Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2022

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit
Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarmee verschillende cijfers over de mobiliteit van Nederlandse ingezetenen worden gemaakt. Dit onderzoek heeft in de loop der jaren verschillende veranderingen ondergaan. In eerdere rapportages is een multilevel tijdreeksmodel ontwikkeld om mobiliteitstrends over de tijd te schatten op een gedetailleerd niveau naar persoons- en verplaatsingskenmerken en gecorrigeerd voor de methodebreuken ontstaan door de veranderingen in het onderzoek. Voor deze rapportage worden data tot en met 2022 meegenomen, en is het model verder uitgebreid met de effecten van de Covid-19 pandemie op de mobiliteit in 2022, naast de al aanwezige effecten voor 2020 en 2021.