Welke gegevens heeft het CBS over het mbo?

Het CBS publiceert gegevens over deelnemers en geslaagden naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woonregio. Daarnaast is er voor zowel de beroepsopleidende leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) informatie over de verdeling naar niveau, sector en opleidingsrichting.

Verder heeft het CBS gegevens over de door- en uitstroom van deelnemers, de stromen binnen het mbo en de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden na het verlaten van het onderwijs.
Van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs is de instellingsgrootte bekend. Daarnaast zijn de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen beschikbaar van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

  • Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
  • Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond
  • Onderwijsinstellingen; financiën