Verkenning alternatieven CUMI-regeling

Paper cover lichtblauw
Onderzoek waarin in opdracht van het ministerie van OCW wordt verkend of er op basis van bij het CBS beschikbare registraties alternatieven zijn voor de CUMI-regeling.

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) kunnen om onderwijsachterstanden te bestrijden extra personele bekostiging ontvangen voor leerlingen die tot een culturele minderheid behoren, de zogenaamde CUMI-leerlingen. Om voor de CUMI-regeling in aanmerking te komen moeten sbo en (v)so scholen informatie over de culturele achtergrond van de ouders/voogden van hun leerlingen verzamelen en doorvoeren in het Basisregister Onderwijs (BRON). Die informatie moet vervolgens door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gecontroleerd worden. Dit levert administratieve lasten voor zowel scholen als het ministerie op. Om de administratieve lasten te verlagen heeft het ministerie van OCW het CBS gevraagd onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden rondom een eenvoudiger uitvoerbare indicator op basis van bij het CBS beschikbare registraties. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.

Deze publicatie is tot stand gekomen in een periode waarin de onderwijsachterstandenindicator nog in ontwikkeling was. In de definitieve methodiek (zie samenvattend rapport) is onder andere de operationalisering van de verblijfsduur van de moeder aangepast. Hierdoor zijn de cijfers in deze publicatie niet helemaal vergelijkbaar met die in publicaties vanaf juli 2019.