Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

twee bouwvakkers aan het werk
© ANP / Stijn Rademaker

Erratum:

In deze tabel was niet de juiste selectie gemaakt van de populatie. Daardoor ontbraken er huishoudens en woningen in de tabellen. Dit probleem is nu opgelost. Bij de herziening hebben we bovendien een verschil in populatieafbakening tussen 2021 en 2022 rechtgetrokken (namelijk: alleen woningen die het hele jaar bestaan), en in Tabel 3 hebben een deel van de uitkomsten weggelaten (namelijk: aanvragen van NWF-leningen door Verenigingen van Eigenaren in 2021) omdat daarbij de brondata van onvoldoende kwaliteit bleek.

Herziene versie 17-5: Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

Deze tabellenset toont het gebruik van drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (namelijk SEEH, ISDE en NWF) naar bouwtechnische en sociaaleconomische indicatoren voor 2021 – 2022.

Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik en de effecten van energiebesparende maatregelen die met behulp van financieringsinstrumenten genomen worden. Het gaat hierbij om de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), en Energiebespaarleningen uit het Nationaal Warmtefonds (NWF). De tabellen tonen per instrument het gebruik naar bouwtechnische indicatoren (energielabels, oppervlakte, woningtype, monumentenstatus en bouwjaren) en sociaaleconomische indicatoren (huishoudinkomens).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (NWO), en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze tabellenset stelt TNO een halfjaarlijkse monitor samen. Dit project is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.