Verloop van het aantal jeugdzorgtrajecten in 2015

Voorlopige cijfers per gemeente over het verloop van jeugdzorgtrajecten in 2015.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele brancheverenigingen deze aanvullende tabel samengesteld. De tabel toont de in- en uitstroom van trajecten, waarbij speciale aandacht is voor de instroom op 1 januari 2015 en de uitstroom op 31 december. Om administratieve redenen zijn relatief veel trajecten gestart op 1 januari 2015 en beëindigd op 31 december 2015.