Auteur: Hans Schmeets
Maatschappelijke Diensttijd 2019

1. Inleiding

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zijn in 2019 in vier vragen over maatschappelijke diensttijd (MDT) toegevoegd aan het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn 2019 (S&W). Dit betreft vragen over de bekendheid met MDT, meningen over MDT en de bereidheid om daar zelf aan mee te willen doen.

De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren tussen 14 en 27 jaar oud de kans om een bijdrage te leveren aan anderen en/of aan de samenleving, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten. Deelname aan de maatschappelijke diensttijd is vrijwillig.
MDT beoogt ook dat door mee te doen aan MDT de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren zal toenemen. Zo kan MDT resulteren in een grotere deelname aan vrijwilligerswerk. Ook kan MDT ertoe bijdragen dat jongeren zich meer aansluiten bij maatschappelijke organisaties en bedrijven met een ideële doelstelling, ze actiever worden in het verenigingsleven en ze vaker hulp geven aan andere mensen. Ook wordt er naar gestreefd om met MDT de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. MDT biedt mogelijkheden dat jongeren zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen, zoals het krijgen van meer zelfvertrouwen, en worden kansen geboden om hun hun vaardigheden te ontwikkelen, het eigen netwerk uit te breiden en hun toekomstperspectief te vergroten.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten vermeld van de vier vragen die opgenomen zijn in S&W 2019. Aan dit onderzoek hebben 7 652 personen van 15 jaar of ouder meegedaan. In het onderzoek S&W wordt voor jongeren en jongvolwassenen gebruik gemaakt van leeftijdsklassen vanaf 15 jaar; 15-17, 18-21, 22-25. Er wordt verondersteld dat de S&W groep 15 tot 26 jaar representatief is voor de doelgroep van MDT (14-27 jaar).

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Voor het vaststellen van de meningen over Maatschappelijke Diensttijd (MDT) heeft het CBS op verzoek van VWS vier vragen toegevoegd in het onderzoek  Sociale samenhang en Welzijn 2019. De eerste vraag heeft betrekking op de bekendheid met MDT (ja/nee) en is voorgelegd aan de bevolking van 15 jaar of ouder. Vervolgens is aan de met MDT grootste overlappende doelgroep, de 15- tot 26-jarigen,  gevraagd of ze aan een MDT-project mee zouden willen doen, met de antwoordopties ‘ja’, ‘nee’, ‘weet niet’. Ook is gevraagd naar de waardering van de MDT-projecten. Aan de doelgroep van MDT is gevraagd naar wat men er van zou vinden indien een vriend(in) of kennis met een MDT-project zou meedoen, met als antwoordopties zeer positief, positief, neutraal, negatief en zeer negatief. Aan de 26-plussers zijn deze antwoordopties voorgelegd bij de vraag of jongeren meer kansen krijgen door via de maatschappelijke diensttijd bij te dragen aan maatschappelijke projecten. Aan het onderzoek hebben 7 652 15-plussers meegedaan. Daarvan zijn 1 222 personen in de leeftijd van 15 tot 26 jaar en 6 430  ouder dan 26 jaar. Zie ook Technische Toelichting.