Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?

Het CBS heeft cijfers over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciale scholen.
Gegevens over leerlingen zijn beschikbaar naar persoonskenmerken als geslacht en leeftijd. Daarnaast is bekend of een scholier een achterstandsleerling is of tot een culturele minderheid behoort. Bij de speciale scholen wordt onderscheid gemaakt naar onder meer onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen, leerlingen met auditieve en communicatieve beperkingen, leerlingen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen en leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen.

● Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
● Leerlingen op speciale scholen

Van de instellingen voor primair onderwijs zijn de denominatie, de vestigingsgrootte en de gemeente van vestiging bekend. Daarnaast zijn de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen beschikbaar van de instellingen voor primair onderwijs.

● Instellingen voor primair onderwijs
● Financiële gegevens van instellingen voor primair onderwijs