Factsheet ESF in Nederland

In de factsheet ‘ESF in Nederland’, in opdracht van Agentschap SZW, worden de eerste gegevens en resultaten gepresenteerd van de door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerde arbeidsmarktprojecten in de periode 2014 -2015.

Uit de inventarisatie volgt dat in 2014 en 2015 bijna 94 duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnamen aan een door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd project. Het gaat om 70 lopende arbeidsmarktprojecten in 2014 en 2015 met in totaal 114 miljoen euro aan ESF subsidie. Uit eerste resultaten blijkt dat 20 procent van de deelnemers die in 2015 een traject afrondde een baan heeft gevonden.

Het ESF stelt in de periode 2014-2020 subsidies ter beschikking voor het stimuleren van werkgelegenheid in de lidstaten. Concreet gaat het om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, vreemdelingen en gedetineerden. Ook (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs behoren tot de doelgroep.

Het huidige ESF-programma loopt van 2014 tot en met 2020. In totaal is voor Nederland 507 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. In de ESF monitor 2014-2020 worden alle deelnemers in deze programmaperiode door de tijd heen gevolgd, om te zien wat hun arbeidsmarktpositie is, zowel aan het einde van hun traject tot twaalf maanden erna.

Aan het vorige programma, dat liep van 2007 tot en met 2013, namen in totaal 813 duizend personen deel. Het CBS heeft ook voor dit programma, in opdracht van Agentschap SZW, de rapportages verzorgt.