Uitkomsten Gezondheidsmonitor 2012

In de Gezondheidsmonitor 2012 hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en gezamenlijk data verzameld over een achttal gezondheids- en leefstijlgerelateerde onderwerpen: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, functiebeperkingen, mantelzorg geven, rookgedrag, alcoholgebruik, overgewicht en lichamelijke activiteit. De uitkomsten staan in onderstaande tabel.

Op het eerste publicatiemoment (22 april 2013) bevatte de excel-file voorlopige uitkomsten. Op 12 september zijn die vervangen door definitieve cijfers. De definitieve cijfers in tabel 2 (langdurige aandoeningen) van onderstaande excel wijken af van de voorlopige cijfers. De overige tabellen zijn niet gewijzigd.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2012 en had de bevolking van 19 jaar en ouder als doelpopulatie. In totaal zijn ongeveer 400 duizend mensen geënquêteerd. Ongeveer 15 duizend personen zijn door het CBS geïnterviewd, de overige personen door de GGD-en. Er is niet geënquêteerd onder de bevolking woonachtig in institutionele huishoudens.

De Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 was het eerste jaar waarin CBS en GGD daarbij dezelfde vraagstellingen hanteerden, waardoor op basis van het gezamenlijke databestand gepubliceerd kan worden. Er zijn verschillen in de manier waarop het CBS en de GGD-en hun data hebben verzameld. Bij het CBS was er sprake van een onderzoek bestaande uit twee delen. In deel 1 zaten de onderwerpen ervaren gezondheid, mantelzorg geven, roken en overgewicht. Mensen uit de steekproef werd voor dit onderzoeksdeel gevraagd deel te nemen via internet. Als er niet werd gerespondeerd, werden mensen herbenaderd via telefoon of face-to-face. In onderzoeksdeel 2 waren de andere vier onderwerpen opgenomen. Deel 2 kon via internet of op papier worden ingevuld. De GGD-en hadden een eendelig onderzoek. Mensen uit de steekproef werd gevraagd via internet of op papier de vragen te beantwoorden.

Doordat de waarnemingsmethode in 2012 anders is dan voor de Gezondheidsenquête van 2011 en eerdere jaren van het CBS, zijn de uitkomsten niet zonder meer vergelijkbaar.