Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema

Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019

Over deze publicatie

Productbeschrijving jaarpublicatie demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen naar vijf laagregionale indelingen; volledige postcode, postcode-5, numeriek deel van de postcode, vierkant 100 meter bij 100 meter en vierkant 500 meter bij 500 meter.

1. Statistische gegevens per vierkant en postcode

Het CBS publiceert statistische gegevens naar vierkanten en postcodes. 
Het betreft gegevens over inwoners, huishoudens, sociale zekerheid, inkomen, woningen, energie en nabijheid van voorzieningen (hoofdstuk 4).

De gebiedsindelingen betreffen vierkanten van 100 meter bij 100 meter, vierkanten van 500 meter bij 500 meter vierkanten, naar postcode (1234AB), naar numeriek deel en eerste letter van de postcode (1234A) en naar het numeriek deel van de postcode (1234).

Publicatie vindt jaarlijks plaats.
Met ingang van het publicatiejaar 2015 is overgegaan op meer statistische gegevens en is overgegaan op afzonderlijke publicaties per peiljaar. Gegevens naar vierkant en postcode worden aangeboden gekoppeld aan een kaart.
Deze uitgave bevat nieuwe onderwerp gegevens voor het jaar 2022 (eerste jaarversie publicatie, v1) en updates van eerder verschenen jaarversies 2021 (versie 2, v2), 2020(versie “vol”) en 2019(versie “vol”, alleen postcodes). Versie “vol” is de eindversie, van deze versie wordt niet meer voorzien dat deze nog wordt aangevuld. Voor 2019 geldt een uitzondering omdat van dit jaar de postcodes nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Gegevens komen beschikbaar in de vorm van Geopackages voor vierkanten en voor postcodes. Gegevens per postcode worden daarnaast ook in Excel formaat aangeboden.

De Geopackages CBSvierkanten100m en CBSvierkanten500m zijn opgebouwd uit de geometrie van vierkanten van respectievelijk 100 meter bij 100 meter en 500 meter bij 500 meter.
Per vierkant zijn statistische gegevens aan dit bestand gekoppeld. Met deze cijfers kunnen gelijke gebieden van Nederland onderling worden vergeleken. Omdat het gebied wat een vierkant bestrijkt niet wijzigt, zijn vierkanten bij uitstek geschikt om vergelijkingen in de tijd uit te voeren.

De statistische gegevens per PC6 (volledige postcode), PC5 (numeriek deel en eerste letter van de postcode) en PC4 (numeriek deel van de postcode) worden gekoppeld aan de geometrie van postcodevlakken zoals ESRI™ Nederland die afleidt van BAG-adressen en beschikbaar stelt . Verspreiding van de geometrie van de postcode-kaarten is toegestaan onder een CC-BY-3.0-NL licentievorm (dit betreft naamsvermelding bij gebruik). 
Postcode gebieden kunnen in tegenstelling tot vierkanten wel wijzigen in de tijd. Postcodegebieden zijn vlakdekkend wat inhoud dat ook het overige niet voor wonen en werken gebruikt gebied wordt bestreken.

2. Technische gegevens

Een vierkant is een rechthoekig gebied met evenwijdige grenzen die op het geprojecteerde gebied boven-beneden en links-rechts gericht zijn. Het gebied wat wordt bedekt is daarom afhankelijk en gekoppeld aan de gehanteerde projectie op het platte vlak.
Als linksonder coördinaat van een vierkant wordt een geheel veelvoud van 100 meter aangehouden. Hiermee geldt de oorsprong van het coördinatenstelsel (met x- en y-coördinaat beiden 0) ook als linksonder coördinaat van een vierkant (figuur 1).
Het bereik van de x- en y-coördinaten van het onderliggende gebied wordt beschreven volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting (RD New, EPSG=28992).

Positionering 100 meter bij 100 meter vierkant ten opzichte van nulpunt van het Stelsel van Rijksdriehoeksmeting

De kaart met 500 meter bij 500 meter vierkanten bevat alle vierkanten die in hun geheel of deels gelegen zijn op het als land geclassificeerde Nederlands gebied volgens het Bestand Bodemgebruik van het CBS, aangevuld met het gebied overeenkomend met de afgesloten zeearmen, het Markermeer, de Randmeren van de Veluwe en de grote rivieren. Deze afbakening wordt aangevuld met een strook extra vierkanten welke hieraan aangrenzend liggen.

De gebiedsbegrenzing van de 100 meter bij 100 meter vierkanten is in principe gelijk aan die van de 500 meter bij 500 meter vierkanten. Vanwege de omvang van het te publiceren bestand voor Nederland worden alleen die vierkanten gepubliceerd waarin minimaal 5 inwoners of 5 woningen gelegen zijn en deze ook als niet verhuld, positief getal, worden gepubliceerd.
Dit betekent dat 100 meter bij 100 meter vierkanten gelegen boven gebieden zonder gegevens of vierkanten gelegen boven gebieden waarvan alle gegevens worden verhuld, niet worden gepubliceerd.

3. Codering vierkant

Aan elk vierkant wordt een codering toegekend, afgeleid van zijn locatie. Deze codering wordt samengesteld uit de x- en y-coördinaten van het linksonder hoekpunt van het vierkant.

De vierkanten worden als een regelmatig net over een kaart gelegd. De zijden van de vierkanten van het net zijn boven-beneden en links-rechts gericht. Het gebied wat bedekt wordt is afhankelijk van de gehanteerde projectie. Voor het gebied van Nederland is de gehanteerde projectie die volgens het Stelsel van Rijksdriehoeksmeting. 
Bij de codering van het vierkant moet daarom naast de grootte van het vierkant ook de projectie van het onderliggend gebied worden vermeld.

Conform de Europese INSPIRE-wetgeving wordt de kaartprojectie weergegeven in een numerieke code zoals vastgelegd binnen de EPSG geodetische parameter-dataset. De numerieke EPSG-code van de Nederlandse projectie met verschoven nulpunt (RD New) volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting is 28992 (www.epsg.org).

Bij opbouw van de naamgeving van vierkanten wordt aangesloten bij de gangbare Engelse terminologie van een vierkant:
CRS voor de projectie.
RES voor de vierkantgrootte.
E(ast) voor de x-coördinaat.
N(orth) voor de y-coördinaat.

De vierkantgrootte van 100 meter en 500 meter wordt weergeven in gehele meters gevolgd door de letter M, i.e. RES100M en RES500M.
Omdat de codering van de vierkanten veelvouden zijn van 100 meter, kunnen de twee laatste nullen vervallen. De oost- en noord code wordt zowel bij 100 meter bij 100 meter als bij 500 meter bij 500 meter als gehele hectometers in vier cijfers weergegeven.
In Nederland variëren waarden van de E-coördinaat tussen 0 tot 300 kilometer; die van de N-coördinaat tussen 300 tot 630 kilometer. De waarden van een E-coördinaat minder dan 100 kilometer wordt ook in 4 cijfers aangegeven waarbij het getal wordt aangevuld met voorloopnullen.

De vierkantgrootte en de projectie wordt in de kolomnaam aangegeven. De codes van de vierkanten zijn de waarden in deze kolom.

Voorbeelden:
De code van een 100 meter vierkant gelegen op een kaart met  een projectie volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting (RD) met linksonder coördinaat E(ast)= 64.300 meter en N(orth) = 456.700 meter wordt weergegeven als:

Kolomnaam: CRS28992RES100M
Waarde: E0643N4567

De attribuutwaarde van een vierkant op een RD-projectie met linksonder coördinaat E(ast) = 120.000 meter en N(orth)  451.000 meter wordt zowel voor vierkanten van 100 bij 100 meter als voor vierkanten van 500 bij 500 meter met dezelfde waarde weergegeven. Het onderscheid naar vierkantgrootte is vastgelegd in de kolomnaam:

100m x 100m: 
Kolomnaam: CRS28992RES100M. 
Waarde: E1200N4510

500m x 500m: 
Kolomnaam: CRS28992RES500M. 
Waarde: E1200N4510

4. Beschrijving cijfers

4.1 Algemene gegevens

Overzicht van statistische gegevens naar PC6, PC5, PC4, vierkant van 100 meter bij 100 meter en vierkant van 500 meter bij 500 meter.
De cijfers hebben tot hoofddoel inzicht te geven over de spreiding van gegevens, hun homogeniteit en heterogeniteit en bij vierkanten om deze cijfers ook volgtijdelijk vergelijkbaar te maken. Volgtijdelijke vergelijking is van toepassing bij vierkanten omdat deze gebiedsafbakening door de tijd niet wijzigt. De gebiedsafbakening van postcodes kan daarentegen wel wijzigen in de tijd vanwege uitbreidingen, sloop en wijziging van postcode.

4.2 Beschrijving van het onderzoek

Om gegevens op het nauwkeurige niveau van vierkanten en postcodes te kunnen publiceren moet gebruik worden gemaakt van integrale waarnemingen en grootschalige steekproeven.
De gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit de Basisregistratie Personen (BRP), De Basis registratie Adressen en Gebouwen (met ingang van 1 januari 2015), het WOZ-register, het Geografisch basisregister (GBR) en de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS).

Bron voor coördinaten van adressen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ontbrekende postcodes in de BAG worden voor zover mogelijk aangevuld.

4.3 Presentatie gepubliceerde cijfers

Gepubliceerde cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten.  Bij minder dan in totaal vijf inwoners worden geen gegevens over inwoners opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere huishoudens en woningen. Om redenen van striktere geheimhouding kunnen additionele regels zijn toegepast.

Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding zullen daarom gegevens ontbreken.

Bij aantallen inwoners, huishoudens en woningen naar bv. leeftijdscategorieën, type huishouden of bouwjaarklassen worden alle in de verschillende publicaties opgenomen lege gebieden in Nederland en gebieden waarbij het aantal minder dan 5 bedraagt weergegeven als “0 -4 / geheim”.
Het aandeel gegevens waarover wel wordt gepubliceerd als afgerond getal wordt in bijlage 1 per onderwerp per gepubliceerde regio weergegeven.

Wanneer in een gebied één van de onderwerpen wel wordt gepubliceerd volgt uit de aard van het presenteren in Geopackage formaat dat cellen van overige onderwerpen over inwoners, huishoudens en woningen wel in het bestand aanwezig zijn en een getalwaarde moeten krijgen.  Deze getalwaarde wordt dan als negatief weergegeven (tabel 4.1).
De negatieve waarde betekent “0 tot 4 / geheim” en moet als identiek aan die van alle lege gebieden van Nederland die niet in deze publicatie zijn opgenomen worden aangemerkt.

4.1 Weergave ontbrekende en verhulde gegevens
BetekenisWaarde
0 tot en met 4 / geheim-99997

Deze weergave van ontbrekende en geheime gegevens vindt plaats met ingang van de publicatie van het jaar 2015 als gevolg van gelijktijdige publicatie naar 100 meter bij 100 meter vierkant en postcode.

Door afronding van aantallen inwoners, huishoudens en woningen kan het voorkomen dat de som van gegevens van kleinere vierkanten of postcodes niet geheel overeenstemt met de waarde in het groter vierkant of overkoepelend postcodegebied.

De jaarbestanden bevatten per jaar onderwerpen voor zover deze beschikbaar zijn rond de jaarwisseling. In een volgende versie zullen jaarbestanden worden aangevuld met dan beschikbaar gestelde gegevens. Een overzicht van de inhoud per jaar is in bijlage 2 weergegeven.

Kaarten van de 500 meter bij 500 meter vierkanten, de postcode (PC6) gebieden, PC5 gebieden en PC4 gebieden worden als gebied dekkende kaarten voor het land van Nederland aangeboden. 
De kaart van 100 meter bij 100 meter vierkanten bevat voor het overgrote deel geen gegevens. Er worden alleen die vierkanten per jaar aangeboden die voor minimaal één van de onderwerpen een waarde ongelijk aan “0-4 / geheim” bevat.

4.4 Verklaring inhoud bestanden

Het peilmoment van de gegevens is 1 januari van het betreffende jaar, tenzij anders aangegeven. In de tekst hierna zal alleen naar het jaar worden verwezen.

De gepubliceerde onderwerpen naar vierkant en postcode met deze update van 2019, 2020 en 2021 en de nieuwe publicatie van 2022 zijn opgenomen in de bijlage 2.
Voor 2015 was er sprake van incidentele jaarpublicaties naar postcode. Met de reguliere jaarpublicatie per postcode is gestart met ingang van gegevens van 2015. 

In het formaat Geopackage worden gegevens gepubliceerd met langere kolomnamen. Beide kolomnamen worden bij de onderwerp beschrijving aangegeven.

Wanneer bij de onderwerp beschrijving wordt aangegeven 
[aantal_inwoners, aantal] 
betreft aantal_inwoners de naamgeving in het Geopackage formaat en ‘aantal’ de eenheid waarin gepubliceerd wordt.

Let op
Met ingang van de publicaties (2018v1 en 2017v2) worden gegevens over het aantal geboorten gedurende het jaar, de energieconsumptie van gas en elektriciteit gedurende het jaar en de mediaan van het huishoudinkomen wat is verkregen gedurende het jaar gekoppeld aan de jaarversie waarin deze hebben plaatsgevonden. Bv. de mediaan van het huishoudinkomen verkregen in 2016 wordt gepubliceerd in het bestand van 2016. Alle overige gegevens hebben betrekking op de stand 1 januari van het betreffende jaar.
Dit wijkt af van eerdere publicaties 2015v1, 2016v1 en 2017v1.

4.5 Codering gebieden

CRS28992RES100M  [code]
Codering van het 100 bij 100 meter vierkant in 10 posities. 
‘E’ voor de x-coördinaat + 4 cijfers van de x-coördinaat van het linksonder hoekpunt in hectometers + ‘N’ voor de y-coördinaat + 4 cijfers van de y-coördinaat van het linksonder hoekpunt in hectometers volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.

CRS28992RES500M  [code]
Codering van het 500 bij 500 meter vierkant in 10 posities. 
‘E’ voor de x-coördinaat + 4 cijfers van de x-coördinaat van het linksonder hoekpunt in hectometers + ‘N’ voor de y-coördinaat + 4 cijfers van de y-coördinaat van het linksonder hoekpunt in hectometers volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.

Postcode [code]
De volledige postcode (bijv. 2514 AT)

PC5 [code]
Het numeriek deel van de postcode en de eerste letter (bijv. 2514A)

PC4 [code]
Het numeriek deel van de postcode (bijv. 2514)

4.6 Bevolking

In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont in het bevolkingsregister van de woongemeente opgenomen. Personen voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Niet opgenomen zijn illegaal in Nederland verblijvende personen en personen waarvoor uitzonderingsregels gelden, bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen.

Aantal inwoners

Inwoners totaal
[aantal_inwoners, aantal]

Het aantal inwoners op 1 januari. 

Gepubliceerde aantallen inwoners uit de Volkstelling 1971 worden alleen per 500 meter bij 500 meter vierkant gepubliceerd en alleen bij minimaal 10 inwoners.

Mannen totaal 
[aantal_mannen, aantal]

Het aantal mannen op 1 januari van het jaar YYYY.

Vrouwen totaal  
[aantal_vrouwen, aantal]

Het aantal vrouwen op 1 januari van het jaar YYYY

Geboorten totaal
[aantal_geboorten, aantal]

Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. 

Met ingang van de publicatie 2017v2 worden gegevens over het aantal geboorten gedurende het jaar gekoppeld aan de jaarversie waarin deze hebben plaatsgevonden.

Aantal inwoners, ingedeeld naar leeftijdsklassen

Inwoners tot 15 jaar
[aantal_inwoners_0_tot_15_jaar, aantal]

Het aantal inwoners jonger dan 15 jaar op 1 januari.
Inwoners van 15 tot 25 jaar  
[aantal_inwoners_15_tot_25_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 15 tot 45 jaar op 1 januari.
Inwoners van 25 tot 45 jaar  
[aantal_inwoners_25_tot_45_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 20 tot 45 jaar op 1 januari.
Inwoners van 45 tot 65 jaar  
[aantal_inwoners_45_tot_65_jaar, aantal]

Het aantal inwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari.
Inwoners van 65 jaar of ouder  
[aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder, aantal]

Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder op 1 januari.

Herkomstindeling (tot en met publicatiejaar 2021)

Het CBS heeft in 2021 een nieuwe herkomstindeling ontwikkeld en deze zal vanaf publicatiejaar 2022 gehanteerd worden. De nieuwe indeling vanaf publicatiejaar 2022 wordt toegelicht in alinea Herkomstindeling (vanaf 2022). 

Tot en met 2021 is de herkomstindeling bepaald op basis van het aandeel personen met een Nederlandse achtergrond, een westerse of een niet-westerse migratieachtergrond op 1 januari. 
De herkomstgroepering is een kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Dit gegeven is ontleend aan de Basisregistratie Personen (BRP).

Het aandeel personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond is de som van eerste en tweede generatie personen met een migratieachtergrond.

Nederlandse achtergrond  
[percentage_nederlandse_achtergrond, percentage]

Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een Nederlandse achtergrond en minimaal 10 inwoners.

Westerse migratieachtergrond  
[percentage_westerse_migr_achtergr, percentage]

Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren in een van de landen van Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Het aandeel inwoners met een westerse migratie achtergrond wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 inwoners met een westerse migratie achtergrond en totaal minimaal 10 inwoners.

Niet-westerse migratieachtergrond
[percentage_niet_westerse_migr_achtergr, percentage]

Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren in een van de landen van Afrika, Latijns-Amerika of Azië (exclusief Indonesië en Japan) of in Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Het aandeel inwoners met een niet-westerse migratie achtergrond wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 inwoners met een niet-westerse migratie achtergrond en totaal minimaal 10 inwoners.

Herkomstindeling (met ingang van publicatiejaar 2022)

Het CBS heeft in 2021 een nieuwe herkomstindeling ontwikkeld die met ingang van publicatiejaar 2022 van vierkanten en postcodes wordt toegepast. Dit is een kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. 
De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. 
De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.

Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst
[percentage_geb_nederland_herkomst_nederland, percentage]

Het aandeel inwoners geboren in Nederland en van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met deze herkomst en totaal minimaal 10 inwoners.

Geboren in Nederland met een Europese herkomst (excl. Nederland)
[percentage_geb_nederland_herkomst_overig_europa, percentage]

Het aandeel inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder in Europa (exclusief Nederland) is geboren.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een Europese herkomst (exclusief Nederland) en totaal minimaal 10 inwoners. 

Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa
[percentage_geb_nederland_herkomst_buiten_europa, percentage]

Het aandeel inwoners geboren in Nederland van wie ten minste één ouder buiten Europa is geboren, in een van de landen van Afrika, Azië, Amerika en Oceanië.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een niet-Europese herkomst en totaal minimaal 10 inwoners.

Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst (excl. Nederland)
[percentage_geb_buiten_nederland_herkomst_europa, percentage]

Het aandeel inwoners geboren in een van de Europese landen buiten Nederland.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een Europese herkomst (exclusief Nederland) en totaal minimaal 10 inwoners. 

Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa
[percentage_geb_buiten_nederland_herkmst_buiten_europa, percentage]

Het aandeel inwoners geboren in een van de landen van Afrika, Amerika, Azië en Oceanië.
Het aandeel wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 personen met een niet-Europese herkomst en totaal minimaal 10 inwoners.

Huishoudens

Het aantal particuliere huishoudens op 1 januari. 
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). 
De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.

Huishoudens totaal  
[aantal_part_huishoudens, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens 

Eenpersoonshuishoudens  
[aantal_eenpersoonshuishoudens, aantal]

Het aantal particuliere huishoudens bestaande uit één inwoner.

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen  
[aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind, aantal]

Het aantal particuliere meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens.

Eenouderhuishoudens  
[aantal_eenouderhuishoudens, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Tweeouder huishoudens  
[aantal_tweeouderhuishoudens, aantal]

Particulier huishouden bestaande uit twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden).

Gemiddelde huishoudgrootte  
[gemiddelde_huishoudensgrootte, aantal]

Het aantal in particuliere huishoudens levende inwoners gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.  Afgerond op één decimaal.

4.7 Wonen

Woning

Het totale aantal woningen op 1 januari van het desbetreffende jaar.

Woningvoorraad wordt afgeleid uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.

Woningen  
[aantal_woningen, aantal]

Het totaal aantal woningen op 1 januari. Dit gegeven is onttrokken aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Gepubliceerde aantallen woningen uit de Volkstelling 1971 worden alleen per 500 meter bij 500 meter vierkant gepubliceerd en alleen bij minimaal 10 woningen.

Niet bewoonde woningen  
[aantal_niet_bewoonde_woningen, aantal]

Niet bewoonde woningen. Woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Woningen naar bouwjaar

Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.

Woningen voor 1945  
[aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945, aantal]

Aantal woningen gebouwd voor 1945.
Woningen van 1945 tot 1965  
[aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1945 en 1964.
Woningen van 1965 tot 1975  
[aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1965 en 1974.
Woningen van 1975 tot 1985  
[aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1975 en 1984.
Woningen van 1985 tot 1995  
[aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1985 en 1994.
Woningen van 1995 tot 2005  
[aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 1995 en 2004.
Woningen van 2005 tot 2015 
[aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 2005 en 2014.
Woningen van 2015 en later  
[aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later, aantal]

Aantal woningen gebouwd in de periode 2015 en later.

Gemiddelde WOZ-waarde

De hier berekende WOZ-waarde het gemiddelde van het aantal objecten met minimaal een woonfunctie in de BAG en een toegewezen WOZ-waarde groter dan nul.
Het gemiddelde wordt berekend wanneer deze woningen koppelen met de volgende twee WOZ-objectcodes:

 1. Woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10). Hieronder worden onroerende zaken verstaan die als één geheel gedurende het gehele jaar worden gebruikt om in te wonen. Dit betreft zelfstandige woningen voor één- of meerpersoonshuishoudens waarin geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden of in ieder geval geen aan het object zichtbare bedrijfsmatige activiteiten.
 2. Woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11). Dit zijn onroerende zaken die in hoofdzaak voor wonen worden gebruikt en waarin de bewoner tevens in het kader van een zelfstandig beroep of bedrijf activiteiten verricht.

De gemiddelde waarde wordt vermeld bij voldoende spreiding van WOZ-waarden binnen een vierkant of postcode.
De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Waardering Onroerende Zaken. Het betreft voorlopige cijfers. Het aantal objecten met een vastgestelde WOZ-waarde kan daarmee verschillen met de definitieve cijfers.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen  
[gemiddelde_woz_waarde_woning, x 1 000 Euro]

De gemiddelde voorlopige waarde van alle woningen met een bekende WOZ-waarde. Onroerende goederen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

Woningen naar eigendom

Peildatum is 1 januari van het betreffende jaar.
Informatie over huur- en koopwoningen wordt samengesteld uit een koppeling tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster. 

Koopwoningen  
[percentage_koopwoningen, percentage]

Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning.
Het aandeel is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen en wordt vermeld bij 10 koopwoningen of meer per gebied en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.

Huurwoningen
Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.

Huurwoningen totaal  
[percentage_huurwoningen, percentage]

Het aantal huurwoningen als percentage van het totaal aantal woningen. Dit wordt vermeld bij 10 woningen of meer per gebied en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.

Huurwoningen in eigendom van woningcorporatie  
[aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties, aantal]

Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. 
Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie. 
(Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens).

Woningen naar type

Peildatum is 1 januari van het betreffende jaar.
Een woning heeft het type meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Meergezinswoningen  
[aantal_meergezins_woningen, aantal]

Voorraad meergezinswoningen op 1 januari. Elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Niet bewoond  
[aantal_niet_bewoonde_woningen, aantal]

Woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

4.8 Inkomen

Inkomens van huishoudens

Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met:

 • betaalde inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e);
 • premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden;
 • premies ziektekostenverzekeringen;
 • belastingen op inkomen en vermogen.

Gemiddeld inkomen
[gemiddeld_inkomen_huishouden, x 1 000 Euro]

Het gemiddelde van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden per gebied. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is vermeld wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft. 
Dit gegeven is met ingang van publicatiejaar 2020 toegevoegd.

Mediaan huishoudinkomen  
[mediaan_inkomen_huishouden, categorie]

Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog. 
Omdat het aantal huishoudens vaak klein is, wordt hierbij rekening gehouden met bronnen van onnauwkeurigheid bij de registratie van inkomen.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld 'midden' of 'hoog'). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld 'laag tot onder midden' of 'midden tot boven midden'). 
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomens-verzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
De classificatie van het mediane inkomen naar de categorieën; laag, onder midden, midden, boven midden en hoog wordt jaarlijks gepubliceerd in de tabel Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Classificatie van het mediaan inkomen voor het jaar 2019:
Laag:  Mediaan inkomen beneden 18.400 Euro
Onder midden: Mediaan inkomen tussen 18.400 Euro en 24.300 Euro
Midden: Mediaan inkomen tussen 24.300 Euro en 31.000 Euro
Boven midden: Mediaan inkomen tussen 31.000 Euro en 39.700 Euro
Hoog: Mediaan inkomen 39.700 Euro en hoger

De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Dit gegeven is tot en met publicatiejaar 2019 beschikbaar.

Laag inkomen  
[percentage_lage_inkomens_huishouden, percentage]

Het aandeel lage inkomens (laagste 40-procent groep) wordt uitsluitend gepubliceerd per 500 bij 500 meter vierkant.
Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn hierbij ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie groepen. De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens in Nederland zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. 
Bij de laagste 40-procent-groep worden de huishoudens geteld behorend tot de veertig procent huishoudens met het laagste besteedbaar inkomen.
Het percentage ten opzichte van het totaal aantal particuliere huishoudens wordt vermeld bij minimaal 5 huishoudens met een laag inkomen en bij totaal minimaal 100 particuliere huishoudens per regio.

Hoog inkomen  
[percentage_hoge_inkomens_huishouden, percentage]

Het aandeel hoge inkomens (hoogste 20-procent groep) wordt uitsluitend gepubliceerd per 500 bij 500 meter vierkant.
Particuliere huishoudens (exclusief studenten) zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen in drie groepen. De indeling vindt plaats nadat alle particuliere huishoudens in Nederland zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. 
In de hoogste 20-procent-groep worden de huishoudens geteld behorend tot de twintig procent huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen. 
Het percentage ten opzichte van het totaal aantal particuliere huishoudens wordt vermeld bij minimaal 5 huishoudens met een hoog inkomen en bij totaal minimaal 100 particuliere huishoudens per vierkant.

4.9 Energieverbruik particuliere woningen

Gemiddeld aardgasverbruik  
[gemiddeld_gasverbruik_woning, m3]

Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. 
De berekening is inclusief woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Deze woningen hebben een zeer laag of zelfs geen verbruik voor aardgas. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen lager uit dan in gebieden zonder stadsverwarming.

Met ingang van de publicaties 2017v2 worden gegevens over de energieconsumptie van gas en elektriciteit gedurende het jaar gekoppeld aan de jaarversie waarin deze hebben plaatsgevonden. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betreft de periode van het lopende jaar. Gekoppeld aan het jaarbestand van 2019 is het gasverbruik van 2019.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen.

Gemiddeld elektriciteitsverbruik  
[gemiddeld_elektriciteitsverbruik_woning, kWh]

Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn hierbij niet inbegrepen. Het verbruik is exclusief elektriciteit die eventueel in de particuliere woningen zelf wordt opgewekt bijvoorbeeld door zonnepanelen.

Met ingang van de publicatie 2017v2 worden gegevens over de energieconsumptie van gas en elektriciteit gedurende het jaar gekoppeld aan de jaarversie waarin deze hebben plaatsgevonden. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betreft de periode van het lopende jaar. Gekoppeld aan het jaarbestand van 2019 is het elektraverbruik van 2019.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen.

4.10 Sociale zekerheid

Peildatum is 1 januari van het betreffende jaar.

Inwoners met WW, Bijstand en/of Arbeidsongeschiktheidsuitkering  
[aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft, aantal]

Inwoners die een WW-uitkering ontvangen, een bijstand- of bijstand gerelateerde uitkering dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om uitkeringen aan inwoners tot de AOW-leeftijd. Een persoon die meerdere type uitkeringen ontvangt wordt éénmalig geteld.

Werkloosheidwet
De werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Bijstand en bijstand gerelateerde uitkering.
De Participatiewet vervangt met ingang van 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).
De wet regelt in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het verlenen van bijstand door gemeenten voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen.
Werk gaat voor inkomen: oogmerk van de wet is om mensen met of zonder arbeidsbeperking op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten.
De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid.

Arbeidsongeschiktheid
Inwoners die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).
De wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) heeft als doel om mensen in loondienst te verzekeren van een loon vervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
De wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. 
De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
De wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. 
Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden en een opleiding of studie volgen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de 'oude' Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De 'oude' Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zo opgezet dat een persoon gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken. De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De IVA regelt een loon vervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.

4.11 Voorzieningen

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk  
[dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg. Een huisartsenpraktijk is een pand of ruimte waarin één of meer huisartsen (samen)werken. De afstand tot dependances wordt meegewogen.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 1 kilometer  
[huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer  
[huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal huisartsenpraktijken binnen 5 kilometer  
[huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis excl. Buitenpolikliniek 
[dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 5 kilometer  
[ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 10  kilometer  
[ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen excl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer  
[ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis incl. buitenpolikliniek  
[dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 5 kilometer  
[ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 10 kilometer  
[ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Aantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer  
[ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.

Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpost 
[dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost van alle inwoners van een gebied, berekend over de weg. 
Een huisartsenpost is een plaats waar huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst. De afstand van een woonadres tot een van de huisartsenposten in een cluster van wisseldiensten is het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsenposten binnen dat cluster.

Afstand tot dichtstbijzijnde apotheek 
[dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek of apotheekhoudende huisarts van alle inwoners van en gebied, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde grote supermarkt
[dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de weg.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal  grote supermarkten binnen 1 kilometer  
[grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal  grote supermarkten binnen 3 kilometer  
[grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Aantal grote supermarkten binnen 5 kilometer  
[grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal grote supermarkten binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Afstand tot dichtstbijzijnde overige dagelijkse levensmiddelen  
[dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen, berekend over de weg.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer  
[winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer  
[winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Aantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer  
[winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.

Afstand tot dichtstbijzijnde warenhuis  
[dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde koopwarenhuis, berekend over de weg.

Aantal warenhuizen binnen 5 kilometer  
[warenhuis_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal warenhuizen binnen 10 kilometer  
[warenhuis_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal warenhuizen binnen 20 kilometer  
[warenhuis_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal koopwarenhuizen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde café  
[dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub of partycentrum, berekend over de weg.

Aantal cafés binnen 1 kilometer  
[cafe_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafés binnen 3 kilometer  
[cafe_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafés binnen 5 kilometer
[cafe_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafés, koffiehuizen, coffeeshops, discotheken, seks/nachtclubs of partycentra, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde cafetaria
[dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde cafetaria, fastfoodrestaurant, grillroom/shoarmazaak, lunchroom, pannenkoekenhuis of ijssalon, berekend over de weg.

Aantal cafetaria's binnen 1 kilometer  
[cafetaria_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafetaria's binnen 3 kilometer
[cafetaria_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal cafetaria's binnen 5 kilometer
[cafetaria_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal cafetaria’s, fastfoodrestaurants, grillrooms/shoarmazaken, lunchrooms, pannenkoekenhuizen of ijssalons, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde restaurant
[dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde restaurant, café-restaurant of afhaal/thuisbezorging, berekend over de weg.

Aantal restaurants binnen 1 kilometer
[restaurant_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal restaurants binnen 3 kilometer
[restaurant_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal restaurants binnen 5 kilometer
[restaurant_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal restaurants, café-restaurants of afhaal/thuisbezorging, binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde hotel  
[dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde hotel, berekend over de weg.

Aantal hotels binnen 5 kilometer  
[hotel_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal hotels binnen 10 kilometer  
[hotel_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal hotels binnen 20 kilometer  
[hotel_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal hotels binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde kinderdagverblijf 
[dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 1 kilometer  
[kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer  
[kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Aantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer  
[kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.

Afstand tot dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang  
[dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang, berekend over de weg. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 1 kilometer  
[buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 3 kilometer  
[buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Aantal buitenschoolse opvang binnen 5 kilometer  
buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal locaties van buitenschoolse opvang binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Hier worden kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties opgevangen.

Basisonderwijs
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.
In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als officiële vestigingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar.
De vermelding bij het jaar 2016 is het schooljaar 2016/'17.
De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestigingen van basisscholen.

Afstand tot dichtstbijzijnde basisschool 
[dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde basisschool, berekend over de weg.

Aantal basisscholen binnen 1 kilometer  
[basisonderwijs_aantal_binnen_1_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal basisscholen binnen 3 kilometer  
[basisonderwijs_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal basisscholen binnen 5 kilometer
[basisonderwijs_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal basisscholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde voortgezet onderwijs
[dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde VMBO, HAVO of VWO school, berekend over de weg.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 3 kilometer
[voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 5 kilometer
[voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen voortgezet onderwijs binnen 10 kilometer
[voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO, HAVO en VWO-scholen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Afstand tot dichtstbijzijnde school VMBO  
[dichtstbijzijnde_vmbo_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde VMBO school, berekend over de weg.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen VMBO binnen 3 kilometer  
[vmbo_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO-scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen VMBO binnen 5 kilometer  
[vmbo_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO-scholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Aantal scholen VMBO binnen 10 kilometer 
[vmbo_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal VMBO-scholen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Praktijkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.

Afstand tot dichtstbijzijnde school HAVO/VWO  
[dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde HAVO/VWO school, berekend over de weg.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO).

Aantal scholen HAVO/VWO binnen 3 kilometer
[havo_vwo_aantal_binnen_3_km, aantal]

Het gemiddeld aantal HAVO/VWO-scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO).

Aantal scholen HAVO/VWO binnen 5 kilometer  
[havo_vwo_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal HAVO/VWO-scholen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO).

Aantal scholen HAVO/VWO binnen 10 kilometer  
[havo_vwo_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal HAVO/VWO-scholen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostigde voltijd voortgezet onderwijs kunnen volgen als hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO).

Afstand tot dichtstbijzijnde oprit hoofdverkeersweg
[dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde oprit van een rijks- of provinciale weg, berekend over de weg.
Toegang tot een rijks- of provinciale weg. Als uitgangspunt voor de opritten is het Nationale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gebruikt.

Afstand tot dichtstbijzijnde treinstation
[dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde treinstation, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde belangrijk overstapstation
[dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde belangrijke overstapstation, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde bibliotheek
[dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, berekend over de weg.
Bibliotheken en hun vestigingen zoals deze zijn opgenomen in de database G!DS. Opgenomen zijn de vestigingen en de servicepunten. De miniservicepunten, zelfbedieningsbibliotheken en de bibliobussen zijn niet opgenomen.
Een vestiging voldoet aan de volgende criteria: minimaal 15 uur per week open, digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod, vraagbemiddeling, culturele/literaire activiteiten, aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en- marketingbeleid en studiemogelijkheden.
Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau: is minimaal 4 uur per week open, biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod en voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).

Afstand tot dichtstbijzijnde poppodium  
[dichtstbijzijnde_poppodium_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde poppodium, berekend over de weg. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie podiumkunsten  
[dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde locaties van schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia, berekend over de weg. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 5 kilometer   
[theater_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 10 kilometer  
[theater_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Aantal locaties podiumkunsten binnen 20 kilometer  
[theater_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. Festivals en locaties met podiumkunsten als nevenactiviteit worden hierbij niet opgenomen.

Afstand tot dichtstbijzijnde attractiepark  
[dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde pretpark, dierentuin of binnenspeeltuin, berekend over de weg.

Aantal attractieparken binnen 10 kilometer   
[attractiepark_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal attractieparken binnen 20 kilometer  
[attractiepark_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal attractieparken binnen 50 kilometer   
[attractiepark_aantal_binnen_50_km, aantal]

Het gemiddeld aantal pretparken, dierentuinen of binnenspeeltuinen binnen 50 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot museum  
[dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde museum van alle inwoners in een gebied, berekend over de weg.

Aantal musea binnen 5 kilometer   
[museum_gemiddeld_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal musea binnen 10 kilometer   
[museum_gemiddeld_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal musea binnen 20 kilometer   
[museum_gemiddeld_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal musea binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde zwembad 
[dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde zwembad, berekend over de weg.
Het zwembad moet voldoen aan de volgende criteria: er is een gebouw aanwezig, de activiteiten zijn commercieel opgezet, en het is het hele jaar openbaar toegankelijk voor minimaal drie dagen per week.

Afstand tot dichtstbijzijnde kunstijsbaan 
[dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde schaatsbaan van kunstijs, geopend tijdens het winterseizoen, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde bioscoop  
[dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bioscoop, berekend over de weg.

Aantal bioscopen binnen 5 kilometer  
[bioscoop_aantal_binnen_5_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal bioscopen binnen 10 kilometer  
[bioscoop_aantal_binnen_10_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 10 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Aantal bioscopen binnen 20 kilometer
[bioscoop_aantal_binnen_20_km, aantal]

Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 20 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.

Afstand tot dichtstbijzijnde sauna
[dichtstbijzijnde_sauna_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde sauna, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde zonnebank  
[dichtstbijzijnde_zonnebank_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde zonnebank, berekend over de weg.

Afstand tot dichtstbijzijnde brandweerkazerne  
[dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km, km]

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde brandweerkazerne, berekend over de weg. Exclusief locaties van blusboten.

4.12 Dichtheid

Het CBS gebruikt de Omgevingsadressendichtheid (OAD) ter bepaling van de mate van concentratie van menselijke activiteit - wonen, winkelen en werken. 
De OAD wordt berekend met behulp van alle adressen in Nederland. De OAD van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel met  een straal van één kilometer rondom dat adres, gedeeld door het oppervlakte van de cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer.
De waarde van de OAD wordt per vierkant van 500 bij 500 meter berekend en toegekend aan alle adressen gelegen in dit vierkant.
Met ingang van 2015 wordt de OAD afgeleid van het aantal in gebruik zijnde Verblijfsobjecten, Ligplaatsen en standplaatsen uit de BAG. Voorgaand, voor 2015, werden adressen en hun coördinaten van de rastervierkanten afgeleid uit het Geografisch basisregister (GBR). Dit register bevat alle adressen in Nederland, voorzien van de postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en de coördinaat van het betrokken 500 meter rastervierkant. 

De stedelijkheid is een categorisering van de Omgevingsadressendichtheid. Er zijn vijf stedelijkheidsklassen.

De OAD en stedelijkheid worden alleen gepubliceerd per 500 meter bij 500 meter vierkant, per PC5 en per PC4.

Omgevingsadressendichtheid
[omgevingsadressendichtheid, adressen per km2]

Het gemiddeld aantal adressen per km2 binnen een cirkel met een straal van één kilometer rond een adres.

Stedelijkheid
[stedelijkheid, code]

De stedelijkheid van januari wordt gepubliceerd per 500 bij 500 meter vierkant, per PC5 en per PC4.
De mate van stedelijkheid is een categorisering van de OAD.
1. Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer adressen/km2).
2. Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500 adressen/km2).
3. Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500 adressen/km2).
4. Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000 adressen/km2).
5. Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen/km2).

5. Voorwaarden en recht gebruik

De gebruiker van de digitale bestanden CBSvierkanten is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:

 1. Alle rechten op de digitale bestanden CBSvierkanten berusten te allen tijde bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 2. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand CBSvierkanten is bronvermelding verplicht.
 3. Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de vierkanten te worden vermeld:
  © Centraal Bureau voor de Statistiek. 
  Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de postcodes te worden vermeld:
  © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland.
 4. Het gebruik van geometrie van vierkanten en postcodes met aangekoppelde cijfers van het CBS is zonder kosten.

Het CBS publiceert meer geografische data, onder andere de wijk en buurtindeling, bevolkingskernen en het bestand Bodemgebruik. U kunt deze data vinden via de algemene ontsluitingspagina “Geografische data”.

Bijlagen

Bijlage 1. Percentage gepubliceerde gegevens per onderwerp naar vierkant en postcode
OnderwerpEenheidVk100Vk500PC6PC5PC4
Inwoner totaalAantal9710099100100
ManAantal949999100100
VrouwAantal949999100100
Inwoner tot 15 jaarAantal869886100100
Inwoner 15 jaar tot 25 jaarAantal799778100100
Inwoner 25 jaar tot 45 jaarAantal919894100100
Inwoner 45 jaar tot 65 jaarAantal909895100100
Inwoner 65 jaar en ouderAantal879889100100
GeboortenAantal98578398
In Nederland geboren, herkomst NederlandPercentage929998100100
In Nederland geboren, herkomst Europa (excl. NL)Percentage43952998100
In Nederland geboren, herkomst buiten EuropaPercentage81987299100
In buitenland geboren, herkomst EuropaPercentage68965799100
In buitenland geboren, herkomst buiten EuropaPercentage85997899100
Particulier huishouden totaalAantal939998100100
EenpersoonshuishoudenAantal889886100100
Meerpersoonshuishouden zonder kinderenAantal80977899100
EenouderhuishoudenAantal50953098100
TweeouderhuishoudenAantal76967599100
Gemiddelde huishoudgrootteAantal939998100100
Woning totaalAantal939998100100
Woning, bouwjaar tot 1945Aantal81959199100
Woning, bouwjaar 1945 tot 1965Aantal85968999100
Woning, bouwjaar 1965 tot 1975Aantal89979299100
Woning, bouwjaar 1975 tot 1985Aantal90979299100
Woning, bouwjaar 1985 tot 1995Aantal89979199100
Woning, bouwjaar 1995 tot 2005Aantal87969098100
Woning, bouwjaar 2005 tot 2015Aantal88969198100
Woning, bouwjaar 2015 of laterAantal87959097100
MeergezinswoningAantal969996100100
KoopwoningPercentage82979099100
HuurwoningPercentage879859100100
Huurwoning in eigendom corporatieAantal751004299100
Niet bewoonde woningAantal44873592100
Gemiddelde WOZ-waarde woningx 1 000 Euro919993100100
Gemiddeld gasverbruik woningm3929897nb100
Gemiddeld elektraverbruik woningkWh939998nb100
Mediaan inkomen huishoudenCategorie889892100100
Gemiddeld inkomen huishoudenx 1 000 Euronb90nb96100
Laag inkomen huishoudenPercentagenb90nbnb100
Hoog inkomen huishoudenPercentagenb90nbnb100
Inwoner tot AOW-leeftijd met uitkeringAantal75976599100
Nabijheid en dichtheid alle voorzieningenAantal en km9710099100100
nb: niet beschikbaar.


Bijlage 2. Gepubliceerde gegevens in jaarbestanden vierkanten en postcodes, mei 2023
Versie 2020-vol2021-v22022-v1
Inwoner totaalOOX
ManOOX
VrouwOOX
Inwoner tot 15 jaarOOX
Inwoner 15 jaar tot 25 jaarOOX
Inwoner 25 jaar tot 45 jaarOOX
Inwoner 45 jaar tot 65 jaarOOX
Inwoner 65 jaar en ouderOOX
GeboortenOX
In Nederland geboren, herkomst NederlandX
In Nederland geboren, herkomst Europa (excl. NL)X
In Nederland geboren, herkomst buiten EuropaX
In buitenland geboren, herkomst EuropaX
In buitenland geboren, herkomst buiten EuropaX
Inwoner, Nederlandse achtergrondOO
Inwoner, westerse migratie achtergondOO
Inwoner, niet-westerse migratie achtergondOO
Particulier huishouden totaalOOX
EenpersoonshuishoudenOOX
Meerpersoonshuishouden zonder kinderenOOX
EenouderhuishoudenOOX
TweeouderhuishoudenOOX
Gemiddelde huishoudgrootteOOX
Woning totaalOOX
Woning, bouwjaar tot 1945OOX
Woning, bouwjaar 1945 tot 1965OOX
Woning, bouwjaar 1965 tot 1975OOX
Woning, bouwjaar 1975 tot 1985OOX
Woning, bouwjaar 1985 tot 1995OOX
Woning, bouwjaar 1995 tot 2005OOX
Woning, bouwjaar 2005 tot 2015OOX
Woning, bouwjaar 2015 of laterOOX
MeergezinswoningOOX
KoopwoningOOX
HuurwoningOOX
Huurwoning in eigendom corporatieOOX
Niet bewoonde woningOOX
Gemiddelde WOZ-waarde woningOOX
Gemiddeld gasverbruik woningOX
Gemiddeld elektraverbruik woningOX
Mediaan inkomen huishouden
Gemiddeld inkomen huishouden 1)X
Laag inkomen huishouden 2)X
Hoog inkomen huishouden 2)X
Inwoner tot AOW-leeftijd met uitkeringOOX
Nabijheid detailhandelO
Nabijheid horecaO
Nabijheid kindopvangO
Nabijheid verkeerO
Nabijheid cultuurO
Nabijheid onderwijsO
Nabijheid zorgO
Omgevingsadressendichtheid 1)OOX
Stedelijkheid 1)OOX
Nieuw toegevoegde onderwerpen worden met X aangegeven.
1) Naar vierkant van 500 meter bij 500 meter, PC4 en PC5.
2) Naar vierkant van 500 meter bij 500 meter en PC4.