Huishoudensprognose 2018-2060

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
In dit artikel in de CBS-reeks Statische Trends staat de nieuwe Huishoudensprognose van het CBS centraal. Volgens deze prognose neemt het aantal huishoudens toe met bijna één miljoen tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2018 maakten deze kleinste huishoudens 38 procent uit van alle huishoudens. Vanaf 2045 zal dit naar verwachting 43 procent zijn. Onder invloed van de vergrijzing neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden sterk toe.
Het CBS publiceert eens in de drie jaar de nationale Huishoudensprognose. Deze prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar huishoudenspositie, en van huishoudens naar type en grootte. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit de nieuwe Huishoudensprognose 2018–2060. Daarnaast worden het model en de gehanteerde veronderstellingen beschreven en vindt een vergelijking met de voorgaande prognose uit 2015 plaats.