Auteur: Maria José Linders, Reinoud Segers, Manon van Middelkoop, Sander Brummelkamp, Krista Keller, Glenn Muller, Sara Houweling
Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

Literatuur

Agentschap NL (2013), Statusdocument bio-energie 2012.

Boom, van den en van der Elst, C. (2013), Toekomst Biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output Rabobank Food & Agri Thema-update: Biogas, Januari 2013.

CBS (2018), De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid, 2008-2017, december 2018.

CBS (2021), Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2019, februari 2021.

CBS StatLine (2021a) StatLine - Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio (cbs.nl), juli 2021.

CBS StatLine (2021b), Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio, augustus 2021.

CE (2021) Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage 2020, mei 2021.

CertiQ (2021), Statistisch jaaroverzicht 2020.

Edwards, R., Larivé, J.-F., Mahieu, V., Rouveirolles, P. (2007), Well to wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, CONCAWE, EUCAR and Joint Research Centre, March 2007.

Europees Parlement en de Raad (2003), Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Europees Parlement en de Raad (2009), Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

Europees Parlement en de Raad (2018), RICHTLIJN (EU) 2018/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Europees Parlement en de Raad (2015), Directive of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015, amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources.

European Commission (2012), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. COM(2012) 595 final.

Europese Commissie (2013), Besluit van de Commissie tot vaststelling van de richtsnoeren inzake de berekeninge van de Hernieuwbare energie uit warmtepompen.., C(2013) 1082.

Eurostat (2011), Minutes of the meeting of the Working Party on “Renewable Energy Statistics” in December 2010.

Eurostat (2020), SHARES 2019 results.

IEA/Eurostat (2004), Energy Statistics Manual, IEA, Parijs.

Inspectie Leefomgeving en Transport, Weer grootschalige biodieselfraude in beeld bij ILT, november 2020.

Kremer en Segers (2018), Zonnestroom naar regio, CBS Website.

Lensink, S.M., Wassenaar, J.A., Mozaffarian, M., Luxembourg, S.L., Faasen, C.J. (2012), Basisbedragen in de SDE+ 2013 Conceptadvies. ECN en KEMA, ECN-E--12-017.

Lensink, S.M., (2013), Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014, ECN en DNV KEMA, ECN-E--13-050.

Middelkoop en Segers (2019), Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2018, Website CBS, oktober 2019.

Ministerie van Economische Zaken (2006), Doelstelling 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 gehaald. Persbericht, 18 augustus 2006.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2011), Energierapport, juni 2011.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019) Kamerbrief Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), november 2019.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2020a) Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2020b) Kamerbrief over duurzaamheidskader biogrondstoffen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.

Nederlandse Emissieautoriteit (2015), Naleving jaarverplichting 2014 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging, NEa, juli 2015.

Nederlandse Emissieautoriteit (2020), Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019,  juni 2020.

Panteia (2018) Stand van zaken en evaluatie HCA Topsector Energie. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector.

Peene, P., Velghe F., Wierinck, I. (2011), Evaluatie van de vergisters in Nederland. Organic Waste Systems NV (OWS) in opdracht van Agentschap NL, september 2011, Gent, België.

Platform Bio-Energie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2020), GEBRUIK VAN HOUTIGE BIOMASSA VOOR ENERGIEOPWEKKING PBE Jaarrapportage 2019, september 2020.

PBL (2019) Klimaat- en Energieverkenning, november 2019.

PBL (2020a) EINDADVIES BASISBEDRAGEN SDE++ 2020.

PBL (2020b) Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen | PBL Planbureau voor de Leefomgeving, december 2020.

PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) (2019), Importheffing Buitenlands Afval en Uitstoot van Broeikasgassen, september 2019.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CBS (2015), Protocol Monitoring Duurzame Energie, update 2015. 2DENB1013. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, April 2015, Utrecht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016), Rapportage bodemenergiesystemen in Nederland
Analyse van 125 projecten Pub. Nr. RVO-082-1601/RP-DUZA.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2017), Download Uitgaven MEP SDE(+) per regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2018), Producties en uitgaven MEP SDE per regeling, 2018.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021a), Projecten in beheer SDE(+).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021b), Uitgaven.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021c), Monitor Wind op Land over 2020, juni 2021.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021d), Monitoringrapportage RVO Energie-Innovatie regelingen 2020.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021e), Monitor Zon-pv 2021 in Nederland. Statusrapport Zon-pv in Nederland, peildatum 31-12-2020, september 2021.

Rijksoverheid (2010), Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richtlijn 2009/28/EG.

Rijksoverheid (2015), Kamerbrief Warmtevisie, april 2015.

Rijksoverheid (2018a), Nuon krijgt vergunning voor windpark zonder subsidie, maart 2018. 

Rijksoverheid (2018b). Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie, juni 2018.

Rijksoverheid (2019a). Vattenfall bouw tweede windpark op zee. Rijksoverheid, juli 2019.

Rijksoverheid (2019b). Kamerbrief over omvorming salderen. Rijksoverheid, april 2019.

Rijksoverheid (2020a) Nederland en Denemarken sluiten overeenkomsten over energiesamenwerking en statistische overdracht | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. Rijksoverheid, juni 2020.

Rijksoverheid (2020b). Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie. Rijksoverheid, juli 2020.

Rijksoverheid (2021), Kamerbrief voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl, juni 2021.

Segers, R. (2008), Three options to calculate the percentage renewable energy: an example for a EU policy debate. Energy Policy 36, p. 3243-3248.

Segers, R. (2010), Energiebalans van Nederland: CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC, CBS website maart 2010.

Segers, R. en Busker, H. (2015), Equivalent full load hours for heating of reversible air-air heat pumps, CBS, juni 2015.

SenterNovem (2005), Windkaart van Nederland op 100 m hoogte. Uitgevoerd door KEMA. Publicatienummer 2 DEN-05.04, SenterNovem, Utrecht.

SER (2013), Energieakkoord voor duurzame groei, website SER, september 2013.

SER (2020), Advies Biomassa in balans, juli 2020.

Staatsblad (2006), Besluit Biobrandstoffen, nummer 542.

Staatsblad (2014), Besluit Hernieuwbare Energie Vervoer, 2015, nummer 460.

Staatsblad (2018), Besluit Energie Vervoer, nummer 134.

Staatscourant (2009), Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen, nummer 18709.

Staatscourant (2019), Staatscourant 2019, 66566 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl), december 2019.

Sulilatu, WF. (1992), Kleinschalige verbranding van schoon afvalhout in Nederland, TNO-MEP, i.o.v. NOVEM, Apeldoorn.

Sulilatu, WF. (1998), Kleinschalige verbranding van schoon resthout in Nederland, TNO-MEP, i.o.v. NOVEM, EWAB nr. 9831) Apeldoorn.

TNO (2020a) De bijdrage van verbranden van geïmporteerd afval aan de Nederlandse en Europese CO2-emissies., april 2020.

TNO (2020b) Aanpassing TNO houtkachelmodel aan de WoON 2018 houtverbranding enquêteresultaten en prognoses van emissies van huishoudelijke houtkachels tot 2030, november 2020.

Van Tilburg, X. Pfeiffer, E.A., Cleijne, J.W., Stienstra, G.J., Lensink, S.M. (2007), Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008. Conceptadvies onrendabele topberekeningen, ECN-E--06-025.

Vereniging Afvalbedrijven (2019), Importheffing op buitenlands afval gaat door; alternatieve plan VA niet van tafel (verenigingafvalbedrijven.nl), december 2019.

De Vries, H. J., Pfeiffer, A. E., Cleijne, J. W., van Tilburg, X. (2005), Inzet van biomassa in centrales voor de opwekking van elektriciteit. Berekening van de onrendabele top. Eindrapport, ECN-C--05-088.

VVD en PvdA (2012), Bruggen slaan. Regeerakkoord, 29 oktober 2012.

Warmerdam, J.M.(2003), Bijdrage Thermische zonne-energie 2002. Ecofys i.o.v de NOVEM, Utrecht.