Werkzame beroepsbevolking: voltijd

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Ruim 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 173 duizend.

Toename bestaat vooral uit deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijds, tegenover ruim 4,2 miljoen in deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 bestond voor 30 procent uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 52 duizend, het aantal deeltijders met 121 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Vooral meer hoogopgeleide en vrouwelijke voltijders

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 47 duizend. Verder kwamen er meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 42 duizend en 10 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen dat 35 uur of meer werkt het meest (+28 duizend).