Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2022 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

5. Deelname aan het verkeer

Andere belangrijke indicatoren zijn de verkeersdeelname in het algemeen en de deelname aan het openbaar vervoer in het bijzonder. De eerste wordt berekend met verplaatsingsinformatie en voor de tweede wordt ritinformatie gebruikt.

5.1 Verkeersdeelname

Volgens de gehanteerde definitie bij ODiN neemt een persoon die één of meerdere reguliere verplaatsingen per dag maakt, deel aan het verkeer. Ook personen die enkel serieverplaatsingen of enkel vakantieverplaatsingen hebben gemaakt, tellen mee bij het bepalen van de verkeersdeelnemers. Uitzondering daarop vormen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig; deze tellen niet mee voor de bepaling van verkeersdeelname. Ook geheel in het buitenland gemaakte verplaatsingen tellen niet mee voor het vaststellen van verkeersdeelname.

In tabel 5.1.1 is te zien dat de verkeersdeelname van inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag van 6 jaar of ouder in ODiN 2022 significant hoger is dan in ODiN 2021.

5.1.1 Verkeersdeelname van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder in procenten naar geslacht per jaar1)
2019202020212022verschil 2022 t.o.v. 2021 (%)verschil 2022 t.o.v. 2019 (%)
Totaal80,969,1*75,1*77,1*+3-5
Mannen81,3*70,5*75,8*77,7*+2-4
Vrouwen80,567,8*74,5*76,6*+3-5
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Verkeersdeelname behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag. Daarbij tellen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig niet mee.

In 2022 nam 77,1 procent van de inwoners van de metropoolregio deel aan het verkeer. In 2021 was dat 75,1 procent. De verkeersdeelname is zowel onder mannen als vrouwen significant gewijzigd. Van de mannen van 6 jaar of ouder woonachtig in de metropoolregio nam gemiddeld 77,7 procent op een dag deel aan het verkeer. Van de vrouwen nam 76,6 procent deel. Dit verschil tussen beide geslachten is niet significant. Daarom kan niet worden gesteld dat mannen in 2022 vaker deelnamen aan het verkeer dan vrouwen.

Indien we de cijfers over verkeersdeelname in 2022 vergelijken met 2019, dan is sprake van significante afnames. Voor alle personen van 6 jaar of ouder ligt de verkeersdeelname 5 procent lager dan in 2019. Voor mannen is het verschil -4 procent, voor vrouwen -5 procent.

In tabel 5.1.2 is de verkeersdeelname (van uitsluitend reguliere verplaatsingen) weergegeven naar werkdagen en weekend- en feestdagen.

5.1.2 Verkeersdeelname van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder in procenten naar type dag per jaar1)
2019202020212022verschil 2022 t.o.v. 2021 (%)verschil 2022 t.o.v. 2019 (%)
Totaal80,969,1*75,1*77,1*+3-5
Totaal doordeweekse dagen exclusief feestdagen83,671,4*77,0*79,2*+3-5
Totaal weekenddagen plus doordeweekse feestdagen74,364,0*70,9*72,3+2-3
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Verkeersdeelname behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag. Daarbij tellen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig niet mee.

In 2022 is er alleen op ‘totaal alle dagen’ en ‘totaal doordeweekse dagen exclusief feestdagen’ een significante toename in verkeersdeelname vergeleken met 2021 (tabel 5.1.2). De toenames in verkeersdeelname is voor beide type dagen 3 procent. 

In vergelijking met 2019 blijkt dat er op twee type dagen een significant verschil in verkeersdeelname is vergeleken met 2022. Op ‘alle dagen‘ en op ‘doordeweekse dagen’ in 2022 was de verkeersdeelname door inwoners van de metropoolregio 5 procent lager dan in 2019.

5.2 Deelname openbaar vervoer

In tabel 5.2.1 is de deelname aan het openbaar vervoer weergegeven. Deelname aan het openbaar vervoer in ODiN betekent dat er met het openbaar vervoer minstens één reguliere rit of minstens één serieverplaatsing is gemaakt in Nederland op de invuldag.

5.2.1 Deelname aan het openbaar vervoer van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder in procenten naar geslacht per jaar1)
2019202020212022verschil 2022 t.o.v. 2021 (%)verschil 2022 t.o.v. 2019 (%)
Totaal14,56,2*7,1*10,5*+47-28
Mannen13,15,4*6,5*9,4*+44-29
Vrouwen15,87,0*7,711,6*+50-27
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Deelname aan het openbaar vervoer behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag met trein, bus, tram of metro.

De deelname aan het openbaar vervoer door inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag is in 2022 bijna met de helft toegenomen vergeleken met 2021. Op een gemiddelde dag in 2022 nam 10,5 procent van de inwoners van 6 jaar of ouder deel aan het openbaar vervoer. Bij mannen nam de deelname aan trein en bus, tram en metro toe met 44 procent, bij vrouwen met 50 procent. De deelname aan het openbaar vervoer door vrouwen was in 2022 significant groter dan door mannen.

We vergeleken de deelname aan het openbaar vervoer van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder van 2022 met 2019. De deelname aan het openbaar vervoer is in 2022 ruim een kwart lager (significant) dan in 2019. Van mannen was deelname aan het openbaar vervoer in 2022 29 procent lager dan in 2019, bij vrouwen 27 procent lager. Deze verschillen zijn significant.