Vergelijking van Polis en EBB, 2021

In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt van de waarneming van vaste en flexibele arbeidsrelaties volgens de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polis-administratie (Polis) voor de populatie van in Nederland woonachtige personen van 15 tot 75 jaar met een baan als werknemer in Nederland.
De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 en het herontwerp van de EBB in 2021 hebben een weerslag gehad op de waarneming van arbeidsrelaties. De invoering van de WAB maakt het voor werkgevers financieel interessant om de salarisadministratie (beter) op orde te houden en leidt tot mogelijk andere uitkomsten bij de waarneming van vaste en flexibele arbeidsrelaties. En bij de EBB is er sinds het herontwerp meer oog voor de waarneming van banen naar type arbeidscontract. Aansluitend op eerder onderzoek naar de verschillen in de meting van arbeidsrelaties bij Polis en EBB, is het zodoende zinvol om de waarneming in beide bronnen voor het verslagjaar 2021 opnieuw tegen het licht te houden.