Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven (aantal) Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Financiën Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Verkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Opbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Financiën Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Financiën Personele kosten Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten (mln euro) Financiën Personele kosten Betalingen aan ingehuurd personeel (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Huur gebouwen (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Energie- en waterkosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Onderhoud- en schoonmaakkosten (mln euro) Financiën Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Financiën Overige kosten Kosten inventaris en apparatuur (mln euro) Financiën Overige kosten Inkoopkosten horecavoorziening (mln euro) Financiën Overige kosten Verkoop- en promotiekosten (mln euro) Financiën Overige kosten Administratie- en beheerskosten (mln euro) Financiën Overige kosten Betaalde licenties (mln euro) Financiën Overige kosten Kostprijsverh. belastingen en heffingen (mln euro) Financiën Overige kosten Afschrijvingen (mln euro) Financiën Overige kosten Overige kosten (mln euro)
Totaal 2017 1.570 2.020 2.358 732 652 26 23 31 651 235 209 26 194 144 30 20 222 29 13 24 27 18 6 91 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 worden de investeringen in grond en gebouwen, vervoermiddelen en machines, installaties en apparaten niet meer gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Fitnesscentra SBI 9313.
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen de (samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. Wanneer deze eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als bedrijf beschouwd. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd. Zo kan geen verwarring ontstaan met de term bedrijf uit het gangbare spraakgebruik. De statistische eenheid bedrijf is een benadering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
Financiën
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten
Abonnements-, entree- en lesgelden.
Verkoopopbrengst horecavoorziening
Opbrengst uit (onder)verhuur
Opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie.
Overige opbrengsten
Bijvoorbeeld: inkomsten uit douchehokjes, opbrengsten van speelautomaten, subsidies, sponsor- en reclamegelden, baten i.v.m. uitgeleend personeel, opbrengsten van zelf georganiseerde evenementen, opbrengsten uit de verkoop van sportartikelen.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Personele kosten
Totaal personele kosten
Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten
Lonen en werkgeversaandeel sociale lasten.
Inclusief toeslagen, gratificaties, uitkeringen krachtens ontslagregelingen, reiskostenvergoedingen e.d.
Betalingen aan ingehuurd personeel
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen
Energie- en waterkosten
Onderhoud- en schoonmaakkosten
Overige kosten
Totaal overige kosten
Kosten inventaris en apparatuur
Huur/lease, onderhoud/reparatie, verzekering van inventaris en apparatuur. Aanschafkosten van apparatuur die niet geactiveerd is.
Inkoopkosten horecavoorziening
Verkoop- en promotiekosten
Administratie- en beheerskosten
Betaalde licenties
Afdrachten voor software- en andere licenties, zoals royalty's en auteursrechten.
Kostprijsverh. belastingen en heffingen
Kostprijsverhogende belastingen en heffingen. Bijv. OZB, zuiverings- en milieuheffingen.
Afschrijvingen
Overige kosten