Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021

5. Samenvatting

De taak van gerechtsdeurwaarders is het bieden van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen en dat wat de rechter bepaalt, wordt nageleefd. 

In 2021 is het personeelbestand van de gerechtsdeurwaarderskantoren met 7 procent gekrompen tot 3 078 voltijdsequivalenten (vte). Het aantal werkzame personen uitgedrukt in vte is het sterkst gedaald bij de grote kantoren. De bruto-omzet voor de gehele sector is in vergelijking met 2020 licht gestegen tot 323,2 miljoen euro maar bleef onder het niveau van 2019. Toen bedroeg de bruto-omzet nog 374,8 miljoen euro. De gerechtsdeurwaarders voerden ruim 1,7 miljoen ambtshandelingen uit in 2021. Dat zijn 29,9 duizend ambtshandelingen minder dan in 2020. Ook het aantal kantoorklachten is in 2021 met 32 procent afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Meer dan de helft van het aantal kantoorklachten was in 2021 afkomstig van de grote kantoren, de kleine kantoren rapporteerden de minste kantoorklachten. In 2021 zijn ruim 1,8 miljoen dossiers afgesloten. Daarvan was meer dan de helft succesvol afgesloten. Het percentage succesvol afgesloten is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het percentage minnelijke ontvangsten, het percentage ambtelijke kosten en de recuperatiegraad namen toe ten opzichte 2020. 

Deze rapportage die in samenwerking tussen de KBvG en het CBS tot stand is gekomen, biedt tegen de achtergrond van voornoemde taak van gerechtsdeurwaarders, inzicht in o.a. de financiële positie van de gerechtsdeurwaarders, het aantal ambtelijk bevoegde en niet-ambtelijk bevoegde medewerkers en het aantal uitgevoerde ambtshandelingen. Na evaluatie van de 2018 uitkomsten zijn de invulinstructies verduidelijkt. Hoewel dit geresulteerd heeft in een hogere kwaliteit van o.a. de totale omzet volgens BLOS (B3) en de griffierechten (B9.1), zijn de gegevens in het financiële blok B tussen 2018 en de 2019 minder volgtijdig vergelijkbaar. 

1) De tussen haakjes genoemde codes in de titels van de paragrafen verwijzen naar de vragen in de enquête.