Methoden voor trendanalyse Evaluatie Meststoffenwet

Twee methodologische rapporten in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet. De ene vertelt het inhoudelijke verhaal achter de methodieken om de trends, en de significantie ervan, te bepalen. De andere gaat over de te maken trendanalyse-keuzes tijdens de opdrachtverstrekking.

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het CBS vier bijeenkomsten met trendexperts van vijf instituten georganiseerd om de trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet nader te beschouwen. Samen met deze trendexperts bracht het CBS in beeld, via twee rapportages, hoe het kan gebeuren dat op basis van dezelfde meetreeksen uiteenlopende trendconclusies getrokken kunnen worden.

Het rapport van Pim Ouwehand geeft drie overzichten: 1) van de relevante meetnetten, 2) van de gehanteerde trendmethodieken (inclusief de voor- en nadelen ervan), en 3) van de databewerkingen die in de waterkwaliteit-meetpraktijk voorkomen (voor en na toepassing van de trendmethodiek). Deze inhoudelijke beschouwing maakt duidelijk waarom trendconclusies uiteen kunnen lopen. Het risico hierop kan beperkt worden door bij het beoordelen van trends zich niet te beperken tot slechts één trendmethodiek, maar er meerdere tegelijk toe te passen. Ook helpt het om te kiezen voor trendmethodieken die onzekerheidsmarges leveren.

Het rapport van Arthur Denneman schetst een beeld van de trendanalyse-keuzes die gemaakt kunnen worden tijdens de opdrachtverstrekking. Belangrijke aanbeveling is om een 'werkgroep statistiek' in het leven te roepen, dat (on)gevraagd advies over trendanalyses kan geven, incidenteel oproepbaar is, en als vraagbaak kan dienen. De scope van de werkgroep hoeft zich niet tot de Evaluatie Meststoffenwet te beperken. Inzet op andere terreinen is ook mogelijk.