Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Om een gefundeerd grensoverschrijdend economie- en arbeidsmarktbeleid te voeren zijn niet alleen cijfers over pendelaars- en handelsstromen van belang, maar ook een overzicht van het aanbod en de vraag op de arbeidsen productmarkt. Uit cijfers en feiten blijkt immers waar de knelpunten en kansen voor het beleid liggen. Het ontbreekt echter aan vergelijkbaar cijfermateriaal, zodat het niet altijd mogelijk is functioneel samenhangende grensoverschrijdende gebieden zo te definiëren dat een beleid zo effectief mogelijk vorm kan krijgen. Dat geldt ook voor de Benelux-landen, waar de beschikbare gegevens meestal op het centrale niveau gericht zijn en waarbij niet altijd over de staatsgrenzen heen wordt gekeken.

Aangezien de Benelux-landen een voortrekkersrol binnen de EU nastreven om de integratie en grensoverschrijdende samenwerking te versterken en te verbeteren, hebben het College van secretarissengeneraal van de Benelux Unie en de verschillende arbeidsministeries, verzameld in het Benelux Steering Committee grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg in Benelux-verband aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland gevraagd een inventaris op te maken van de arbeids- en productmarkten in de Benelux-landen en de omliggende landen. De gedetailleerde resultaten van deze inventaris zijn opgenomen in deze studie.

Deze studie werd opgesteld in het kader van de Benelux-aanbeveling Grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit met ondersteuning van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie.

Het rapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.