Consumentenprijsindex Bonaire vanaf 1973

Sinds 1 januari 2011 is het Centraal Bureau voor de Statistiek verantwoordelijk voor het statistisch programma van Caribisch Nederland. Daarom berekent en publiceert het CBS sinds het eerste kwartaal van 2010 consumentenprijsindexcijfers voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Voor alle drie de eilanden is een nieuwe consumentenprijsindexreeks gestart met als basisjaar 2010=100. Vanaf het eerste kwartaal van 2011 worden tevens inflatiecijfers berekend op basis van deze reeks.

Voor Bonaire werden ook vóór 2011 al prijsindexcijfers berekend door het toenmalige Centraal Bureau voor de Statistiek van de Nederlandse Antillen (CBS-NA). Deze indexreeksen zijn gestart in 1973 en lopen door tot en met 2010. De laatst gepubliceerde indexreeks had als basisperiode oktober 2010=100.

Deze oudere, door het CBS-NA voor Bonaire berekende indexcijfers zijn nu gekoppeld aan de door het CBS gepubliceerde indexreeks CPI Bonaire 2010=100. Daardoor ontstaat één reeks met als basisjaar 2010=100, beginnend in 1973. Hiervoor zijn de indexcijfers van het CBS-NA herschaald van oktober 2010=100 naar het jaargemiddelde van 2010 is 100. Op basis van deze indexreeks kunnen inflatiecijfers vanaf 1973 met elkaar worden vergeleken.

Tabel1. Consumentenprijsindex Bonaire vanaf 1973 (2010=100)

De berekeningsmethodiek die tot en met 2010 werd toegepast door het CBS-NA verschilt van de door het CBS gebruikte methodiek vanaf 2010. Dit heeft onder andere te maken met de methode van waarnemen, de steekproef van producten en diensten en de gewichten van de productgroepen.

Onderstaande tabellen zijn eerder door CBS-NA gepubliceerd:

• Prijsindexcijfers voor Bonaire vanaf 1972 met de basisperiode waarmee de cijfers destijds gepubliceerd zijn; deze indexcijfers zijn vervolgens geschaald naar november 1970=100.

• Prijsindexcijfers voor Bonaire vanaf 2001 voor verschillende productgroepen

• Inflatiecijfers voor Bonaire vanaf 2001 en jaar-op-jaar prijsmutaties voor verschillende productgroepen