Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

3. Hoe zien het onderzoek en de data er uit?

We zijn gestart met het koppelen van de relevante gegevens uit de Ebb en de Polis voor de jaargangen 2016-2018 3). Onnauwkeurigheid in de meting leidt tot inconsistenties in de uitkomsten tussen bronnen. Deze inconsistenties kunnen allereerst vastgesteld worden door te kijken naar de meting van de soort arbeidsrelatie op hetzelfde moment in de Ebb en de Polis. Om een indruk te krijgen van de oorzaken van de inconsistenties hebben we als eerste stap van het onderzoek die inconsistenties in verband gebracht met een groot aantal mogelijke verklarende variabelen.

Als er inconsistentie is op één moment in de soort arbeidsrelatie van een persoon, is er in de Ebb of in de Polis of in allebei iets niet goed gegaan in de meting. Door het toepassen van meetmodellen kan geschat worden waar de onnauwkeurigheden optreden. Die modellen gaan er vanuit dat de overeenkomst in herhaalde metingen een goede weerspiegeling is van de kwaliteit van die metingen. Als een variabele twee keer wordt gemeten en deze metingen zijn identiek, dan is het minder waarschijnlijk dat er sprake is van onnauwkeurigheden. Als er verschillen zijn, dan wordt de kans op onnauwkeurigheden groter. In ons geval hebben we per persoon maximaal vijf keer een meting uit de Ebb en vijftien keer een meting uit de Polis. Zowel van de mate van overeenkomst tussen de metingen in de Ebb en de Polis op hetzelfde moment als van de metingen op verschillende tijdstippen kunnen we gebruik maken om de nauwkeurigheid in de metingen te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt om een betere schatting van de soort arbeidsrelatie te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van nauwkeurigheid in beide bronnen.

Het is belangrijk om in de meetmodellen verklarende variabelen op te nemen die samenhangen met de soort arbeidsrelatie en met de onnauwkeurigheden daarin in de Polis en de Ebb. We hebben de variabelen opgenomen die uit de analyses uit de eerste stap als beste naar voren kwamen om het type contract en de onnauwkeurigheden in beide bronnen te voorspellen. Op basis van meetmodellen met deze variabelen kunnen ook de voor onnauwkeurigheden gecorrigeerde percentages vaste en flexibele arbeidsrelaties worden geschat. Vooralsnog is deze analyse beperkt tot de 25-54-jarigen die voor het eerst zijn benaderd voor de Ebb in het eerste kwartaal van de jaren 2016, 2017 en 2018 (net als Pavlopoulos en Vermunt en Pankowska e.a.).

3) Door alleen met de gekoppelde records te werken worden ook de populaties van de Polis en de Ebb gelijkgeschakeld. Die kunnen dus een mogelijk resterend verschil niet verklaren.