Auteur: Btissame el Farisi, Zoë Driessen, Isidora Stolwijk
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

2. Jeugdreclassering

Aan het einde van het eerste halfjaar van 2023 was op 4 985 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Dit betreft personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 5 045 jeugdreclasseringsmaatregelen van kracht. Dat zijn er 95 meer dan bij de start van het jaar (tabel 2.0.1).

De twee varianten van toezicht en begeleiding werden het meest toegepast, samen goed voor 97 procent van alle jeugdreclasseringsmaatregelen. Het gaat hier dan vooral om toezicht en begeleiding in het gedwongen kader (4 365 maatregelen aan het einde van het eerste halfjaar van 2023). Voor beide typen toezicht en begeleiding geldt dat het aantal trajecten aan het eind van het jaar is toegenomen ten opzichte van het begin van het jaar. De (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel en het scholings- en trainingsprogramma komen nauwelijks nog voor (tabel 2.0.1).

2.0.1 Jeugdreclasseringsmaatregelen, per type maatregel, 1e hj 2023*
Beginstand
(1-1-2023)
InstroomUitstroomEindstand
(30-6-2023)1)
Totaal4 9503 0002 9005 045
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader4 3051 8351 7754 365
Toezicht en begeleiding: vrijwillig480990955520
Individuele trajectbegeleiding Harde Kern130125125130
Individuele trajectbegeleiding Criem25454025
Scholings- en trainingsprogramma....
Gedragsbeïnvloedende maatregel....
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel....
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 30 juni tellen niet mee in de eindstand.

2.1 Meer trajecten gestart en beëindigd

Zowel de instroom als de uitstroom van jeugdreclasseringsmaatregelen is in het eerste halfjaar van 2023 toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022, met respectievelijk 10 procent en 9 procent. Van het eerste halfjaar van 2021 naar het eerste halfjaar van 2022 was nog sprake van een afname (figuur 2.1.1)4)

Het aantal ingestroomde jeugdreclasseringsmaatregelen was hoger dan het aantal uitgestroomde maatregelen. De grootste toename in het aantal ingestroomde maatregelen vond plaats bij toezicht en begeleiding (T&B) in het vrijwillig kader, met 135 (14 procent) meer ingestroomde maatregelen in het eerste halfjaar van 2023 dan in het eerste halfjaar van 2022. 

2.1.1 Instroom en uitstroom jeugdreclassering¹⁾
Maatregel1e hj 2023* (maatregelen)1e hj 2022 (maatregelen)1e hj 2021 (maatregelen)1e hj 2020 (maatregelen)1e hj 2019 (maatregelen)1e hj 2018 (maatregelen)1e hj 2017 (maatregelen)1e hj 2016 (maatregelen)
Totaal²⁾
Instroom30002700285524702965285528253070
Uitstroom29002625310525653015311530253070
T&B gedwongen
Instroom18351690176014051845182017951800
Uitstroom17751640198017001880199019951850
T&B vrijwillig
Instroom990855915880935835835915
Uitstroom955825945685950895825945
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2) Inclusief ITB Harde Kern, ITB Criem en overig.

In de eerste helft van 2023 is de instroom bij de individuele trajectbegeleiding (ITB) Harde Kern met 28 procent toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022, en is de uitstroom met 20 procent toegenomen. Bij ITB Criem is zowel de instroom als de uitstroom iets gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. 

2.1.2 Instroom en uitstroom jeugdreclassering¹⁾
Maatregel1e hj 2023* (maatregelen)1e hj 2022 (maatregelen)1e hj 2021 (maatregelen)1e hj 2020 (maatregelen)1e hj 2019 (maatregelen)1e hj 2018 (maatregelen)1e hj 2017 (maatregelen)1e hj 2016 (maatregelen)
ITB Harde Kern
Instroom125901251351209510095
Uitstroom12510012011510011585100
ITB Criem
Instroom45555035558575100
Uitstroom4050505565909075
Overig²⁾
Instroom1010510152515160
Uitstroom1051010202530105
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.2 Aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel stabiliseert

Op peildatum 30 juni 2023 hadden 4 985 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel. Dit is een kleine toename ten opzichte van 31 december 2022, met 45 (1 procent) meer jongeren. Over de gehele periode vanaf 2011 is een dalende trend te zien. Tussen 31 december 2011 en 30 juni 2023 is het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel meer dan gehalveerd (figuur 2.2.1).

2.2.1 Jongeren met jeugdreclassering¹⁾²⁾³⁾
JaarJeugdreclassering (aantal jongeren)
201111110
201210830
20139210
20147790
20157590
20166735
20176420
20185925
20195915
20205440
20215005
20224940
2023*4985
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. 2) Voor de jaren 2005 t/m 2022 wordt gekeken naar peildatum 31 december en voor 2023 naar peildatum 30 juni. 3) Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

2.3 Gemiddelde duur toezicht en begeleiding gelijk gebleven

Van alle beëindigde jeugdreclasseringsmaatregelen duurden de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader het langst. Iets meer dan 50 procent van deze maatregelen duurde een jaar of langer (figuur 2.3.1). Bij de overige vormen van jeugdreclassering duurden de trajecten doorgaans korter dan zes maanden. 

2.3.1 Duur van beëindigde jeugdreclasseringsmaatregelen in het eerste halfjaar van 2023
Maatregel0 tot 3 maanden (%)3 tot 6 maanden (%)6 tot 12 maanden (%)12 tot 24 maanden (%)24 tot 36 maanden (%)36 maanden of langer (%)
Totaal91060046572014565
T&B gedwongen25030533068514065
T&B vrijwillig60520511030
ITB Harde Kern208020
ITB Criem30
Overig¹⁾
¹⁾ Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De gemiddelde duur van jeugdreclasseringsmaatregelen in het eerste halfjaar van 2023 is iets afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. De gemiddelde duur van de maatregel ITB Harde Kern nam het meeste af (12,5 procent). 

2.3.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen¹⁾
Maatregel1e hj 2023* (dagen)1e hj 2022 (dagen)1e hj 2021 (dagen)1e hj 2020 (dagen)1e hj 2019 (dagen)1e hj 2018 (dagen)1e hj 2017 (dagen)1e hj 2016 (dagen)
Totaal322327368403383386423408
T&B gedwongen457456507543526517562577
T&B vrijwillig99101114117140158150143
ITB Harde Kern188215195190198182185197
ITB Criem106100107118117101100103
Overig²⁾22666165262163109371215
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in de eerste helft van het jaar. 2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.4 Vier op de tien jongeren met jeugdreclassering ontvangen ook jeugdhulp

Jeugdreclassering ging in ruim vier op de tien gevallen gepaard met de inzet van jeugdhulp. Dit is minder dan bij jeugdbescherming, waar 76 procent van de jongeren met een ondertoezichtstelling en ruim 93 procent van de jongeren met voogdij ook jeugdhulp ontving (figuur 1.8.1 en 1.8.2). Een deel van de jongeren met jeugdreclassering was ouder dan 18 jaar en kan aanvullende zorg en hulp mogelijk ook ontvangen vanuit andere zorgdomeinen (de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet). 

Het aandeel jongeren dat naast een jeugdreclasseringsmaatregel ook jeugdhulp ontving, is daarmee iets lager dan in het eerste halfjaar van 2022 (tabel 2.4.1). Het aandeel samenloop met jeugdhulp is het hoogst bij ITB Harde Kern (51 procent). Hier is het aandeel ten opzichte van vorig jaar met bijna 8 procent afgenomen.

2.4.1 Inzet jeugdhulp naar type jeugdreclassering (samenloop)1)
Totaal jongeren met jeugdreclassering en ook jeugdhulpToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding Harde KernIndividuele trajectbegeleiding CriemOverig2)
% van totaal jongeren met jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering
1e hj 2023*43,644,039,551,2..
1e hj 202244,945,341,458,933,3.
1e hj 202142,642,840,258,325,8.
1e hj 202039,639,739,944,338,166,7
1e hj 201940,039,941,448,437,160,0
1e hj 201839,739,839,143,524,083,3
1e hj 201740,740,741,746,520,8.
1e hj 201638,437,640,856,528,455,6
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel op peildatum 30 juni die tegelijkertijd jeugdhulp ontvingen.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.5 Jongens vaker in jeugdreclassering dan meisjes

Op 30 juni 2023 waren meer jeugdreclasseringsmaatregelen bij jongens dan bij meisjes van kracht. Dit geldt voor ieder type jeugdreclassering. In totaal was op 4 320 jongens een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Bij meisjes bedroeg dit aantal 665 (tabel 2.5.1). Ook relatief gezien kwam jeugdreclassering vaker voor bij jongens dan bij meisjes, respectievelijk bij 0,4 en 0,1 procent. 

2.5.1 Jeugdreclassering naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 30 juni 2023*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugd-reclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele traject-begeleiding Harde KernIndividuele traject-begeleiding CriemOverig3)
Totaal2 309 2054 9854 3805201302510
Geslacht: Jongens1 176 9454 3203 7804601252010
Geslacht: Meisjes1 132 26066559560...
Leeftijd: 12 tot en met 14 jaar 585 6052852354510..
Leeftijd: 15 tot en met 17 jaar 585 7252 3952 0552958015.
Leeftijd: 18 tot en met 22 jaar1 137 8702 3002 08518545..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclasseringsmaatregelen op peildatum 30 juni 2023.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2023 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdreclassering (30 juni 2023).
3) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Vergeleken met 2016 is het aandeel jongens onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel toegenomen, variërend van 8 tot 10 procentpunten voor de verschillende vormen van jeugdreclassering (figuur 2.5.2).

2.5.2 Jongeren naar geslacht¹⁾²⁾
MaatregelJongens (%)Meisjes (%)
Nederland
1e hj 2023*50,9749,03
1e hj 202251,0548,95
1e hj 202151,0948,91
1e hj 202051,0248,98
1e hj 201951,0748,93
1e hj 201851,0948,91
1e hj 201751,1148,89
1e hj 201651,0848,92
T&B gedwongen
1e hj 2023*86,3913,61
1e hj 202287,4512,55
1e hj 202186,6713,33
1e hj 202083,2416,76
1e hj 201980,6819,32
1e hj 201880,2419,76
1e hj 201780,1519,85
1e hj 201679,120,9
T&B vrijwillig
1e hj 2023*88,5111,49
1e hj 202288,9811,02
1e hj 202189,310,7
1e hj 202085,5914,41
1e hj 201982,4517,55
1e hj 201877,0722,93
1e hj 201777,5322,47
1e hj 201678,9521,05
Overig³⁾
1e hj 2023*94,015,99
1e hj 202296,53,5
1e hj 202197,732,27
1e hj 202098,351,65
1e hj 201993,826,18
1e hj 201896,693,31
1e hj 201795,434,57
1e hj 201686,6313,37
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdreclassering naar 30 juni. 3) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.
 

De groep 15- tot en met 17-jarigen was relatief gezien het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdreclassering. Dit betrof 2 395 jongeren (tabel 2.5.1) wat overeenkomt met 0,4 procent van alle personen in deze leeftijdsklasse. Bij de 18- tot en met 22-jarigen was dit 0,2 procent en bij 12- tot en met 14-jarigen lag dit aandeel flink lager: 0,05 procent. 

In het eerste halfjaar van 2023 neemt het aandeel jongeren van 18 tot en met 22 jaar af ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Op 30 juni 2023 was het aandeel jongeren met jeugdreclassering tussen de 18 en 22 jaar gelijk aan het aandeel in 2016 (46 procent). Het aandeel jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar is in dezelfde periode toegenomen van 44 procent naar 48 procent. Bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader vormen jongeren van 18 tot en met 22 jaar altijd al de grootste groep, maar het verschil met het aandeel jongeren van 15 tot en met 17 jaar is wel kleiner geworden (figuur 2.5.3). 

2.5.3 Jongeren naar leeftijd¹⁾
Maatregel12 tot en met 14 jaar (%)15 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Nederland
1e hj 2023*25,3625,3649,28
1e hj 202225,1625,7549,09
1e hj 202125,1326,3348,53
1e hj 202025,0526,7948,16
1e hj 201925,4727,1547,38
1e hj 201826,0527,4646,49
1e hj 201726,5527,4446,01
1e hj 201626,9727,3245,7
T&B gedwongen
1e hj 2023*5,3446,9447,67
1e hj 20224,8743,1052,03
1e hj 20214,3642,5753,05
1e hj 20204,0842,3253,6
1e hj 20193,2944,1552,52
1e hj 20183,3645,0851,56
1e hj 20173,546,6749,84
1e hj 20163,764749,24
T&B vrijwillig
1e hj 2023*8,4356,1335,44
1e hj 20227,0156,1136,87
1e hj 20214,9856,8338,19
1e hj 20205,8760,4233,71
1e hj 20194,5759,5935,84
1e hj 20186,1854,4539,37
1e hj 20177,0158,9634,03
1e hj 20168,2367,3424,43
Overig²⁾
1e hj 2023*7,7860,4831,74
1e hj 20226,9953,8539,16
1e hj 20213,9859,0936,93
1e hj 20204,9562,6432,42
1e hj 20193,9360,6735,39
1e hj 20183,9758,2837,75
1e hj 20175,716430,29
1e hj 20168,5962,7728,64
1) Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 30 juni. 2) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.6 Meer jeugdreclassering in huishoudens met lage inkomens

In Nederland woonden in het eerste halfjaar 2023 bijna 290 duizend jongeren van 12 tot en met 22 jaar in een huishouden met een inkomen5) dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving 0,9 procent jeugdreclassering. Het aandeel jongeren met jeugdreclassering daalt naarmate het huishoudinkomen hoger is. In de 20 procent rijkste huishoudens kreeg 0,1 procent jeugdreclassering  (figuur 2.6.1).

2.6.1 Jeugdreclassering naar huishoudinkomen¹⁾
JaarMet jeugdreclassering (%)
Totaal jeugdreclassering
Totaal0,3
Laagste kwintiel0,9
2e kwintiel0,5
3e kwintiel0,2
4e kwintiel0,1
Hoogste kwintiel0,1
1) Bij personen van 0 tot en met 22 jaar.

2.7 Meer uitdagingen in huishoudens van jongeren met jeugdreclassering

Van een aantal achtergrondkenmerken6) is onderzocht hoe de situatie van jongeren met jeugdreclassering afwijkt van alle jongeren in Nederland. In figuur 2.7.1 zijn deze kenmerken weergegeven. Bij 65 procent van de Nederlandse jongeren van 12 tot en met 22 jaar woonden beide juridische ouders in hetzelfde huishouden. Voor jongeren met jeugdreclassering was dit slechts 29 procent.
Hetzelfde patroon geldt voor kinderen uit huishoudens waar ook gebruik wordt gemaakt van ondersteuning op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of waarin een eigen bijdrage is betaald voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dan wel GGZ-medicatie is voorgeschreven. Zeven procent van alle kinderen in Nederland had te maken met WMO gebruik in het huishouden, en 26 procent met GGZ-zorg en/of medicatie. Bij jongeren met jeugdreclassering was dit 19 en 37,5 procent. Daarnaast werd bij 22 procent van de jongeren met jeugdreclassering iemand in het huishouden als verdachte van een misdrijf aangemerkt. 

2.7.1 Jeugdreclassering naar huishoudkenmerken¹⁾
JaarJa (%)Nee (%)
Ouders op hetzelfde adres
Nederland1492755815640
Totaal jeugdreclassering17804315
WMO in huishouden
Nederland1607002134925
Totaal jeugdreclassering12004820
GGZ in huishouden
Nederland6025001693125
Totaal jeugdreclassering22603760
Verdachte in huishouden
Nederland1204452175180
Totaal jeugdreclassering13054720
1) Bij personen van 12 tot en met 22 jaar.

2.8 Jeugdreclassering vooral in regio Rotterdam en Amsterdam

In de regio Rotterdam en Amsterdam woonden, ook relatief gezien, veel jongeren met jeugdreclassering (zie figuur 2.8.1 voor het aandeel per arrondissement). Ook in de gemeenten Rozendaal, Nissewaard, Noord Beveland, en Heerlen kwamen met 0,5 procent of meer relatief veel jongeren met jeugdreclassering voor (zie figuur 2.8.2 voor het aandeel per gemeente).7)

2.8.1 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen, 30 juni 2023*1)
 Jeugdreclassering (%)
Amsterdam0,29
Noord-Holland0,14
Gelderland0,17
Midden-Nederland0,18
Noord-Nederland0,25
Overijssel0,23
DenHaag0,23
Rotterdam0,34
Limburg0,23
Oost-Brabant0,16
Zeeland-West-Brabant0,18
1) De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2023 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (30 juni 2023).

2.8.2 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar gemeente, 30 juni 2023*¹⁾
Gemeente_naamJeugdreclassering (%)
Groningen (gemeente)0,26
Almere0,38
Stadskanaal0,21
Veendam0,14
Zeewolde0,43
Achtkarspelen0,07
Ameland0,00
Harlingen0,10
Heerenveen0,10
Leeuwarden0,34
Ooststellingwerf0,20
Opsterland0,13
Schiermonnikoog0,00
Smallingerland0,41
Terschelling0,00
Vlieland0,00
Weststellingwerf0,19
Assen0,41
Coevorden0,20
Emmen0,33
Hoogeveen0,25
Meppel0,28
Almelo0,36
Borne0,27
Dalfsen0,15
Deventer0,28
Enschede0,37
Haaksbergen0,09
Hardenberg0,12
Hellendoorn0,08
Hengelo (O.)0,38
Kampen0,15
Losser0,10
Noordoostpolder0,16
Oldenzaal0,09
Ommen0,04
Raalte0,06
Staphorst0,03
Tubbergen0,03
Urk0,07
Wierden0,09
Zwolle0,30
Aalten0,14
Apeldoorn0,15
Arnhem0,45
Barneveld0,05
Beuningen0,19
Brummen0,04
Buren0,06
Culemborg0,05
Doesburg0,16
Doetinchem0,39
Druten0,24
Duiven0,24
Ede0,11
Elburg0,12
Epe0,10
Ermelo0,06
Harderwijk0,12
Hattem0,00
Heerde0,16
Heumen0,05
Lochem0,07
Maasdriel0,03
Nijkerk0,11
Nijmegen0,19
Oldebroek0,23
Putten0,06
Renkum0,34
Rheden0,21
Rozendaal0,80
Scherpenzeel0,00
Tiel0,16
Voorst0,09
Wageningen0,15
Westervoort0,35
Winterswijk0,03
Wijchen0,22
Zaltbommel0,07
Zevenaar0,21
Zutphen0,24
Nunspeet0,28
Dronten0,11
Amersfoort0,15
Baarn0,14
De Bilt0,11
Bunnik0,10
Bunschoten0,19
Eemnes0,15
Houten0,07
Leusden0,15
Lopik0,05
Montfoort0,15
Renswoude0,12
Rhenen0,04
Soest0,10
Utrecht (gemeente)0,20
Veenendaal0,12
Woudenberg0,05
Wijk bij Duurstede0,00
IJsselstein0,08
Zeist0,20
Nieuwegein0,17
Aalsmeer0,16
Alkmaar0,20
Amstelveen0,17
Amsterdam0,31
Bergen (NH.)0,06
Beverwijk0,12
Blaricum0,07
Bloemendaal0,09
Castricum0,09
Diemen0,27
Edam-Volendam0,02
Enkhuizen0,09
Haarlem0,15
Haarlemmermeer0,14
Heemskerk0,08
Heemstede0,18
Heiloo0,06
Den Helder0,28
Hilversum0,19
Hoorn0,22
Huizen0,08
Landsmeer0,14
Laren (NH.)0,00
Medemblik0,08
Oostzaan0,16
Opmeer0,06
Ouder-Amstel0,22
Purmerend0,15
Schagen0,19
Texel0,00
Uitgeest0,11
Uithoorn0,25
Velsen0,08
Zandvoort0,11
Zaanstad0,20
Alblasserdam0,18
Alphen aan den Rijn0,20
Barendrecht0,14
Drechterland0,04
Capelle aan den IJssel0,45
Delft0,14
Dordrecht0,35
Gorinchem0,25
Gouda0,23
's-Gravenhage (gemeente)0,37
Hardinxveld-Giessendam0,04
Hendrik-Ido-Ambacht0,14
Stede Broec0,07
Hillegom0,15
Katwijk0,08
Krimpen aan den IJssel0,10
Leiden0,24
Leiderdorp0,09
Lisse0,11
Maassluis0,35
Nieuwkoop0,08
Noordwijk0,19
Oegstgeest0,06
Oudewater0,00
Papendrecht0,10
Ridderkerk0,39
Rotterdam0,50
Rijswijk (ZH.)0,31
Schiedam0,47
Sliedrecht0,12
Albrandswaard0,11
Vlaardingen0,42
Voorschoten0,15
Waddinxveen0,16
Wassenaar0,13
Woerden0,07
Zoetermeer0,41
Zoeterwoude0,17
Zwijndrecht0,20
Borsele0,13
Goes0,21
West Maas en Waal0,00
Hulst0,24
Kapelle0,17
Middelburg (Z.)0,44
Reimerswaal0,15
Terneuzen0,25
Tholen0,17
Veere0,08
Vlissingen0,36
De Ronde Venen0,09
Tytsjerksteradiel0,19
Asten0,05
Baarle-Nassau0,00
Bergen op Zoom0,14
Best0,07
Boekel0,00
Boxtel0,18
Breda0,23
Deurne0,12
Pekela0,07
Dongen0,06
Eersel0,04
Eindhoven0,20
Etten-Leur0,21
Geertruidenberg0,15
Gilze en Rijen0,12
Goirle0,17
Helmond0,22
's-Hertogenbosch0,21
Heusden0,14
Hilvarenbeek0,00
Loon op Zand0,14
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,07
Oirschot0,13
Oisterwijk0,25
Oosterhout0,21
Oss0,16
Rucphen0,08
Sint-Michielsgestel0,00
Someren0,04
Son en Breugel0,23
Steenbergen0,22
Waterland0,00
Tilburg0,27
Valkenswaard0,09
Veldhoven0,26
Vught0,13
Waalre0,09
Waalwijk0,14
Woensdrecht0,36
Zundert0,04
Wormerland0,00
Landgraaf0,26
Beek (L.)0,06
Beesel0,31
Bergen (L.)0,13
Brunssum0,41
Gennep0,19
Heerlen0,50
Kerkrade0,44
Maastricht0,23
Meerssen0,10
Mook en Middelaar0,10
Nederweert0,05
Roermond0,27
Simpelveld0,00
Stein (L.)0,23
Vaals0,17
Venlo0,34
Venray0,17
Voerendaal0,08
Weert0,10
Valkenburg aan de Geul0,39
Lelystad0,38
Horst aan de Maas0,13
Oude IJsselstreek0,06
Teylingen0,24
Utrechtse Heuvelrug0,09
Oost Gelre0,18
Koggenland0,03
Lansingerland0,12
Leudal0,05
Maasgouw0,33
Gemert-Bakel0,19
Halderberge0,06
Heeze-Leende0,05
Laarbeek0,14
Reusel-De Mierden0,07
Roerdalen0,19
Roosendaal0,23
Schouwen-Duiveland0,27
Aa en Hunze0,07
Borger-Odoorn0,17
De Wolden0,03
Noord-Beveland0,55
Wijdemeren0,03
Noordenveld0,22
Twenterand0,16
Westerveld0,09
Lingewaard0,08
Cranendonck0,00
Steenwijkerland0,30
Moerdijk0,16
Echt-Susteren0,24
Sluis0,09
Drimmelen0,09
Bernheze0,09
Alphen-Chaam0,08
Bergeijk0,04
Bladel0,19
Gulpen-Wittem0,15
Tynaarlo0,12
Midden-Drenthe0,22
Overbetuwe0,21
Hof van Twente0,19
Neder-Betuwe0,03
Rijssen-Holten0,07
Geldrop-Mierlo0,12
Olst-Wijhe0,16
Dinkelland0,11
Westland0,14
Midden-Delfland0,11
Berkelland0,05
Bronckhorst0,08
Sittard-Geleen0,28
Kaag en Braassem0,09
Dantumadiel0,00
Zuidplas0,17
Peel en Maas0,17
Oldambt0,35
Zwartewaterland0,00
S�dwest-Frysl�n0,16
Bodegraven-Reeuwijk0,04
Eijsden-Margraten0,11
Stichtse Vecht0,21
Hollands Kroon0,13
Leidschendam-Voorburg0,37
Goeree-Overflakkee0,09
Pijnacker-Nootdorp0,08
Nissewaard0,69
Krimpenerwaard0,09
De Fryske Marren0,11
Gooise Meren0,08
Berg en Dal0,07
Meierijstad0,18
Waadhoeke0,23
Westerwolde0,25
Midden-Groningen0,34
Beekdaelen0,11
Montferland0,07
Altena0,03
West Betuwe0,16
Vijfheerenlanden0,07
Hoeksche Waard0,07
Het Hogeland0,34
Westerkwartier0,12
Noardeast-Frysl�n0,13
Molenlanden0,10
Eemsdelta0,46
Dijk en Waard0,16
Land van Cuijk0,09
Maashorst0,15
1) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2023 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (30 juni 2023).

Deze hiervoor genoemde concentratie van jongeren met jeugdreclassering blijkt ook uit de cijfers per jeugdregio (tabel 2.8.3). De jeugdregio’s Rijnmond en Amsterdam-Amstelland staan samen met Flevoland, Haaglanden en Centraal Gelderland bovenaan met de grootste aandelen jongeren met jeugdreclassering. In Food Valley en IJmond (Midden Kennemerland) woonden juist relatief weinig jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel.

2.8.3 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdreclassering, peildatum 30 juni 2023*1)
% van het totale aantal personen
van 12 tot en met 22 jaar2)
Hoogste aandelen Rijnmond0,4
Hoogste aandelen Flevoland0,31
Hoste aandelen Haaglanden0,29
Hoogste aandelen Amsterdam-Amstelland0,29
Hoogste aandelen Centraal Gelderland 0,28
Laagste aandelen Food Valley0,09
Laagste aandelen IJmond (Midden Kennemerland)0,09
Laagste aandelen Lekstroom0,11
Laagste aandelen Midden-Limburg West0,11
Laagste aandelen Rivierenland0,11
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclassering.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2023 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdreclassering (30 juni 2023).

2.9 Vaker herhaald beroep bij jeugdreclassering en ondertoezichtstelling dan bij voogdij 

Van de jeugdreclasseringsmaatregelen die in het eerste halfjaar van 2023 zijn gestart ging het bij 9 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.9.1). Dat wil zeggen dat deze jongere in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren al eens eerder jeugdreclassering heeft gehad. 

Van de ondertoezichtstellingen die in het eerste halfjaar van 2023 zijn gestart ging het in 9,6 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.9.1). Het percentage herhaald beroep voor voogdij was in het eerste halfjaar van 2023 met 2,5 procent lager dan bij ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering (tabel 2.9.1).

2.9.1 Percentage herhaald beroep1) jeugdbescherming en jeugdreclassering2)
Jeugdreclasserings-
maatregelen
Jeugdbeschermings-
maatregelen: Ondertoezichtstelling
Jeugdbeschermings-
maatregelen: Voogdij
1e hj 2023*9,09,62,5
1e hj 202210,28,52,8
1e hj 202111,08,12,2
1e hj 20209,38,83,2
1e hj 201910,69,42,8
1e hj 201810,29,72,6
1e hj 20179,211,33,6
1e hj 20169,210,72,2
Bron: CBS
1) Hierbij wordt teruggekeken naar de betreffende periode én de 5 daaraan voorafgaande kalenderjaren.
2) Jeugdbeschermings -en jeugdreclasseringsmaatregelen gestart in betreffende periode.

4) Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en maatregelen tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen.
5) Gegevens over huishoudinkomen betreft de stand op 1 januari 2021. Dat is de meest recente datum waarop dit kenmerk beschikbaar is.
6) Voor de huishoudkenmerken is de meest recent beschikbare informatie gebruikt. Voor ouders in hetzelfde huishouden is dit de situatie op 1 januari 2022. WMO in huishouden is gebaseerd op twee databronnen over de ondersteuning in 2022 op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); de combinatie van deze bronnen is zo goed als volledig, alleen in enkele gemeenten ontbreekt de WMO waarvoor geen eigen bijdrage via CAK is betaald. GGZ in huishouden is een combinatie van of personen in het huishouden in het verslagjaar zorgkosten voor GGZ hebben gemaakt (2020) en of personen in het huishouden medicatie gebruikten vanwege psychische problemen (2021). Voor verdachten in het huishouden is gekeken of personen in het huishouden in de periode 2017-2022 zijn geregistreerd als verdacht, ongeacht het type misdrijf. 
7) Volgens het woonplaatsbeginsel.