Bijstelling bbp en bni in 2021 en 2022

1. Inleiding

Het systeem van nationale rekeningen geeft een uitgebreide kwantitatieve beschrijving van het economische proces in Nederland en de economische relaties met het buitenland. Omdat er na verloop van tijd steeds meer en vollediger bronmateriaal beschikbaar komt, worden de nationale rekeningen op vaste momenten herzien. Voorbeelden van veelgebruikte indicatoren uit deze rekeningen zijn het bruto binnenlands product (bbp) en het bruto nationaal inkomen (bni). In deze notitie worden de bijstellingen van de nationale rekeningen van het CBS voor de verslagjaren 2021 en 2022 nader toegelicht. 

Ieder jaar in juni, met de tweede berekening van het eerste kwartaal, publiceert het CBS herziene jaarcijfers voor het voorafgaande jaar en het daaraan voorafgaande jaar. De bijstellingen zijn dit jaar groter dan gemiddeld. De betalingsbalans en de internationale investeringpositie voor deze perioden zijn door de Nederlandsche Bank eveneens bijgesteld.

Sterke bijstelling bbp en bni in 2021 en 2022

Over de verslagjaren 2015 tot en met 2020 bedroeg de gemiddelde bijstelling van het bni 5,4 miljard euro. Dit jaar is de opwaartse bijstelling van het bni 48,2 miljard euro voor verslagjaar 2021 en 46,4 miljard euro voor verslagjaar 2022. Hiervan komt respectievelijk 15,1 miljard euro en 17,4 miljard euro voor rekening van een bijstelling van het bbp. De overige bijstelling zit in de primaire inkomensstromen van en naar het buitenland met respectievelijk 33,1 miljard en 29,0 miljard euro. De volumegroei van het bbp in verslagjaar 2021 wordt bijgesteld van 4,9 procent naar 6,2 procent. Voor verslagjaar 2022 wordt de bbp-groei bijgesteld van 4,5 procent naar 4,3 procent.

Bijstellingen bruto nationaal inkomen (bni), miljard euro
20212022
Bruto nationaal inkomen (bni), oud 836,3 902,8
Bruto nationaal inkomen (bni), per 23 juni 2023 884,5 949,1
Bijstelling bni per 23 juni 2023 48,2 46,4
waarvan bijstelling bbp 15,1 17,4
waarvan bijstelling saldo primaire inkomens Nederland met het buitenland33,129,0