Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis

Volgens de nieuwe Huishoudensprognose van het CBS neemt het aantal huishoudens toe van de huidige 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2015 maakten deze kleinste huishoudens 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn. Onder invloed van de vergrijzing neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden sterk toe. In vergelijking met de aannames die in de Huishoudensprognose van 2013 gedaan werden, is de verwachting nu dat ouderen nog langer zelfstandig blijven wonen, terwijl jongeren later het ouderlijk huis verlaten.
Het CBS publiceert eens in de drie jaar de nationale Huishoudensprognose. Deze prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar huishoudenspositie, en van huishoudens naar type en grootte. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit de nieuwe Huishoudensprognose 2015–2060. Daarnaast worden het model en de gehanteerde veronderstellingen beschreven en vindt een vergelijking met de voorgaande prognose uit 2013 plaats.