Auteur: Brenda Bos, Sascha de Breij, Naomi Schalken, Sander Scholtus, Jaap Walhout, Jochem Zweerink

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

Over deze publicatie

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit rapport is samengesteld, is gebleken dat jeugdhulp niet correct meegenomen is bij de operationalisatie van psychosociale problemen. Tijdens het herstellen van deze fout is besloten om de operationalisatie verder te verbeteren door naar jeugdhulp tot 23 jaar te kijken in plaats van enkel tot 18 jaar. Dit heeft geresulteerd in betere modellen.

De juiste versie van dit rapport, met de nieuwe en verbeterde modellen, is te vinden via de volgende link: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2023/verkenning-alternatief-verdeelmodel-voor-voortijdig-schoolverlaten-herziene-versie.


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het financiële verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten (vsv) herzien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van OCW verkend of het mogelijk is om, op basis van kenmerken die in registraties bij het CBS aanwezig zijn, een indicator te ontwikkelen om de omvang van de vsv-problematiek per regio te schatten.

In het huidige rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Daarbij wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor gebruikt kan worden. Hierbij zijn aparte modellen ontwikkeld voor het voorgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. De uitkomsten worden in dit rapport beschreven, net als de methode en data waarmee de modellen zijn berekend.