Gerealiseerde lasten gemeenten PGB, Wmo en Jeugdwet ‘15

Het totaal ‘Persoonsgebonden budget (PGB) voor Wmo en Jeugdwet’ wordt in de gemeenterekeningen niet uitgesplitst naar de afzonderlijke wet ‘Wmo’ en ‘Jeugdwet’.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de gerealiseerde lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gegevens over PGB-bedragen die feitelijk besteed zijn in 2015, afkomstig uit het Trekkingsrechtensysteem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).