Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van alle mensen, 3,4 miljoen, die niet recent hebben gezocht en niet direct beschikbaar zijn.

Pensionering meest genoemde reden

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Vooral meer mannen

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het afgelopen kwartaal 84 duizend hoger. Onder mannen was de toename het grootst. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 50 duizend toegenomen. Het aantal 65- tot 75-jarigen, vrouwen en middelbaar opgeleiden dat niet wil of kan werken nam elk toe met meer dan 30 duizend.

Relevante links