Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021

4. Blok D: Economische bijdrage en effectiviteit rechtshandhaving

4.1 Exploten (D1 en D2)

In het eerste halfjaar van 2021 werden door alle deurwaarders in totaal 7,4 duizend exploten openbaar betekend (D1), dat zijn 700 exploten (bijna 9 procent) minder dan het eerste halfjaar van 2020. Voor de middelgrote kantoren bedroeg het aantal exploten openbaar betekend 5,3 duizend, dat is 1,4 duizend (bijna 36 procent) meer dan vorig jaar. Het totaal aantal exploten betekend in gesloten envelop (D2) nam in vergelijking met een dezelfde periode een jaar eerder af tot 479,3 duizend. De middelgrote kantoren hadden dit eerste halfjaar van 2021 het hoogste aantal exploten betekend in gesloten envelop (288,6 duizend) gevolgd door de grote kantoren (125,8 duizend) en de kleine kantoren (64,9 duizend).

De betekeningen in persoon/huisgenoot worden in de enquête niet uitgevraagd maar kunnen benaderd worden door de genoemde betekeningen (D1 en D2) af te trekken van het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen (C1). Aldus berekend werden in het eerste halfjaar van 2021 door alle gerechtsdeurwaarders 405,7 duizend betekeningen in persoon/huisgenoot uitgevoerd, dat is bijna 11 procent meer dan dezelfde periode in 2020.

4.2 Aantallen dossiers (D3 t/m D7, D12 en D13) 

Op de laatste dag van het eerste halfjaar van 2021 hadden de gerechtsdeurwaarders in Nederland meer dan 3,2 miljoen lopende dossiers in beheer. Dat zijn 114,5 duizend lopende dossiers minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar was bijna 58 procent van de lopende dossiers in het beheer van de grote kantoren. De middelgrote kantoren beheerde bijna 37 procent en de kleine kantoren ruim 5 procent van de lopende dossiers. Verder waren er aan het einde van het eerste halfjaar van 2021 nog 915,6 duizend geopende incassodossiers en 251,4 duizend geopende executiedossiers. Figuur 4.2.1 toont de lopende, gesloten en geopende dossiers in het eerste halfjaar van 2021 en de verdeling over drie klassen van kantoorgrootte. 

4.2.1 Lopende, gesloten en geopende dossiers (x 1000), eerste halfjaar 2021
ToelichtingKleine kantorenMiddelgrote kantorenGrote kantoren
Totaal aantal lopende dossiers op de laatste dag van de periode177,11184,71875,1
Aantal geopende incassodossiers38,2294,3583
Aantal geopende executiedossiers25148,178,3
Aantal gesloten dossiers vanwege WSNP, schuldenregeling en faillissement-2-14,5-26,2
Aantal gesloten dossiers wegens adresseringsproblemen-4,2-37,3-14,3
Totaal aantal dossiers succesvol afgesloten-26,9-178,8-482,8
Totaal aantal dossiers afgesloten-72,3-407,8-705,2

In het eerste halfjaar van 2021 zijn bijna 1,2 miljoen dossiers afgesloten. Daarvan was meer dan de helft (55 procent) succesvol afgesloten. Het percentage succesvol afgesloten is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020. In het eerste halfjaar van 2019 lag het percentage succesvol afgesloten wel hoger, namelijk op 62 procent. In dit rapport wordt een dossier als succesvol afgesloten beschouwd wanneer de afrekening/kasstroom positief is, ongeacht het bedrag of percentage ten overstaande van de vordering en ongeacht waar de betaling wordt ontvangen. Zodoende kan ook een betaling aan de opdrachtgever leiden tot een succesvol afgesloten dossier.

Het percentage succesvol afgesloten was het hoogst voor de grote kantoren, met 64 procent. Het percentage succesvol afgesloten bedroeg bijna 44 procent voor de middelgrote kantoren en 39 procent voor de kleine kantoren. 

4.3 Aantal en de waarde van de vorderingen (D8 en D8.1)

Op de laatste dag van de huidige verslagperiode waren er ongeveer 9,7 miljard vorderingen voor opdrachtgevers in behandeling. Het grootste gedeelte van de vorderingen waren in behandeling bij de grote kantoren (bijna 47 procent). De overige vorderingen waren in behandeling bij kleine kantoren (bijna 11 procent) of middelgrote kantoren (ruim 42 procent). 

De totale hoofdsom van alle afgesloten dossiers (D8) in het eerste halfjaar van 2021 bedroeg bijna 2,4 miljard euro. De grote kantoren waren verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de totale hoofdsom (ongeveer 51 procent). Ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar is de totale hoofdsom met 34,6 miljoen euro licht gestegen. De hoofdsom nam ook voor de kleine kantoren (stijging van 49,3 miljoen euro) en de grote kantoren (stijging van 301 miljoen euro) toe. Daarentegen daalde de hoofdsom bij de middelgrote kantoren met 315,7 miljoen euro. 

4.4 Effectiviteit (D9 t/m D11)

De recuperatiegraad is de verhouding tussen de totale ontvangsten (D9) en de hoofdsommen (D8) van de afgesloten dossiers. De ontvangsten omvatten het totaalbedrag dat in de gesloten dossiers op de hoofdsom is voldaan, zowel bij de gerechtsdeurwaarder als bij overige partijen. Onder de overige partijen vallen ook opdrachtgevers. De recuperatiegraad van alle afgesloten dossiers bedroeg 38 procent in de huidige verslagperiode, een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen was de recuperatiegraad nog 31 procent. 

Het percentage minnelijke ontvangsten is de afzetting van totale betalingen door debiteuren in de zaken zonder titel (D10) tegen het totaal van alle ontvangsten (D9). Het percentage minnelijke ontvangsten was voor het totaal aantal gerechtsdeurwaarders 59 procent in het eerste halfjaar van 2021, een stijging ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Het percentage ambtelijke kosten is de verhouding ambtelijke kosten (D11) en de overgedragen hoofdsom (D8). Het percentage ambtelijke kosten voor het totaal was deze uitvraag 4 procent. Daarmee bleef het percentage ambtelijke kosten gelijk aan het eerste halfjaar van 2020. Figuur 4.4.1 toont de effectiviteitspercentages naar kantoorgrootte. 

4.4.1 Effectiviteit naar kantoorgrootte, eerste halfjaar 2021
RatioKleine kantoren (percentage (%))Middelgrote kantoren (percentage (%))Grote kantoren (percentage (%))Totaal (percentage (%))
Percentage ambtelijke kosten2434
Percentage Minnelijke Ontvangst30426959
Recuperatiegraad19275038

Voor zowel de minnelijke ontvangsten als de recuperatiegraad lagen de percentages voor de grote kantoren het hoogst. De kleine kantoren hadden relatief gezien de laagste effectiviteit. De ratio’s lagen voor de kleine kantoren voor elke effectiviteitsratio het laagst.

4.5 Doorlooptijd afgesloten dossiers (D14)

De gemiddelde doorlooptijd van de afgesloten dossiers (D14) is gewogen met het aantal afgesloten dossiers en bedroeg 548 dagen in het eerste halfjaar van 2021. Daarmee is de doorlooptijd toegenomen, in het eerste halfjaar van 2020 bedroeg deze namelijk nog 509 dagen. Bij kleine kantoren was de doorlooptijd het kortst (354 dagen), gevolgd door de middelgrote kantoren (409 dagen). De grote kantoren hadden met 646 dagen gemiddeld de langste doorlooptijd.