Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Tabel 1: Eenzaamheid is gemeten met een verkorte versie van de UCLA Loneliness Scale (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 1991; Russell, 1996). Aan de hand van zes stellingen is een schaal gemaakt, de stellingen luiden als volgt:

  • Er zijn mensen met wie ik goed kan praten;
  • Ik voel me van andere mensen geïsoleerd;
  • Er zijn mensen bij wie ik terecht kan;
  • Er zijn mensen die me echt begrijpen;
  • Ik maak deel uit van een groep vrienden;
  • Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.

Tabel 2: Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
Het huishoudensinkomen bestaat uit het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. Dat wil zeggen dat gecorrigeerd wordt voor het aantal personen in het huishouden en gekeken wordt naar wat men daadwerkelijk te besteden heeft.
Merk op dat onder de laagste inkomens ook veel zelfstandigen zijn met een laag inkomen vanwege een incidenteel slecht jaarresultaat.
Dit wil zeggen dat deze personen in het verslagjaar een negatief inkomen hadden, maar dat hoeft niet te betekenen dat men jarenlang in de laagste inkomensgroep valt aangezien het inkomen van deze groep jaarlijks veel fluctueert.

Cijfers 2014 zijn voorlopige cijfers.

Maatwerk is gemaakt in opdracht van B & E Business Support B.V.


Downloads