Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Perioden Regio's Totaal (km2) Verkeersterrein Spoorterrein (km2) Verkeersterrein Wegverkeersterrein (km2) Bebouwd terrein Woonterrein (km2) Bebouwd terrein Bedrijventerreinen (km2) Semi-bebouwd terrein Bouwterrein (km2) Recreatieterrein Sportterrein (km2) Agrarisch terrein Overig agrarisch terrein (km2) Bos en open natuurlijk terrein Bos (km2) Bos en open natuurlijk terrein Open natuurlijke terreinen (km2) Water Binnenwater (km2) Water Buitenwater (km2)
1900 Nederland 32.550 . . . . . . 21.160 2.520 6.240 . .
1950 Nederland 35.500 122 774 . . . . 25.050 2.420 2.730 . .
2000 Nederland 41.528 88 1.016 2.211 820 327 315 23.111 3.501 1.334 3.574 4.170
2010 Nederland 41.543 86 1.066 2.314 1.035 369 345 22.478 3.454 1.411 3.661 4.195
2012 Nederland 41.543 89 1.049 2.336 1.067 370 353 22.364 3.440 1.460 3.681 4.183
2015 Nederland 41.543 89 1.044 2.358 1.096 349 360 22.208 3.413 1.577 3.719 4.153
1900 Friesland (PV) . . . . . . . . . . . .
1950 Friesland (PV) 3.528 5 46 . . . . 2.824 64 347 . .
2000 Friesland (PV) 5.741 4 82 113 34 15 16 2.649 118 269 651 1.741
2010 Friesland (PV) 5.749 4 83 118 48 19 18 2.600 115 267 662 1.761
2012 Friesland (PV) 5.749 4 79 120 50 19 18 2.596 114 269 664 1.762
2015 Friesland (PV) 5.749 4 79 122 51 17 18 2.575 113 299 667 1.747
1900 Utrecht (PV) . . . . . . . . . . .
1950 Utrecht (PV) 1.385 13 24 . . . . 936 180 75 34
2000 Utrecht (PV) 1.439 6 44 142 46 15 19 830 187 20 78
2010 Utrecht (PV) 1.449 6 50 150 58 20 21 815 184 22 67
2012 Utrecht (PV) 1.449 7 51 153 61 16 21 810 183 25 69
2015 Utrecht (PV) 1.449 7 50 154 61 15 22 804 183 27 71
1900 Zuid-Holland (PV) . . . . . . . . . . . .
1950 Zuid-Holland (PV) 3.007 13 45 . . . . 2.304 44 152 . .
2000 Zuid-Holland (PV) 3.446 15 114 335 149 67 49 1.691 82 126 417 172
2010 Zuid-Holland (PV) 3.419 15 116 351 183 60 53 1.585 80 132 427 186
2012 Zuid-Holland (PV) 3.419 15 116 353 186 69 54 1.563 80 145 430 175
2015 Zuid-Holland (PV) 3.419 15 115 355 195 58 54 1.550 81 151 447 164
1900 Limburg (PV) . . . . . . . . . . .
1950 Limburg (PV) 2.216 10 82 . . . . 1.527 257 133 28
2000 Limburg (PV) 2.209 8 70 189 66 21 26 1.342 324 29 56
2010 Limburg (PV) 2.209 7 75 199 85 15 28 1.298 322 33 61
2012 Limburg (PV) 2.210 7 73 199 85 21 28 1.289 322 36 62
2015 Limburg (PV) 2.210 7 72 199 87 23 28 1.281 320 39 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Cijfers van oppervlakte van 2013, 2014 en 2015 en cijfers van bodemgebruik van 2015 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen uiterlijk december 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer via spoor, weg en de lucht.
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail tot en met 1993 werden ook terreinen ten behoeve van tram en metro in deze categorie opgenomen.
Wegverkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport over hoofdwegen. Tot en met 1993 zijn ook onverharde wegen in deze categorie opgenomen.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken en sociaal-culturele voorzieningen.
Woonterrein
Terrein in gebruik voor wonen en sterk daaraan gelieerde activiteiten.
Bedrijventerreinen
Terrein in gebruik voor werken. Vanaf 1955 tot en met 1976 alleen industrieterreinen.
Vanaf 1977 is dit een samengestelde categorie: detailhandel en horeca,
openbare voorziening en bedrijfsterrein zijn samengevoegd.
Semi-bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor berging, delfstofwinning, bouwen e.d..
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.
Recreatieterrein
Terrein in gebruik voor de diverse vormen van recreatie.
Sportterrein
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten.
Agrarisch terrein
Terrein in gebruik voor de landbouw.
Overig agrarisch terrein
1899 t/m 1939: cultuurgrond, inclusief tuinen voor eigen gebruik;
1940 t/m 1945: cultuurgrond, exclusief tuinen voor eigen gebruik;
1946 t/m 1976: inclusief smalle sloten, onverharde wegen, tuinen voor eigen gebruik;
vanaf 1977 : inclusief smalle sloten, tuinen voor eigen gebruik.
vanaf 1996 : inclusief on- en halfverharde wegen.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in natuurlijke staat.
Bos
Terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.
vanaf 1996 : inclusief on- en halfverharde wegen.
Open natuurlijke terreinen
Terrein in droge en natte natuurlijke staat. Tot en met 1959 inclusief dijken zonder wegen en natuurbaden.
Water
Water 1899 t/m 1949: exclusief water groter dan 75 ha;
1899 t/m 1939: inclusief vergraven grond, moeras en strand;
1940 t/m 1945: exclusief vergraven grond, moeras en strand;
1950 t/m 1966: de gegevens hebben betrekking op een herberekening van het bodemgebruik, uitgaande van de stand op 1 januari 1967.
1968: vermeerdering door indijking Zuid-Flevoland en door gewijzigde gemeentegrens Het Bildt en de Waddenzee.
1977. Toeneming door gemeentelijke indeling van Waddenzee, Eems, Dollard en Noordzee en gewijzigde interpretatie van de rijksgrens in de Eems.
Vanaf 1985 toeneming ten gevolge van het gemeentelijk indelen van de Waddenzee, delen van de Noordzee en het IJsselmeer.
Binnenwater
Water breder dan 6 m dat niet in open verbinding staat met de zee (IJsselmeer, rivieren, kanalen, meren e.d.).
Buitenwater
Water dat in open verbinding staat met de Noordzee (Waddenzee, Ooster- en Westerschelde). De Nieuwe Waterweg wordt afgesloten door een denkbeeldige lijn tussen de havenhoofden.