Auteur: Chantal Melser, Sven Meijs, Rudi Bakker
Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

4. Conclusies

4.1 Omvang jeugdzorg binnen jeugddomein

De schatting van het brede jeugddomein voor begin 2019 is in totaal 81 duizend werknemers, 83 duizend banen en 61 duizend fte, aangevuld met een kleine duizend zelfstandigen met 600 fte.

In de branche van AZW-jeugdzorg wordt 42 procent geteld van alle werknemers die werken in het bredere jeugddomein. Voor banen en fte’s wordt het geschat op respectievelijk 42 en 44 procent. Jeugdzorg is daarmee wel de grootste subgroep van het jeugddomein, maar dekt niet de meerderheid van de werknemers, banen en fte van het gehele jeugddomein.

Het aantal zelfstandigen wat via deze methode wordt geschat voor het brede jeugddomein, is minder dan de helft dan het aantal zelfstandigen in enkel de branche van AZW-jeugdzorg via de Enquête Beroepsbevolking. Het is mogelijk dat het huidige geschatte aantal een onderschatting is van het aantal zelfstandigen in het jeugddomein, als kleine, zelfstandige aanbieders van jeugdhulp niet allen individueel worden waargenomen in BIJ.

Dit onderzoek laat zien dat op deze wijze de werkgelegenheid in het jeugddomein in beeld te brengen is. Het is wel een zeer bewerkelijke analyse, die zich niet goed leent voor periodieke monitoring, omdat een aanzienlijk deel van het werk niet geautomatiseerd kan worden.

Het brede jeugddomein kan geen alternatieve branche binnen de reguliere publicaties van AZW worden. Er is dubbeltelling met overige AZW-branches en er zijn werknemers bij instellingen buiten de zorg. De analyse voor de aantallen is gebaseerd op jaarcijfers en kan niet ieder kwartaal een update krijgen. Daarnaast zijn niet alle werknemers individueel geïdentificeerd, waardoor er geen berekeningen mogelijk zijn die gebruik maken van de individuele personen,  zoals arbeidsmobiliteit (zie ook paragraaf 3.2.4) of regionale cijfers.

 

4.2 Belangrijkste branches voor het jeugddomein

In aanvulling op AZW-jeugdzorg zijn er vooral werknemers in de AZW-branches GGZ en GHZ actief in het jeugddomein, maar ook in de overige branches binnen AZW is er een aanzienlijke groep van jeugdhulpverleners. Het aantal werknemers buiten de AZW-branches is beperkt, en wordt vooral gevuld door de Raad van de Kinderbescherming, enkele onderdelen van Justitiële jeugdinstellingen, resterende organisaties van Veilig Thuis en een enkele instelling met onbekende sector. Binnen de zelfstandigen is het vooral de branche van de GGZ waar personen in het jeugddomein werkzaam zijn.

4.3 Arbeidsmobiliteit slechts voor een deel van de werknemers jeugddomein

De arbeidsmobiliteit is te berekenen voor circa 50 procent van de werknemers in het brede jeugddomein. De stromen van en naar instellingen binnen het brede jeugddomein (intra-mobiliteit) kunnen wel herkend worden, maar deze berekende arbeidsmobiliteit kan enkel gebaseerd worden op de helft van de werknemers in het jeugddomein, dit zijn voornamelijk de werknemers uit de AZW-branche jeugdzorg.

4.4 Toekomstige mogelijke bronnen voor kwaliteitsverbetering

Het CBS beschikt nu niet over het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hierin zijn hbo- en wo-verantwoordelijken die met jeugd werken verplicht ingeschreven als zij nog geen BIG-registratie hebben. Naar verwachting kan dit een aanvulling leveren op de populatie van werknemers en zelfstandigen uit BIJ en kunnen er meer personen worden herkend die met jeugd werken. Met name voor de aantallen van zelfstandigen zou dit misschien relevant kunnen zijn. Een overleg tussen CBS en Stichting SKJ was constructief, maar onder de AVG is levering van de benodigde gegevens door SKJ zonder een directe noodzaak voor beleid nu niet toegestaan. 

Het CBS onderzoekt buiten dit huidige onderzoek in hoeverre het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer) gebruikt kan worden voor diverse statistieken. Zorgaanbieders beschikken over AGB-codes om facturen te declareren. Deze codes kunnen worden toegekend op het niveau van organisaties, vestigingen en personen. Voor het declareren van facturen onder de Jeugdwet, krijgen zorgaanbieders een aanvullend kenmerk ‘vermelding Jeugdwet’. Naar verwachting zou dit in de toekomst een aanvulling kunnen leveren op de financiële gegevens uit DigiMV, waardoor dit wellicht ook gebruikt zou kunnen worden voor hun aandeel jeugdhulp op het totaal. De toegestane toepassingen en de kwaliteit van het bestand op deze variabele is nog onbekend.