Jeugdzorg per gemeente

de schaduw van rondhangende jongeren
Onderstaande kaarten laten per gemeente zien wat het aandeel jongeren is dat een bepaalde vorm jeugdzorg ontvangt. Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie hulptypen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is veruit de meest voorkomende vorm. In de kaarten staan cijfers over het eerste halfjaar van 2016 en voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2017, beide gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2017. Het aandeel jongeren met jeugdzorg per gemeente is afhankelijk van vele, vaak regionale, factoren. Dit zijn zowel demografische en sociaaleconomische factoren als factoren die voortkomen uit het lokaal uitgevoerde beleid op jeugdzorg. Er gaan daarmee veel verschillende gemeentelijke praktijken schuil achter de cijfers. Kennis van de lokale context is nodig om de cijfers van gemeenten goed te kunnen duiden en met elkaar te kunnen vergelijken.

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het percentage jongeren met jeugdhulp is berekend door het aantal jongeren dat in 2016 of 2017 gebruikmaakte van jeugdhulp te delen door het totaal aantal jongeren tot 18 jaar in de gemeente (op 1 januari van het betreffende jaar).

Jongeren (tot 18 jaar) met een jeugdbeschermingsmaatregel

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. De jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij - tijdelijk - niet meer thuis. Het percentage jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel is berekend door het aantal jongeren dat in 2016 of 2017 een jeugdbeschermingsmaatregel had, te delen door het totaal aantal jongeren tot 18 jaar in de gemeente (op 1 januari van het betreffende jaar).

Jongeren (12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door een kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is berekend door het aantal jongeren met jeugdreclassering in 2016 of 2017 te delen door het totaal aantal jongeren van 12 tot 23 jaar in de gemeente (op 1 januari van het betreffende jaar).

Maatschappelijke indicatoren

In de Benchmark Jeugdhulp van de Jeugdmonitor worden een aantal maatschappelijke indicatoren genoemd die een relatie hebben met het gebruik van jeugdzorg. Deze indicatoren zijn: het percentage kinderen in bijstandsgezinnen, het percentage deelnemers 3e klas vmbo (als percentage van leerlingen in vmbo/havo/vwo), aantal geregistreerde verdachte jongeren tot 25 jaar (per 10 000 inwoners van die leeftijd), en alcoholconsumptie onder jongeren. Van deze eerste drie maatschappelijke indicatoren zijn ook kaarten op gemeenteniveau beschikbaar.

Bronnen

Relevante links