Welke cijfers zijn er over energieprijzen?

Het CBS publiceert verschillende typen prijzen van energiedragers. Deze verschijnen grotendeels op StatLine en als maatwerktabel. Deze publicaties kunnen verschillen qua meetmethode en publicatiedoel. Hieronder een overzicht van tabellen met energiecijfers.

Motorbrandstoffen

Ten eerste publiceert het CBS een StatLinetabel met consumentenprijzen van motorbrandstoffen, gebaseerd op dagelijkse transactiedata van Travelcard. Deze tabel toont de gemiddelde prijs per liter voor Euro95, Diesel en LPG aan de pomp.

Aardgas en elektriciteit

Sinds maart 2020 verschijnt maandelijks op Statline het gemiddelde tarief per prijscomponent van de energierekening voor huishoudens. Deze consumentenprijzen bestaan uit zowel vaste als variabele prijscomponenten, dus in euro’s per kWh elektriciteit, per kubieke meter aardgas of per jaar, zowel inclusief als exclusief btw. De cijfers zijn beschikbaar vanaf januari 2018.

Daarnaast publiceert het CBS prijzen van aardgas en elektriciteit per kwartaal voor diverse eindverbruikers. Het gaat om de transactie-, leverings- en netwerkprijzen per energiesoort in euro’s per GJ voor aardgas en in euro’s per kWh voor elektriciteit, onderverdeeld naar verbruiksklassen. Deze tabel toont, in tegenstelling tot de tabel met maandelijkse componenten van de energierekening voor consumenten, cijfers die de kosten en de verbruiken per kwartaal met elkaar delen. De jaarlijkse vaste kosten worden hier evenredig over de tijd verdeeld.

Producentenprijzen

Verder staan op StatLine de producentenprijzen van aardgas, aardolie en aardolieproducten, steenkool en elektriciteit ingedeeld naar bedrijfstak en naar productgroep.

Energiebalans

De StatLinetabel Energiebalans toont het aanbod, de omzetting en het finaal verbruik per energiedrager, zoals kool, aardolie, aardgas, hernieuwbare energie en elektriciteit, gemeten in Petajoule.

Hernieuwbare Energie in Nederland

Het CBS publiceerde eind september 2019 tevens een rapport ‘Hernieuwbare Energie in Nederland 2018’ dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik beschrijft.

Klimaat- en energieverkenning

Ten slotte bevat een maatwerktabel elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2 de cijfers van de lopende marktprijzen als onderdeel van de samenstelling van de klimaat- en energieverkenning (KEV).