Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021

3. Blok C: Ambtsuitoefening

3.1 Uitgevoerde ambtshandelingen (C1)

De gerechtsdeurwaarders voerden ruim 1,7 miljoen ambtshandelingen uit in 2021. Ten opzichte van 2020 nam het totale aantal uitgevoerde ambtshandelingen met 29,9 duizend (bijna -2 procent) af. Het aantal uitgevoerde ambtshandelingen nam het sterkst af bij de kleine kantoren (bijna -18 procent). Ook de grote kantoren voerden dit jaar minder ambtshandelingen (bijna -4 procent) uit dan in het voorgaande jaar. Daarentegen voerden de middelgrote kantoren juist meer ambtshandelingen uit, namelijk in totaal 832,1 duizend in 2021. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2020. Maar dit is nog altijd onder het niveau van 2019. Toen voerden de middelgrote bedrijven nog 953,6 duizend ambtshandelingen uit. 

De middelgrote kantoren waren verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het totale aantal uitgevoerde ambtshandelingen. In 2021 voerden de middelgrote kantoren 832,1 duizend ambtshandelingen uit. De grote kantoren rondden 722,6 duizend ambtshandelingen af. De kleine kantoren voerden 185,8 ambtshandelingen uit. De verdeling van het aantal ambtshandelingen naar kantoorgrootte wordt getoond in Figuur 3.1.1. 

3.1.1 Uitgevoerde ambtshandelingen (x 1000) naar kantoorgrootte, 2021
 Totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen
Kleine kantoren185,8
Middelgrote kantoren832,1
Grote kantoren722,6

3.1.1 Verdeling uitgevoerde ambtshandelingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van ambtshandelingen. Dit zijn achtereenvolgens procesinleiding, betekeningen, beslagen en ontruimingen. In 2021 bestonden de meeste ambtshandelingen uit betekeningen van een titel zoals bedoeld in artikel 2 onder b Btag (C4.1), gevolgd door betekeningen van een proces-verbaal van (derden)beslag zoals bedoeld in artikel 2 onder d Btag (C4.2) en oproepingen voor de burgerlijke rechter (C2). Zie Figuur 3.1.1.1 voor de verdeling van de ambtshandelingen naar de meest voorkomende acht vormen. 

3.1.1.1 Aantal ambtshandelingen (x 1000) per vorm, 2021
ToelichtingWaarde
Betekeningen van een titel512,3
Betekeningen van proces-verbaal van (derden)beslag372,8
Oproepingen voor de burgerlijke rechter306,3
Beslagen onder derden periodieke betaling art. 2 onder j Btag234,7
Beslagen onder derden art. 2 onder i Btag94,3
Beslagen op roerende zaken42
Betekeningen van titel waarbij bevel is gedaan tot ontruiming onroerende zaak7,7
Beslagen op onroerende zaken5

Ruim 29 procent van het totale aantal uitgevoerde ambtshandelingen bestaat uit betekeningen van een titel. Ook vonden er relatief veel betekeningen van proces-verbaal van (derden)beslag plaats, in totaal ruim 21 procent van het aantal uitgevoerde ambtshandelingen. Verder waren er ruim 306 duizend oproepingen voor de burgerlijke rechter (bijna 18 procent van het totale aantal uitgevoerde ambtshandelingen). De afgelopen jaren neemt het aantal oproepingen en betekeningen van proces-verbaal af.

In 2021 vonden er 42 duizend beslagen op roerende zaken en 5 duizend beslagen op onroerende zaken plaats. In vergelijking met 2020 is het aantal beslagen op roerende zaken meer dan verdrievoudigd. Het aantal beslagen op onroerende zaken nam daarentegen met ruim 700 af. Ook het aantal betekeningen van een titel waarbij bevel is gedaan tot de ontruiming van een onroerende zaak nam in vergelijking met het voorgaande jaar af met ruim 17 procent. Verder vonden er in 2021 in totaal 3,1 duizend gedwongen ontruimingen van onroerende zaken plaats, dat zijn er evenveel als in een jaar eerder maar 38 procent minder dan in 2019. 

3.2 Kantoorklachten en registratie agressie

In 2021 waren er bijna 2,3 duizend kantoorklachten, een afname van ruim 32 procent vergeleken met 2020. Meer dan de helft van het aantal kantoorklachten was afkomstig van de grote kantoren, het aantal klachten bedroeg daar meer dan 1,4 duizend. De kleine kantoren rapporteerden de minste kantoorklachten, namelijk 129 in 2021. Dat is één klacht meer dan het voorgaande jaar. 
Het aantal kantoorklachten binnen de kleine kantoren steeg wel ten opzichte van 2019 met bijna 17 procent. De middelgrote kantoren kregen 721 kantoorklachten in 2021, dat is bijna 5 procent minder dan in het voorgaande jaar. 

Er werden 445 registraties van agressie jegens ambtelijk bevoegden en medewerkers van kantoren gemeld in 2021. Dat zijn er 109 minder dan in 2020. In 20 gevallen werd er aangifte van agressie gedaan, dat zijn 2 aangiftes meer dan in 2020.

1) De tussen haakjes genoemde codes in de titels van de paragrafen verwijzen naar de vragen in de enquête.