Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Ruim 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 173 duizend.

Toename bestaat vooral uit deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal van 2017 werkten er ruim 4,4 miljoen voltijds, tegenover ruim 4,2 miljoen in deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 bestond voor 70 procent uit deeltijders. Het aantal deeltijders steeg met 121 duizend, het aantal voltijders met 52 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Vooral meer hoog opgeleide en mannelijke deeltijders

In het afgelopen jaar kwamen er vooral hoogopgeleiden bij die deeltijd werken. Hun aantal steeg met 72 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn meer mannen dan vrouwen in deeltijd aan het werk. Tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 nam hun aantal toe met respectievelijk 69 duizend en 52 duizend. Verder waren er ook meer 55- tot 65-jarigen en jongeren tot 25 jaar bij die in deeltijd werken.