Auteur: Nathalie Boot, Stephan Verschuren
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021

2. Jeugdreclassering

Aan het einde van het eerste halfjaar van 2021 was op 5 275 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Dit betreft personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 5 345 jeugdreclasseringsmaatregelen van kracht. Dat zijn er 165 minder dan bij de start van het jaar (tabel 2.0.1).

De twee varianten van toezicht en begeleiding (T&B) worden het meest toegepast, samen goed voor 97 procent van alle jeugdreclasseringsmaatregelen. Het gaat hier dan vooral om toezicht en begeleiding in het gedwongen kader (4 670 maatregelen aan het einde van het eerste halfjaar van 2021). Voor beide type maatregelen geldt dat het aantal trajecten aan het eind van het jaar is afgenomen ten opzichte van het begin van het jaar. De (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel en het scholings- en trainingsprogramma komen nauwelijks nog voor (tabel 2.0.1).

2.0.1 Jeugdreclasseringsmaatregelen, per type maatregel, 1e hj 2021*
Beginstand (1-1-2021)InstroomUitstroomEindstand (30-6-2021)1)
Totaal 5 510 2 750 2 920 5 345
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader 4 805 1 700 1 835 4 670
Toezicht en begeleiding: vrijwillig 540 870 905 505
Individuele trajectbegeleiding Harde Kern 130 125 120 135
Individuele trajectbegeleiding Criem 30 50 50 30
Scholings- en trainingsprogramma....
Gedragsbeïnvloedende maatregel....
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel....
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 30 juni tellen niet mee in de eindstand.

2.1 Meer trajecten gestart en beëindigd

De uitstroom van jeugdreclasseringsmaatregelen is in het eerste halfjaar van 2021 met 14 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Daarmee ligt de omvang van de uitstroom weer iets meer op het niveau van vóór het eerste halfjaar van 2020, waar de uitstroom was afgenomen met 15 procent (figuur 2.1.1)4). De instroom is ook weer toegenomen, met 11 procent wel iets minder sterk. De omvang van de instroom van jeugdreclasseringsmaatregelen is daarmee nog steeds 7 procent lager dan in de eerste helft van 2019, het jaar vóór de uitbraak van het coronavirus. Verderop (figuur 2.1.3 en 2.1.4) wordt ingegaan op de maand tot maand ontwikkeling.

Het aantal ingestroomde jeugdreclasseringsmaatregelen ligt net zoals in de afgelopen 4 jaren onder het aantal uitgestroomde maatregelen. De grootste toename in het aantal ingestroomde maatregelen vindt plaats bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader, met 295 (21 procent) meer begonnen maatregelen in het eerste halfjaar van 2021 dan in het eerste halfjaar van 2020. De uitstroom is het sterkst gestegen bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader, namelijk met 220 trajecten (32 procent). In beide gevallen was er in de eerste helft van 2020 nog sprake van een sterke afname (figuur 2.1.1).

2.1.1 Instroom en uitstroom jeugdreclassering1)
Maatregel1e hj 2021* (maatregelen)1e hj 2020 (maatregelen)1e hj 2019 (maatregelen)1e hj 2018 (maatregelen)1e hj 2017 (maatregelen)1e hj 2016 (maatregelen)
Totaal²⁾
Instroom275024702965285528253070
Uitstroom292025653015311530253070
T&B gedwongen
Instroom170014051845182017951800
Uitstroom183517001880199019951850
T&B vrijwillig
Instroom870880935835835915
Uitstroom905685950895825945
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2) Inclusief ITB Harde Kern, ITB Criem en overig.

In de eerste helft van 2021 is het aantal trajecten bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern met 10 afgenomen, terwijl dat bij de individuele trajectbegeleiding Criem is toegenomen met 15. Bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern zijn wel nog steeds 2,5 keer zo veel personen ingestroomd dan bij de individuele trajectbegeleiding Criem. Voor beide type maatregelen geldt dat de in- en uitstroom in het eerste halfjaar van 2021 meer in balans zijn dan in eerdere jaren (figuur 2.1.2).

2.1.2 Instroom en uitstroom jeugdreclassering1)
Maatregel1e hj 2021* (maatregelen)1e hj 2020 (maatregelen)1e hj 2019 (maatregelen)1e hj 2018 (maatregelen)1e hj 2017 (maatregelen)1e hj 2016 (maatregelen)
ITB Harde Kern
Instroom1251371209510095
Uitstroom12111710011585100
ITB Criem
Instroom4837558575100
Uitstroom485465909075
Overig
Instroom510152515160
Uitstroom812202530105
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Het aantal gestarte jeugdreclasseringstrajecten per maand in 2021 was in de maanden januari tot en met april vergelijkbaar met diezelfde periode van 2019. Vanaf maart 2021 tot en met juni 2021 is de instroom met 27 procent weer sterk afgenomen, bijna vergelijkbaar met de afname in de maanden na de uitbraak van het coronavirus in Nederland in maart 2020. Deels kan dit mogelijk verklaard worden doordat de cijfers voor de eerste helft van 2021 nog voorlopig zijn (figuur 2.1.3). 

Het aantal beëindigde jeugdreclasseringsmaatregelen is in het eerste halfjaar van 2021 bijna weer op het niveau van 2019, hoewel de uitstroom in juni 2021 een minder sterke stijging laat zien (figuur 2.1.4).

2.1.3 Instroom jeugdreclassering
JaarInstroom 2019 (Jeugdreclasseringstrajecten)Instroom 2020 (Jeugdreclasseringstrajecten)Instroom 2021* (Jeugdreclasseringstrajecten)
Januari450480420
Februari495495505
Maart520455540
April475270465
Mei490335425
Juni535440395

2.1.4 Uitstroom jeugdreclassering
JaarUitstroom 2019 (Jeugdreclasseringstrajecten)Uitstroom 2020 (Jeugdreclasseringstrajecten)Uitstroom 2021* (Jeugdreclasseringstrajecten)
Januari460390420
Februari455435535
Maart610515605
April485355470
Mei425350435
Juni580515455

2.2 Steeds minder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel

Op peildatum 30 juni 2021 hadden 5 275 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel. Over de gehele periode is een dalende trend te zien. Tussen 31 december 2011 en 30 juni 2021 is het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel meer dan gehalveerd. Met uitzondering van 2019 is de afname echter nog niet zo klein geweest als in het eerste halfjaar van 2021 (figuur 2.2.1).

2.2.1 Jongeren met jeugdreclassering1)2)3)
JaarJeugdreclassering (aantal jongeren)
201111110
201210830
20139210
20147790
20157590
20166735
20176420
20185925
20195915
20205440
2021*5275
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. 2)Voor de jaren 2005 t/m 2020 wordt gekeken naar peildatum 31 december en voor 2021 naar peildatum 30 juni 3)Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

2.3 Jeugdreclassering bijna altijd beëindigd volgens plan

Jeugdreclassering werd in 2021 in nagenoeg alle gevallen beëindigd volgens plan. De overige mogelijke redenen van beëindiging komen nauwelijks voor. In de eerdere jaren was dat ook al het geval (figuur 2.3.1). Hierbij speelt vermoedelijk mee dat jeugdreclasseringstrajecten met tussentijdse wijzigingen, waarbij de jeugdreclassering wel ononderbroken wordt voortgezet, als één doorlopend traject worden gezien. Alleen de reden van beëindiging bij het definitieve einde van de maatregel komt daarmee in beeld in deze figuur.

2.3.1 Reden beëindiging jeugdreclassering1)
Reden1e hj 2021* (maatregelen)1e hj 2020 (maatregelen)1e hj 2019 (maatregelen)1e hj 2018 (maatregelen)1e hj 2017 (maatregelen)1e hj 2016 (maatregelen)
Totaal292025653015311530253070
Beëindiging volgens plan291025552980307529603035
Overig²⁾51040406535
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen beëindigd in de eerste helft van het jaar. 2)Tussentijdse opheffing, overgang naar volwassen reclassering, overlijden jeugdige, terugmelding, nader besluit rechter.

2.4 Gemiddelde duur toezicht en begeleiding in vrijwillige kader blijft afnemen

Van alle afgesloten jeugdreclasseringsmaatregelen duurden de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader het langst. Bijna 60 procent van deze maatregelen duurde een jaar of langer (tabel 2.4.1). Bij de overige vormen van jeugdreclassering duurden de trajecten doorgaans korter dan 6 maanden, variërend van drie op de vier trajecten tot negen op de tien trajecten.

2.4.1 Doorlooptijd van jeugdreclasseringsmaatregelen, naar type maatregel, 1e hj 2021*1)
0 tot 3 maanden3 tot 6 maanden6 tot 12 maanden12 tot 24 maanden24 tot 36 maanden36 maanden of langer
Totaal 780 600 430 815 200 85
T&B: gedwongen 245 310 225 775 200 85
T&B: vrijwillig 485 200 185 35..
ITB Harde Kern 10 85 20...
ITB Criem 35 10....
Overig2)......
Bron: CBS.
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in het eerste halfjaar van 2021.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De gemiddelde duur van de maatregelen is in het eerste halfjaar van 2021 gedaald met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt met name door de daling van de gemiddelde duur van de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader, waar in de twee daaraan voorafgaande jaren nog sprake was van een toenemende gemiddelde duur. Waar de gemiddelde duur van toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader in 2019 en 2020 nog was afgenomen met achtereenvolgens 11 en 17 procent, is de afname met 1 procent nu duidelijk minder sterk (figuur 2.4.2).

2.4.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen1)
Maatregel1e hj 2021* (dagen)1e hj 2020 (dagen)1e hj 2019 (dagen)1e hj 2018 (dagen)1e hj 2017 (dagen)1e hj 2016 (dagen)
Totaal368403383386423408
T&B gedwongen511543526517562577
T&B vrijwillig115117140158150143
ITB Harde Kern196190198182185197
ITB Criem109118117101100103
Overig²⁾168262163109371215
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in de eerste helft van het jaar. 2)Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.5 Ruim vier op de tien jongeren met jeugdreclassering ontvangt ook jeugdhulp

Jeugdreclassering gaat in ruim vier op de tien gevallen gepaard met de inzet van jeugdhulp. Dit is minder dan bij jeugdbescherming, waar bijna driekwart van de jongeren met een ondertoezichtstelling en 91 procent van de jongeren met voogdij ook jeugdhulp ontvangt (figuur 1.7.1 en 1.7.2). Een deel van de jongeren met jeugdreclassering is ouder dan 18 jaar en kan aanvullende zorg en hulp mogelijk ook ontvangen vanuit andere zorgdomeinen (de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet).

Het aandeel jongeren dat naast een jeugdreclasseringsmaatregel ook jeugdhulp ontvangt, is sinds 2016 nog niet zo hoog geweest als in het eerste halfjaar van 2021 (tabel 2.5.1). Het aandeel samenloop met jeugdhulp is het hoogst bij individuele trajectbegeleiding Harde Kern (49 procent). Hier is het aandeel ten opzichte van vorig jaar met vijf procentpunten toegenomen.

2.5.1 Inzet jeugdhulp naar type jeugdreclassering (samenloop)1)
Totaal jongeren met jeugdreclassering en ook jeugdhulpToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding Harde KernIndividuele trajectbegeleiding CriemOverig2)
% van totaal jongeren met jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering
1e hj 2016 38,4 37,6 40,8 56,5 28,4 55,6
1e hj 2017 40,7 40,7 41,9 46,5 20,8.
1e hj 2018 39,7 39,9 39,1 43,5 24,0 83,3
1e hj 2019 40,1 40,0 41,5 48,4 38,2 60,0
1e hj 2020 39,8 39,9 40,0 44,3 38,1 66,7
1e hj 2021* 41,8 42,3 39,6 49,3..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel op peildatum 30 juni die tegelijkertijd jeugdhulp ontvingen.
2)  Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.
 

2.6 Jongens vaker in jeugdreclassering dan meisjes

Op 30 juni 2021 waren meer jeugdreclasseringsmaatregelen bij jongens dan bij meisjes van kracht. Dit geldt voor ieder type jeugdreclassering. In totaal was op 4 600 jongens een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Bij meisjes bedroeg dit aantal 675 (tabel 2.6.1). Ook relatief gezien komt jeugdreclassering vaker voor bij jongens dan bij meisjes, respectievelijk bij 0,4 en 0,1 procent.

2.6.1 Jeugdreclassering naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 30 juni 2021*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugd-reclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele traject-begeleiding Harde KernIndividuele traject-begeleiding Criemoverig4)
Totaal2 276 430 5 275 4 685 515 135 30.
Geslacht: Jongens1 162 970 4 600 4 065 455 135 30.
Geslacht: Meisjes1 113 460 675 620 55...
Leeftijd: 12 tot en met 14 jaar 572 155 230 205 30...
Leeftijd: 15 tot en met 17 jaar 599 490 2 300 1 970 290 70 25.
Leeftijd: 18 tot en met 22 jaar1 104 785 2 745 2 510 195 60..
Migratieachtergrond: Nederlands1 647 780 2 440 2 205 205 50..
Migratieachtergrond: Overig westers 207 145 460 420 35 10..
Migratieachtergrond: Niet-westers 421 505 2 375 2 060 270 75 25.
Samenstelling huishouden3): Tweeoudergezin1 533 350 1 775 1 575 170 50 15.
Samenstelling huishouden3): Éénoudergezin 420 305 2 270 2 010 235 55 10.
Samenstelling huishouden3): Overig 322 775 1 225 1 100 110 30..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclasseringsmaatregelen op peildatum 30 juni 2021.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdreclassering (30 juni 2021).
3) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
4) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Vergeleken met 2016 is het aandeel jongens onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel toegenomen, variërend van 8 tot 11 procentpunten voor de verschillende vormen van jeugdreclassering (figuur 2.6.2).

2.6.2 Jongeren naar geslacht1)2)
MaatregelJongens (%)Meisjes (%)
Nederland
1e hj 2021*51,0948,91
1e hj 202051,0248,98
1e hj 201951,0748,93
1e hj 201851,0948,91
1e hj 201751,1148,89
1e hj 201651,0848,92
T&B gedwongen
1e hj 2021*86,7813,22
1e hj 202083,2416,76
1e hj 201980,6819,32
1e hj 201880,2419,76
1e hj 201780,1519,85
1e hj 201679,120,9
T&B vrijwillig
1e hj 2021*88,9111,09
1e hj 202085,5914,41
1e hj 201982,4517,55
1e hj 201877,0722,93
1e hj 201777,5322,47
1e hj 201678,9521,05
Overig³⁾
1e hj 2021*97,652,35
1e hj 202098,351,65
1e hj 201993,826,18
1e hj 201896,693,31
1e hj 201795,434,57
1e hj 201686,6313,37
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdreclassering naar 30 juni. 3) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De groep 15- tot en met 17-jarigen is relatief gezien het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdreclassering. Dit betrof 2 300 jongeren (tabel 2.6.1) wat overeenkomt met 0,4 procent van alle personen in deze leeftijdsklasse. Bij de 18- tot en met 22-jarigen is dit 0,3 procent en bij de leeftijdscategorie 12- tot en met 14-jaar ligt dit aandeel flink lager: 0,04 procent. 

Van alle jongeren met jeugdreclassering neemt het aandeel jongeren van 18 tot en met 22 jaar sinds 2016 toe. Op 30 juni 2021 is inmiddels meer dan de helft tussen de 18 en 22 jaar, in was 2016 dit nog 46 procent. Het aandeel jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar is in dezelfde periode afgenomen van 49 procent naar 44 procent. Bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader vormen jongeren van 18 tot en met 22 jaar altijd al de grootste groep (figuur 2.6.3).

2.6.3 Jongeren naar leeftijd1)
Maatregel12 tot en met 14 jaar (%)15 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Nederland
1e hj 2021*25,1326,3348,53
1e hj 202025,0526,7948,16
1e hj 201925,4727,1547,38
1e hj 201826,0527,4646,49
1e hj 201726,5527,4446,01
1e hj 201626,9727,3245,7
T&B gedwongen
1e hj 2021*4,3342,0953,56
1e hj 20204,0842,3253,6
1e hj 20193,2944,1552,52
1e hj 20183,3645,0851,56
1e hj 20173,546,6749,84
1e hj 20163,764749,24
T&B vrijwillig
1e hj 2021*5,4556,2338,33
1e hj 20205,8760,4233,71
1e hj 20194,5759,5935,84
1e hj 20186,1854,4539,37
1e hj 20177,0158,9634,03
1e hj 20168,2367,3424,43
Overig²⁾
1e hj 2021*4,1258,2437,06
1e hj 20204,9562,6432,42
1e hj 20193,9360,6735,39
1e hj 20183,9758,2837,75
1e hj 20175,716430,29
1e hj 20168,5962,7728,64
1)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 30 juni. 2) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Op 30 juni 2021 was op 2 375 jongeren met niet-westerse migratieachtergrond een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing (tabel 2.6.1). Dit komt overeen met 0,6 procent van alle jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Bij jongeren met westerse en Nederlandse (migratie)achtergrond was dit 0,2 procent. Sinds 2016 neemt het aandeel onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond jaarlijks af, in totaal met ruim 0,3 procentpunten.

Van alle jongeren met jeugdreclassering was het aandeel jongeren met een Nederlandse achtergrond met 46 procent op 30 juni 2021 1 procentpunt hoger dan het aandeel met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit verschilt niet heel sterk met eerdere jaren (figuur 2.6.4). Bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader is het aandeel met een niet-westerse migratieachtergrond in de periode 2016-2021 met tien procentpunten het sterkst toegenomen, met name tussen de eerste helft van 2020 en die van 2021 (figuur 2.6.4).

2.6.4 Jongeren naar migratieachtergrond1)2)
MaatregelNL (%)Westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
1e hj 2021*72,389,118,52
1e hj 202072,698,9918,31
1e hj 201973,428,6317,95
1e hj 201874,068,3117,63
1e hj 201774,748,0317,23
1e hj 201675,437,8216,74
T&B gedwongen
1e hj 2021*47,068,9543,99
1e hj 202045,638,5845,8
1e hj 201946,739,0344,25
1e hj 201846,889,0344,09
1e hj 201745,469,1445,41
1e hj 201645,378,7745,86
T&B vrijwillig
1e hj 2021*40,087,252,72
1e hj 202045,039,5145,45
1e hj 201944,548,5546,9
1e hj 201846,768,944,34
1e hj 201748,578,1843,25
1e hj 201647,649,8542,51
Overig³⁾
1e hj 2021*33,537,0659,41
1e hj 202030,776,5962,64
1e hj 201925,287,8766,85
1e hj 201824,511,9263,58
1e hj 201725,149,7165,14
1e hj 201625,067,1667,78
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 30 juni. 3)ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Jeugdreclassering komt, relatief gezien, het vaakst voor in de groep thuiswonende kinderen in een éénoudergezin. Dit betrof 2 270 jongeren (tabel 2.6.1) wat overeenkomt met 0,5 procent van alle thuiswonende kinderen in een éénoudergezin. Dit aandeel is dalende sinds 2016, toen het nog 0,8 procent was. Bij thuiswonende kinderen in een tweeoudergezin (0,1 procent) en overige huishoudens (0,4 procent) ligt dit aandeel lager in het eerste halfjaar van 2021.

Van alle jongeren met jeugdreclassering op 30 juni 2021 woonde 34 procent thuis in een tweeoudergezin, 43 procent thuis in een éénoudergezin en 23 procent in een andere samenstelling van het huishouden. Over het algemeen is er geen sprake van grote ontwikkelingen hierin over de jaren heen en verschilt het niet sterk tussen de type jeugdreclasseringsmaatregelen (zie figuur 2.6.5).

2.6.5 Jongeren naar huishouden1)2)
MaatregelTweeoudergezin (%)Éénoudergezin (%)Overig⁴⁾ (%)
Nederland
1e hj 2021*67,3618,4614,18
1e hj 202067,4318,314,27
1e hj 201967,5618,0614,38
1e hj 201867,3717,7414,89
1e hj 201767,2117,3915,4
1e hj 201666,9417,2416,17
T&B gedwongen
1e hj 2021*33,6342,923,47
1e hj 202034,4843,9221,8
1e hj 201935,7443,2321,09
1e hj 201835,2943,3221,45
1e hj 201735,9844,3719,8
1e hj 201635,8743,7120,48
T&B vrijwillig
1e hj 2021*32,8845,5321,6
1e hj 202035,5245,5920,14
1e hj 201935,8442,7721,68
1e hj 201832,1346,322,02
1e hj 201734,0345,3221,43
1e hj 201640,2245,7514,3
Overig³⁾
1e hj 2021*4040,5919,41
1e hj 202039,5639,0122,53
1e hj 201936,5242,721,35
1e hj 201842,3839,0718,54
1e hj 201741,7137,7122,86
1e hj 201636,7550,8412,89
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 30 juni. 3) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel. 4)Onder overig vallen bijvoorbeeld institutionele huishoudens en éénpersoonshuishoudens.

2.7 Jeugdreclassering vooral in regio Rotterdam 

In de regio Amsterdam en Rotterdam wonen, ook relatief gezien, veel jongeren met jeugdreclassering (figuur 2.7.1 voor het aandeel per arrondissement). Ook in de gemeenten Lelystad, Heerlen, Zoetermeer en Nissewaard komen met 0,5 procent of meer relatief veel jongeren met jeugdreclassering voor (figuur 2.7.2 voor het aandeel per gemeente)5).

2.7.1 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar arrondissement, 30 juni 20211)
ArrondissementJeugdreclassering (%)
Amsterdam0,41
Noord-Holland0,17
Gelderland0,21
Midden-Nederland0,23
Noord-Nederland0,25
Overijssel0,25
DenHaag0,26
Rotterdam0,40
Limburg0,24
Oost-Brabant0,19
Zeeland-West-Brabant0,25
1) De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (30 juni 2021).

2.7.2 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar gemeente, 30 juni 20211)
Gemeente_naamJeugdreclassering (%)
AaenHunze0,2
Aalsmeer0,07
Aalten0,11
Achtkarspelen0,1
Alblasserdam0,18
Albrandswaard0,23
Alkmaar0,26
Almelo0,42
Almere0,37
AlphenaandenRijn0,27
Alphen-Chaam0
Altena0,01
Ameland0
Amersfoort0,24
Amstelveen0,24
Amsterdam0,47
Apeldoorn0,21
Arnhem0,45
Assen0,49
Asten0,05
Baarle-Nassau0,28
Baarn0,32
Barendrecht0,12
Barneveld0,13
Beek0,12
Beekdaelen0,05
Beemster0,08
Beesel0,43
Bergeijk0,08
Bergen(L.)0,19
Bergen(NH.)0,11
BergenDal0,15
BergenopZoom0,39
Berkelland0,29
Bernheze0,07
Best0,1
Beuningen0,12
Beverwijk0,28
Bladel0,11
Blaricum0
Bloemendaal0,03
Bodegraven-Reeuwijk0,11
Boekel0
Borger-Odoorn0,13
Borne0,24
Borsele0,03
Boxmeer0,18
Boxtel0,18
Breda0,34
Brielle0,15
Bronckhorst0,06
Brummen0,04
Brunssum0,48
Bunnik0,1
Bunschoten0,16
Buren0,09
CapelleaandenIJssel0,38
Castricum0,09
Coevorden0,16
Cranendonck0
Cuijk0,32
Culemborg0,08
Dalfsen0,1
Dantumadiel0,2
DeBilt0,15
DeFryskeMarren0,12
Delft0,17
DenHelder0,26
DeRondeVenen0,19
Deurne0,19
Deventer0,25
DeWolden0,1
Diemen0,16
Dinkelland0,1
Doesburg0,08
Doetinchem0,18
Dongen0,09
Dordrecht0,36
Drechterland0,04
Drimmelen0,18
Dronten0,17
Druten0,2
Duiven0,23
Echt-Susteren0,18
Edam-Volendam0,06
Ede0,21
Eemnes0
Eemsdelta
Eersel0,04
Eijsden-Margraten0,03
Eindhoven0,31
Elburg0,09
Emmen0,35
Enkhuizen0,13
Enschede0,43
Epe0,17
Ermelo0,36
Etten-Leur0,16
Geertruidenberg0,15
Geldrop-Mierlo0,22
Gemert-Bakel0,08
Gennep0,1
GilzeenRijen0,18
Goeree-Overflakkee0,09
Goes0,15
Goirle0,17
GooiseMeren0,13
Gorinchem0,23
Gouda0,32
Grave0
Groningen0,37
Gulpen-Wittem0,36
Haaksbergen0,09
Haarlem0,24
Haarlemmermeer0,15
Halderberge0,17
Hardenberg0,19
Harderwijk0,09
Hardinxveld-Giessendam0,07
Harlingen0,2
Hattem0,06
Heemskerk0,29
Heemstede0,12
Heerde0,29
Heerenveen0,21
Heerhugowaard0,16
Heerlen0,55
Heeze-Leende0,21
Heiloo0,03
Hellendoorn0,12
Hellevoetsluis0,31
Helmond0,3
Hendrik-Ido-Ambacht0,19
Hengelo0,27
HetHogeland0,32
Heumen0,09
Heusden0,09
Hillegom0,23
Hilvarenbeek0
Hilversum0,19
HoekscheWaard0,06
HofvanTwente0,04
HollandsKroon0,03
Hoogeveen0,24
Hoorn0,2
HorstaandeMaas0,11
Houten0,08
Huizen0,27
Hulst0,13
IJsselstein0,12
KaagenBraassem0,17
Kampen0,28
Kapelle0,17
Katwijk0,13
Kerkrade0,46
Koggenland0,12
KrimpenaandenIJssel0,3
Krimpenerwaard0,1
Laarbeek0,1
Landerd0,1
Landgraaf0,44
Landsmeer0,21
Langedijk0,05
Lansingerland0,12
Laren0,07
Leeuwarden0,26
Leiden0,17
Leiderdorp0,2
Leidschendam-Voorburg0,27
Lelystad0,55
Leudal0,07
Leusden0,03
Lingewaard0,06
Lisse0,32
Lochem0,21
LoonopZand0,18
Lopik0,09
Losser0,2
Maasdriel0,09
Maasgouw0
Maassluis0,45
Maastricht0,17
Medemblik0,05
Meerssen0,05
Meierijstad0,11
Meppel0,23
Middelburg0,45
Midden-Delfland0,07
Midden-Drenthe0,24
Midden-Groningen0,23
MillenSintHubert0
Moerdijk0,15
Molenlanden0,03
Montferland0,09
Montfoort0
MookenMiddelaar0,2
Neder-Betuwe0,05
Nederweert0,15
Nieuwegein0,2
Nieuwkoop0,05
Nijkerk0,16
Nijmegen0,36
Nissewaard0,51
Noardeast-Frysl�n0,24
Noord-Beveland0,27
Noordenveld0,27
Noordoostpolder0,13
Noordwijk0,08
Nuenen,GerwenenNederwetten0,07
Nunspeet0,05
Oegstgeest0,03
Oirschot0,08
Oisterwijk0,07
Oldambt0,31
Oldebroek0,06
Oldenzaal0,24
Olst-Wijhe0,17
Ommen0,12
Oosterhout0,23
OostGelre0,2
Ooststellingwerf0,16
Oostzaan0,08
Opmeer0,06
Opsterland0,08
Oss0,23
OudeIJsselstreek0,29
Ouder-Amstel0,16
Oudewater0,15
Overbetuwe0,24
Papendrecht0,19
PeelenMaas0,15
Pekela0,14
Pijnacker-Nootdorp0,11
Purmerend0,16
Putten0,09
Raalte0,16
Reimerswaal0,09
Renkum0,31
Renswoude0,24
Reusel-DeMierden0,06
Rheden0,37
Rhenen0
Ridderkerk0,45
Rijssen-Holten0,12
Rijswijk0,13
Roerdalen0,14
Roermond0,24
Roosendaal0,25
Rotterdam0,63
Rozendaal0
Rucphen0,25
Schagen0,05
Scherpenzeel0,07
Schiedam0,47
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland0,21
's-Gravenhage0,4
's-Hertogenbosch0,33
Simpelveld0,09
SintAnthonis0,06
Sint-Michielsgestel0,03
Sittard-Geleen0,35
Sliedrecht0,12
Sluis0,09
Smallingerland0,4
Soest0,15
Someren0,04
SonenBreugel0,04
Stadskanaal0,15
Staphorst0,07
StedeBroec0,14
Steenbergen0,25
Steenwijkerland0,23
Stein0,11
StichtseVecht0,17
S�dwest-Frysl�n0,18
Terneuzen0,46
Terschelling0
Texel0,13
Teylingen0,29
Tholen0,33
Tiel0,39
Tilburg0,32
Tubbergen0,06
Twenterand0,08
Tynaarlo0,25
Tytsjerksteradiel0,09
Uden0,11
Uitgeest0,05
Uithoorn0,17
Urk0,1
Utrecht0,34
UtrechtseHeuvelrug0,14
Vaals0,44
ValkenburgaandeGeul0,12
Valkenswaard0,14
Veendam0,26
Veenendaal0,18
Veere0,08
Veldhoven0,29
Velsen0,18
Venlo0,41
Venray0,09
Vijfheerenlanden0,15
Vlaardingen0,46
Vlieland0
Vlissingen0,32
Voerendaal0,22
Voorschoten0,12
Voorst0,1
Vught0,13
Waadhoeke0,17
Waalre0,19
Waalwijk0,21
Waddinxveen0,08
Wageningen0,11
Wassenaar0,13
Waterland0
Weert0,1
Weesp0
WestBetuwe0,07
Westerkwartier0,13
Westerveld0,18
Westervoort0,17
Westerwolde0,26
Westland0,2
WestMaasenWaal0,21
Weststellingwerf0,22
Westvoorne0,12
Wierden0,18
Wijchen0,14
Wijdemeren0,1
WijkbijDuurstede0
Winterswijk0,21
Woensdrecht0,4
Woerden0,11
Wormerland0,18
Woudenberg0,05
Zaanstad0,3
Zaltbommel0,12
Zandvoort0,22
Zeewolde0,24
Zeist0,21
Zevenaar0,23
Zoetermeer0,54
Zoeterwoude0,09
Zuidplas0,08
Zundert0,24
Zutphen0,44
Zwartewaterland0,08
Zwijndrecht0,42
Zwolle0,39
1)De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (30 juni 2021).

Deze hiervoor genoemde concentratie jongeren met jeugdreclassering blijkt ook uit de cijfers per jeugdzorgregio (tabel 2.7.3). De jeugdzorgregio’s Rijnmond en Amsterdam-Amstelland staan bovenaan met de grootste aandelen jongeren met jeugdreclassering. In Midden-Limburg West wonen juist relatief weinig jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel.

2.7.3 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdreclassering, peildatum 30 juni 2021*1)
% van het totale aantal personen van 12 tot en met 22 jaar2)
hoogste aandelen Rijnmond 0,43
hoogste aandelen Amsterdam-Amstelland 0,35
hoogste aandelen Utrecht Stad 0,29
hoogste aandelen Flevoland 0,29
hoogste aandelen Haaglanden 0,28
laagste aandelen Midden-Limburg West 0,07
laagste aandelen Kop van Noord-Holland 0,1
laagste aandelen Noord-Veluwe 0,11
laagste aandelen West Friesland 0,12
laagste aandelen Lekstroom 0,13
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclassering.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdreclassering (30 juni 2021).

2.8 Vaker herhaald beroep bij jeugdreclassering dan bij ondertoezichtstelling en voogdij 

Van de jeugdreclasseringsmaatregelen die in het eerste halfjaar van 2021 zijn gestart ging het in 11 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.8.1). Dat wil zeggen dat dezelfde soort maatregel in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren al eens is toegepast bij dezelfde jongere. Dit percentage is nog niet zo hoog geweest sinds het eerste halfjaar van 2016; sindsdien is het aandeel met 1,8 procentpunten gestegen.

Van de ondertoezichtstellingen die in het eerste halfjaar van 2021 zijn gestart ging het in 8,3 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.8.1). Dit aandeel neemt sinds het eerste halfjaar van 2017 af, in totaal met 3 procentpunten.

Het percentage herhaald beroep voor voogdij is in het eerste halfjaar van 2021 met 2,2 procent lager dan bij ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering. Het percentage is niet zo laag geweest sinds de eerste helft van 2016, toen het aandeel ook 2,2 procent was (tabel 2.8.1).

2.8.1 Percentage herhaald beroep1) jeugdbescherming en jeugdreclassering2)
Jeugdreclasserings-maatregelenJeugdbeschermings-maatregelen: OndertoezichtstellingJeugdbeschermings-maatregelen: Voogdij
1e hj 2016 9,2 10,7 2,2
1e hj 2017 9,2 11,3 3,6
1e hj 2018 10,2 9,7 2,6
1e hj 2019 10,6 9,4 2,8
1e hj 2020 9,3 8,8 3,2
1e hj 2021* 11,0 8,3 2,2
Bron: CBS.
1) Hierbij wordt teruggekeken naar de betreffende periode én de 5 daaraan voorafgaande kalenderjaren.
2) Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen gestart in betreffende periode.

4) Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en maatregelen tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen, zie https://www.cbs.nl/-/media/cbs/onze-diensten/methoden/onderzoek/pdf/toelichting-trendbreuk-jeugdzorgcijfers-2020-en-2021.pdf.
5) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.