Onderwijsinstellingen; financiën

Bewerk tabel

Deze tabel betreft gegevens uit de jaarrekeningen van de door de overheid gesubsidieerde onderwijsinstellingen in het primair, secundair en tertiair onderwijs. Primair onderwijs betreft basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, secundair onderwijs betreft voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en tertiair onderwijs betreft hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). De onderwijsinstellingen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de onderwijsinstellingen voor het agrarisch (groen) onderwijs tot 2018 door het ministerie van Economische Zaken (EZ). Vanaf 2018 worden de agrarische onderwijsinstellingen ook door het ministerie van OCW bekostigd. De onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks voor 1 juli de jaarrekening bij het ministerie van OCW in te dienen.

De financiële gegevens van de onderwijsinstellingen in het secundair en tertiair onderwijs worden vanaf 1998 gepubliceerd. De instellingsgegevens van het primair onderwijs zijn beschikbaar vanaf de invoering van de lumpsumbekostiging: het verslagjaar 2006. Eerder waren deze gegevens niet voorhanden doordat deze instellingen geen financiële verantwoordingsplicht hadden tegenover het ministerie van OCW. De gegevens van het speciaal onderwijs zijn gebaseerd op een selectie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. De selectie bestaat uit besturen die alleen speciale scholen beheren. Vanaf 2010 zijn ook de financiële gegevens van scholen in Caribisch Nederland in de tabel opgenomen: de eilanden van Caribisch Nederland maken sinds oktober 2010 als openbare lichamen deel uit van Nederland.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW verwerkt de gegevens uit de jaarrekeningen en verstrekt deze in bestandsvorm aan het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn van 1998 tot en met 2017 definitief.
De cijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 februari 2020:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn nu definitief.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze StatLine-tabel zal niet worden geactualiseerd. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, agentschap van het ministerie van OCW) publiceert jaarlijks de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Per bestuur zijn de financiële gegevens in te zien. De verwijzing naar de jaarrekeninggegevens op de website van DUO is te vinden in paragraaf 3.

Onderwijsinstellingen; financiën

Onderwijssectoren Perioden Staat van Baten en lastenBatenTotaal baten (mln euro) Staat van Baten en lastenBatenRijksbijdragen (mln euro) Staat van Baten en lastenBatenOverige overheidsbijdragen en -subsidies (mln euro) Staat van Baten en lastenBatenCollege-, cursus-, les- en examengelden (mln euro) Staat van Baten en lastenBatenBaten werk in opdracht van derden (mln euro) Staat van Baten en lastenBatenOverige baten (mln euro) Staat van Baten en lastenLastenTotaal lasten (mln euro) Staat van Baten en lastenLastenPersoneelslasten (mln euro) Staat van Baten en lastenLastenAfschrijvingen (mln euro) Staat van Baten en lastenLastenHuisvestingslasten (mln euro) LastenOverige lastenTotaal overige lasten (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo baten en lasten (1) (mln euro) BalansActivaTotaal Activa (mln euro) ActivaVaste activaTotaal vaste activa (mln euro) ActivaVlottende activaTotaal vlottende activa (mln euro) BalansPassivaTotaal Passiva (mln euro) BalansPassivaEigen vermogen (mln euro) BalansPassivaVoorzieningen (mln euro) BalansPassivaLanglopende schulden (mln euro) BalansPassivaKortlopende schulden (mln euro) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) KengetallenSolvabiliteit (%) KengetallenLiquiditeit (%) KengetallenRentabiliteit (%)
Totaal bekostigd onderwijs 2018* 36.974,6 30.603,2 638,3 1.640,5 2.325,9 1.766,7 36.478,5 27.918,4 1.565,2 2.397,7 4.597,2 496,1 26.970,2 15.554,7 11.415,5 26.970,7 13.824,1 2.586,6 3.210,3 7.349,7 1.776,8 51,3 155,3 1,0
Primair bekostigd onderwijs 2018* 10.933,9 10.192,4 332,2 0,0 9,0 400,3 10.920,6 8.926,1 262,3 755,5 976,7 13,3 5.432,0 1.831,4 3.600,6 5.431,9 3.257,4 730,7 121,0 1.322,8 341,3 60,0 272,2 0,1
Secundair bekostigd onderwijs 2018* 14.297,4 13.129,6 252,1 71,6 193,3 650,8 14.050,2 10.858,7 612,6 900,4 1.678,5 247,2 10.015,1 6.219,2 3.795,9 10.015,3 5.061,3 1.099,3 1.558,5 2.296,2 684,3 50,5 165,3 1,4
Voortgezet onderwijs 2018* 9.180,1 8.507,2 160,2 15,3 36,7 460,7 9.055,7 7.118,6 312,0 564,9 1.060,2 124,4 5.204,0 2.666,6 2.537,4 5.204,2 2.446,2 768,1 629,4 1.360,5 371,7 47,0 186,5 1,2
Mbo en volwasseneneducatie 2018* 5.117,3 4.622,4 91,9 56,3 156,6 190,1 4.994,5 3.740,1 300,6 335,5 618,3 122,8 4.811,1 3.552,6 1.258,5 4.811,1 2.615,1 331,2 929,1 935,7 312,6 54,4 134,5 1,7
Tertiair bekostigd onderwijs 2018* 11.743,3 7.281,2 54,0 1.568,9 2.123,6 715,6 11.507,7 8.133,6 690,3 741,8 1.942,0 235,6 11.523,1 7.504,1 4.019,0 11.523,5 5.505,4 756,6 1.530,8 3.730,7 751,2 47,8 107,7 1,4
Hoger beroepsonderwijs 2018* 4.455,6 3.160,2 53,3 877,8 198,8 165,5 4.317,5 3.308,6 245,8 230,4 532,7 138,1 3.865,5 2.583,0 1.282,5 3.865,7 1.744,6 271,6 768,6 1.080,9 292,8 45,1 118,7 2,5
Wetenschappelijk onderwijs 2018* 7.287,7 4.121,0 0,7 691,1 1.924,8 550,1 7.190,2 4.825,0 444,5 511,4 1.409,3 97,5 7.657,6 4.921,1 2.736,5 7.657,8 3.760,8 485,0 762,2 2.649,8 458,4 49,1 103,3 0,8
Speciaal onderwijs 2018* 1.886,4 1.609,2 192,2 0,0 14,3 70,7 1.878,1 1.518,8 36,9 96,9 225,5 8,3 1.014,8 272,7 742,1 1.014,7 612,2 93,2 61,8 247,5 39,2 60,3 299,8 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens