Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Regio's Perioden Totaal (km2) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (km2) Verkeersterrein Spoorterrein (km2) Verkeersterrein Wegverkeersterrein (km2) Verkeersterrein Vliegveld (km2) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (km2) Bebouwd terrein Woonterrein (km2) Bebouwd terrein Bedrijventerreinen (km2) Bebouwd terrein Sociaal-culturele voorzieningen (km2) Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (km2)
Nederland 2022 41.543 . . . . . . . . .
Groningen (PV) 2022 2.955 . . . . . . . . .
Fryslân (PV) 2022 5.753 . . . . . . . . .
Drenthe (PV) 2022 2.680 . . . . . . . . .
Overijssel (PV) 2022 3.421 . . . . . . . . .
Flevoland (PV) 2022 2.412 . . . . . . . . .
Gelderland (PV) 2022 5.136 . . . . . . . . .
Utrecht (PV) 2022 1.560 . . . . . . . . .
Noord-Holland (PV) 2022 4.092 . . . . . . . . .
Zuid-Holland (PV) 2022 3.308 . . . . . . . . .
Zeeland (PV) 2022 2.933 . . . . . . . . .
Noord-Brabant (PV) 2022 5.082 . . . . . . . . .
Limburg (PV) 2022 2.210 . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Het Bestand Bodemgebruik (BBG) ligt ten grondslag aan deze tabel. Voor tussenliggende peiljaren waarvoor geen Bestand Bodemgebruik beschikbaar is, worden uitsluitend de totale oppervlaktes van de gepresenteerde regio’s opgenomen.

Reeds eerder gepubliceerde peiljaren in deze tabel worden niet herzien op basis van correcties die bij de productie van een nieuw Bestand Bodemgebruik worden vastgesteld. Bij dergelijke correcties gaat het om herstelde fouten en verbeterde interpretaties op basis van nieuwe bronnen. Dit gecorrigeerde bodemgebruik wordt vastgelegd in het mutatiebestand dat onderdeel uitmaakt van de publicatie van het Bestand Bodemgebruik. Zie de webpagina Bestand Bodemgebruik voor een nadere toelichting op gecorrigeerd bodemgebruik en beschikbare publicaties.

In verband met de langlopende karakter van deze tabel (bodemgebruiksstatistieken vanaf 1900) bevat deze tabel enkele samengestelde categorieën die worden gevormd door combinatie van twee of meer BBG-categorieën zoals die tegenwoordig in het Bestand Bodemgebruik worden gehanteerd. Dit betreft de subtotalen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Overige semi-bebouwde terreinen’, ‘Overige recreatieterreinen’, ‘Open natuurlijke terreinen’ en ‘Totaal water’. Zie de beschrijving van Onderwerpen/Classificaties bij deze tabel voor een nadere specificatie van deze samenstellingen.

De samengestelde categorie ‘Bedrijventerreinen’ in deze tabel omvat behalve de BBG-categorie ‘Bedrijventerreinen’ ook de BBG-categorieën ‘Detailhandel en horeca’ en ‘Openbare voorzieningen’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2022:
De cijfers van het bodemgebruik in 2017 zijn toegevoegd. Tevens zijn oppervlaktecijfers toegevoegd voor de jaren 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bodemgebruiksstatistieken in deze tabel zijn voor de peiljaren 2000 tot en met 2017 gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik (BBG). De methodiek van het Bestand Bodemgebruik wordt momenteel vernieuwd. De eerste publicaties van bodemgebruiksstatistieken volgens de vernieuwde methodiek worden in de loop van 2024 verwacht. Het is nog onzeker of deze tabel nog aangevuld zal worden met cijfers volgens deze vernieuwde methodiek. Zie voor meer informatie over het Bestand Bodemgebruik en de vernieuwing daarvan de webpagina Bestand Bodemgebruik.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer via spoor, weg en de lucht.
Totaal verkeersterrein
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail tot en met 1993 werden ook terreinen ten behoeve van tram en metro in deze categorie opgenomen.
Wegverkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport over hoofdwegen. Tot en met 1993 zijn ook onverharde wegen in deze categorie opgenomen.
Vliegveld
Terrein in gebruik voor vervoer en transport door de lucht. Tot en met 2015 zijn onverharde delen van vliegvelden zonder directe functie voor het vliegverkeer (zoals gras- en heidebegroeiing in de nabijheid van start- en landingsbanen) hierbij niet inbegrepen. Met ingang van 2017 worden dergelijke onverharde delen echter wel tot de categorie vliegveld gerekend indien ze actief gebruikt worden als start- of landingsterrein (of bijbehorende opstelplaats), zoals bijvoorbeeld bij zweefvliegterreinen het geval is.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken en sociaal-culturele voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Woonterrein
Terrein in gebruik voor wonen en sterk daaraan gelieerde activiteiten.
Bedrijventerreinen
Terrein in gebruik voor werken. Vanaf 1955 tot en met 1976 alleen industrieterreinen.
Vanaf 1977 is dit een samengestelde categorie: detailhandel en horeca,
openbare voorziening en bedrijfsterrein zijn samengevoegd.

Let op: Het Bestand Bodemgebruik (BBG) kent eveneens een categorie ‘Bedrijventerreinen’. De samengestelde categorie ‘Bedrijventerreinen’ in deze tabel omvat behalve die BBG-categorie ‘Bedrijventerreinen’ ook de BBG-categorieën ‘Detailhandel en horeca’ en ‘Openbare voorzieningen’.
Sociaal-culturele voorzieningen
Terrein in gebruik door sociale en/of culturele voorzieningen.
Semi-bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor berging, delfstofwinning, bouwen e.d..
Totaal semi-bebouwd terrein