De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

Bij toetreding tot een buitenlandse markt krijgen startende exporteurs te maken met aanzienlijke vaste en verzonken kosten. Ondernemingen verschillen in de mate waarin zij toegang tot financiering hebben, waardoor het niet voor alle ondernemingen mogelijk blijkt om deze kosten te financieren. De mate van toegang tot financiering wordt zelden geobserveerd en wordt daarom regelmatig geschat op basis van één of meer financiële kenmerken van ondernemingen. In dit rapport brengen we de kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs in beeld en laten we zien hoe de beslissing om te gaan exporteren samenhangt met de financiële structuur van bedrijven. Daarmee vormt dit rapport een opmaat naar vervolgonderzoek waarin de ontwikkeling van een access-to-finance indicator centraal staat.

De resultaten laten derhalve zien dat financiële kengetallen samenhang vertonen met de beslissing van bedrijven om al dan niet de stap naar buitenlandse afzetmarkten te zetten. Dit geeft aan dat het ontwikkelen van informatie over access-to-finance van belang is bij het vergroten van de kennis over en het begrip van het besluitvormingsproces van individuele bedrijven om zich al dan niet op de export te gaan richten.

Onderzoeksprogramma globalisering

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.