Jeugdzorg in de grote steden naar herkomst, 2012-2015

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015
Deze tabel bevat informatie over het aantal jongeren dat in de verslagjaren 2012-2015 gebruik heeft gemaakt van jeugdzorg in de grote steden. In de jaren 2012-2014 bestaat jeugdzorg uit provinciaal gefinancierde jeugdzorg, curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de Zvw, dan wel een indicatie heeft die recht geeft op AWBZ-gefinancierde gehandicaptenzorg en langdurige GGZ. Dit betreft zorgvormen die vanaf 2015 zijn overgegaan naar de nieuwe Jeugdwet. Het aantal jongeren is onderverdeeld naar herkomstgroepering.