Auteur: Chantal Melser, Sven Meijs, Rudi Bakker
Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

Samenvatting

Het Ministerie van VWS heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzocht om de omvang van de werkgelegenheid van het volledige jeugddomein zo goed en volledig mogelijk in kaart te brengen, omdat de branche jeugdzorg zoals die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt gehanteerd niet het volledige werkveld zou dekken. De aantallen van werknemers, banen, fte’s en zelfstandigen zijn daarom samengesteld voor het jeugddomein.

Het jeugddomein wordt in dit onderzoek gevormd door de AZW branche jeugdzorg, de instellingen in het CBS programma ‘Beleidsinformatie Jeugd’ (BIJ) en aanvullend enkele onderdelen van justitiële jeugdinstellingen, jeugdbescherming en -reclassering, een aantal resterende instellingen voor Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Binnen de AZW-branche jeugdzorg zijn alle werknemers van een instelling toegewezen aan het jeugddomein. Voor instellingen buiten de AZW-branche jeugdzorg is dit bepaald voor een deel van de instelling. Dit aandeel is bepaald door het financiële aandeel van de Jeugdwet van de instelling. Waar dit aandeel niet verkregen kon worden, zijn aanvullende schattingen gemaakt voor dit aandeel op basis van gelijkende instellingen, of is informatie verkregen vanuit de websites van de individuele instellingen.

In totaal worden er in het jeugddomein 1 360 instellingen met werknemers geteld in het eerste kwartaal van 2019, met 81 260 werknemers, 82 740 banen en 61 430 fte. Aanvullend op het aantal werknemers zijn er 860 zelfstandigen geteld in het jeugddomein.

Het aandeel werknemers in de jeugdzorg wordt geschat op 42 procent van het totaal aantal werknemers in het jeugddomein. Buiten de jeugdzorg werken in de GGZ en de gehandicaptenzorg nog respectievelijk 17 en 16 procent van het totaal aantal werknemers. Bij de zelfstandigen is 70 procent van hen werkzaam binnen de GGZ.

Het brede jeugddomein telt hiermee meer dan het dubbele aantal mensen dat met jeugd werkt dan enkel de AZW-branche van de jeugdzorg.

Met deze verkenning is een beeld gegeven van arbeidsmarktgegevens in het brede jeugddomein. Dit onderzoek was een eenmalige verkenning die binnen het onderdeel Innovatie van het AZW Datawarehouse door het CBS is uitgevoerd. Vanwege de branche- en sectoroverschrijdende indeling van de betrokken instellingen en onderdelen daarvan, is het niet mogelijk om dit binnen AZW als een extra branche in te voegen.

In geval van een mogelijk vervolg, is een belangrijk aandachtspunt dat door de bewerkelijkheid in het samenstellen van de gegevens, deze exercitie zich minder goed lijkt te lenen voor een periodieke monitor. Dat geldt ook voor het maken van gegeven over arbeidsmobiliteit; dit kan slechts voor minder dan de helft van de werknemers van het jeugddomein in beeld worden gebracht.