Hoe meet het CBS de internationalisering?

Internationalisatie is het proces waarbij bedrijven de markten van andere landen betreden en hun standaarden accepteren. Bij internationalisatie gaat het om het toenemende belang van internationale handel, internationale relaties, verdragen en allianties. Internationaal betekent daarbij tussen landen.
Binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering wordt internationalisering gemeten door op basis van bronstatistieken zoals de internationale handel in goederen en diensten te berekenen hoe de handel met diverse landen zich qua omvang ontwikkelt, hoe belangrijke de verschillende handelspartners voor Nederland zijn; omgekeerd wordt op basis van internationale cijfers ook becijferd hoe belangrijk Nederland voor andere landen is voor wat betreft de bilaterale handel.
Internationalisatie wordt overigens vaak verward met globalisering.

Globalisering:

Hier gaat het om wereldwijde economische integratie van veel nationale economieën in een wereldwijde economie, met name door vrije handel, kapitaalmobiliteit en migratie. Het is het proces van het openen van de nationale economieën voor andere landen en aanpassen aan de regelgeving van andere landen. Nationale grenzen worden de facto geschrapt voor economische doeleinden.

Internationalisatie:

Dit is de weg waarlangs globalisatie bereikt kan worden.