De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne

Bijlage 2

Technische toelichting

De cijfers uit dit artikel zijn gebaseerd op de statistiek van de internationale handel en doorvoer (CBS StatLine, 2021). Deze statistiek komt voort uit een integratie van de statistieken van de internationale handel in goederen en de transportstatistieken voor zes vervoerwijzen. De integratie is uitgevoerd op het niveau van twintig, op de NST 2007 gebaseerde goederengroepen, zes vervoerwijzen, twee vrachttypen (wel of niet in container vervoerd) en 36 landengroepen. De indeling in de landengroepen is beschreven in een ander artikel (CBS, 4 mei 2021a).

Op microniveau (handelstransacties) zijn de volumes van de handels-, quasi-doorvoer- en entrepotstromen vertaald naar brutogewichten en is de vervoerwijze van deze stromen gecontroleerd en gecorrigeerd. Om de vergelijkbaarheid met de handels-, quasi-doorvoer- en entrepotcijfers te waarborgen zijn de transportgewichten in niet-specifieke NST 2007 goederengroepen (vooral stukgoed) toegekend aan specifieke NST 2007 goederengroepen. Met waarde-gewichtratio’s per jaar, stroomrichting, goederengroep en vervoerwijze is de waarde van de getransporteerde goederen geschat.

Na aggregatie van de bewerkte cijfers is een Bayesiaans integratiemodel gebruikt om de consistentie van de gegevens over handel, doorvoer, entrepotverkeer en transport te verbeteren. Daardoor werd het mogelijk om waarde en brutogewicht van de goederenstromen per goederengroep, vervoerwijze, vrachttype, landengroep van herkomst of bestemming en landengroep van lading of lossing te schatten.

Verdiensten zijn wat Nederland overhoudt aan de uitgaande goederenstromen. Om de uitvoer van Nederlands product, de wederuitvoer of de doorvoer te kunnen realiseren zijn geïmporteerde goederen en diensten nodig. De waarde hiervan is in mindering gebracht op de waarde van de uitgaande stromen. De verdiensten van de uitvoer van Nederlands product naar Rusland zijn ontleend aan CBS StatLine (2022). Om de verdiensten van de andere goederenstromen naar Rusland en Oekraïne te schatten is uitgegaan van de gemiddelde verdiensten per euro goederenwaarde per jaar en type stroom. Voor deze goederenstromen is dus geen rekening gehouden met de mogelijke verschillen in verdiensten tussen de goederengroepen. Anders dan in (CBS StatLine, 2022) zijn de berekende verdiensten van de wederuitvoer exclusief de verdiensten aan transitohandel, omdat dit goederen betreft die Nederland fysiek niet binnenkomen. Deze transitohandel valt daarmee buiten de afbakening van het onderzoek voor dit artikel.