Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Regio's Perioden Totaal (km2) Verkeersterrein Spoorterrein (km2) Verkeersterrein Wegverkeersterrein (km2) Bebouwd terrein Woonterrein (km2) Bebouwd terrein Bedrijventerreinen (km2) Semi-bebouwd terrein Bouwterrein (km2) Recreatieterrein Sportterrein (km2) Agrarisch terrein Overig agrarisch terrein (km2) Bos en open natuurlijk terrein Bos (km2) Bos en open natuurlijk terrein Open natuurlijke terreinen (km2) Water Binnenwater (km2) Water Buitenwater (km2)
Nederland 2015 41.543 89 1.044 2.358 1.096 349 360 22.208 3.413 1.577 3.719 4.153
Groningen (PV) 2015 2.960 5 59 111 46 22 14 1.869 64 85 82 554
Friesland (PV) 2015 5.749 4 79 122 51 17 18 2.575 113 299 667 1.747
Drenthe (PV) 2015 2.680 3 67 107 41 10 19 1.859 326 144 48
Overijssel (PV) 2015 3.421 8 95 172 78 25 25 2.377 345 121 102
Flevoland (PV) 2015 2.412 2 31 56 28 20 13 980 170 60 1.001
Gelderland (PV) 2015 5.136 13 147 312 136 35 45 2.975 933 221 173
Utrecht (PV) 2015 1.449 7 50 154 61 15 22 804 183 27 71
Noord-Holland (PV) 2015 4.092 12 99 303 133 45 49 1.551 130 183 744 683
Zuid-Holland (PV) 2015 3.419 15 115 355 195 58 54 1.550 81 151 447 164
Zeeland (PV) 2015 2.933 3 68 72 45 24 11 1.359 41 102 147 1.005
Noord-Brabant (PV) 2015 5.082 10 161 397 195 56 60 3.028 708 145 177
Limburg (PV) 2015 2.210 7 72 199 87 23 28 1.281 320 39 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Cijfers van oppervlakte van 2013, 2014 en 2015 en cijfers van bodemgebruik van 2015 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen uiterlijk december 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer via spoor, weg en de lucht.
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail tot en met 1993 werden ook terreinen ten behoeve van tram en metro in deze categorie opgenomen.
Wegverkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport over hoofdwegen. Tot en met 1993 zijn ook onverharde wegen in deze categorie opgenomen.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken en sociaal-culturele voorzieningen.
Woonterrein
Terrein in gebruik voor wonen en sterk daaraan gelieerde activiteiten.
Bedrijventerreinen
Terrein in gebruik voor werken. Vanaf 1955 tot en met 1976 alleen industrieterreinen.
Vanaf 1977 is dit een samengestelde categorie: detailhandel en horeca,
openbare voorziening en bedrijfsterrein zijn samengevoegd.
Semi-bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor berging, delfstofwinning, bouwen e.d..
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.
Recreatieterrein
Terrein in gebruik voor de diverse vormen van recreatie.
Sportterrein
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten.
Agrarisch terrein
Terrein in gebruik voor de landbouw.
Overig agrarisch terrein
1899 t/m 1939: cultuurgrond, inclusief tuinen voor eigen gebruik;
1940 t/m 1945: cultuurgrond, exclusief tuinen voor eigen gebruik;
1946 t/m 1976: inclusief smalle sloten, onverharde wegen, tuinen voor eigen gebruik;
vanaf 1977 : inclusief smalle sloten, tuinen voor eigen gebruik.
vanaf 1996 : inclusief on- en halfverharde wegen.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in natuurlijke staat.
Bos
Terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.
vanaf 1996 : inclusief on- en halfverharde wegen.
Open natuurlijke terreinen
Terrein in droge en natte natuurlijke staat. Tot en met 1959 inclusief dijken zonder wegen en natuurbaden.
Water
Water 1899 t/m 1949: exclusief water groter dan 75 ha;
1899 t/m 1939: inclusief vergraven grond, moeras en strand;
1940 t/m 1945: exclusief vergraven grond, moeras en strand;
1950 t/m 1966: de gegevens hebben betrekking op een herberekening van het bodemgebruik, uitgaande van de stand op 1 januari 1967.
1968: vermeerdering door indijking Zuid-Flevoland en door gewijzigde gemeentegrens Het Bildt en de Waddenzee.
1977. Toeneming door gemeentelijke indeling van Waddenzee, Eems, Dollard en Noordzee en gewijzigde interpretatie van de rijksgrens in de Eems.
Vanaf 1985 toeneming ten gevolge van het gemeentelijk indelen van de Waddenzee, delen van de Noordzee en het IJsselmeer.
Binnenwater
Water breder dan 6 m dat niet in open verbinding staat met de zee (IJsselmeer, rivieren, kanalen, meren e.d.).
Buitenwater
Water dat in open verbinding staat met de Noordzee (Waddenzee, Ooster- en Westerschelde). De Nieuwe Waterweg wordt afgesloten door een denkbeeldige lijn tussen de havenhoofden.