Internationale goederenstromen in 2019

Samenvatting

In 2019 kwam er 629 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen, ruim 1 procent meer dan in 2018. Van de inkomende goederen werd 56 procent van het brutogewicht en 65 procent van de waarde doorgevoerd of wederuitgevoerd. Van het aangevoerde goederengewicht kwam 65 procent van het gewicht over zee, 15 procent over de weg en 11 procent per binnenvaartschip. Ook van de goederenafvoer ging het meeste over zee: ruim een derde van het gewicht.

Van de goederen die het land in of uit werden gebracht was ruim een kwart van de waarde machines en elektronica en ruim 10 procent transportmiddelen. Qua gewicht bestond de aan- en afvoer van goederen in 2019 voor ruim 40 procent uit fossiele brandstoffen en voor 16 procent uit landbouw- en voedingsproducten.

De landen van waaruit in 2019 het grootste gewicht aan goederen naar Nederland toekwam zijn Rusland en Duitsland. China had het grootste aandeel in de totale goederenwaarde. De landen waarnaar vanuit Nederland het grootste goederengewicht heen ging zijn Duitsland en België. Naar deze buurlanden ging ook de grootste goederenwaarde.

Hoofdstuk 1 van dit rapport gaat dieper in op de omvang, samenstelling, herkomst en bestemming van de goederenstromen in 2019.

De samenstelling van de goederenstromen verschilt per vervoerwijze en richting van de stroom. Daarnaast maakt het veel uit of naar de waarde of het gewicht van de goederen wordt gekeken. Zo bevat de inkomende zeevaart qua gewicht relatief veel fossiele brandstoffen. Hoofdstuk 2 beschrijft de goederensamenstelling van de transportstromen voor de verschillende vervoerwijzen.

Van de totale internationale goederenstromen kwam in 2018 bijna 60 procent van het brutogewicht via de havenregio Rotterdam het land binnen of ging via deze regio het land uit. Ruim 10 procent van deze stromen liep via de havenregio Amsterdam. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de verdeling van de goederenstromen over de havenregio’s.

Goederen die vanuit België naar Nederland toekomen hebben voor een deel een herkomst in een ander land. België fungeert dan als doorvoerland voor deze goederentransporten naar Nederland. Ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, vervullen een dergelijke functie. Meer over dit verschijnsel is te vinden in hoofdstuk 4.

De doorvoerstromen via Nederland zijn handelsstromen tussen andere landen. Hoofdstuk 5 geeft voor een aantal goederengroepen zicht op de landen of wereldregio’s waartussen de doorvoerstromen via Nederland verlopen, de zogenoemde doorvoerketens.

Deze publicatie is mede tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.