Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

© ANP

In het derde kwartaal van 2015 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 8,3 miljoen personen, dat zijn 81 duizend personen meer dan een jaar eerder. Daarmee is dit het vierde opeenvolgende kwartaal waarin het aantal werkzame personen hoger ligt dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Wel is de toename van het aantal werkenden in de loop van 2015 afgevlakt. In de eerste helft van 2015 steeg het aantal werkenden al iets minder sterk dan vorig jaar om gedurende het derde kwartaal stabiel te blijven.

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de werkzame beroepsbevolking

Meer flexwerkers en zelfstandigen, minder vaste werknemers

Sinds eind 2008 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim 600 duizend geslonken. In de loop van 2014 kwam de daling tot stilstand, maar in 2015 zette deze alsnog door. Het aantal vaste werknemers bedroeg in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst in jaren minder dan 5 miljoen. Dat waren er 39 duizend minder dan een jaar eerder. Het verschil ten opzichte van een jaar eerder werd twee jaren lang elk kwartaal kleiner, maar was in het afgelopen kwartaal voor het eerst weer groter.

In het derde kwartaal van 2015 waren er ruim 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 87 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibel contract neemt al sinds medio 2010 toe. De groei komt vooral voor rekening van oproep- en invalkrachten. Hierbij gaat het meestal om jongeren met kleine banen van minder dan 12 uur per week.

Ook het aantal zelfstandigen neemt toe. In het derde kwartaal 2015 waren er bijna 1,4 miljoen zelfstandigen, 34 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds 2008 ligt dit aantal in elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Werkzame beroepsbevolking, naar positie in de werkkring

Stijging voltijders, maar aantal deeltijders stijgt nog sterker

Tussen het derde kwartaal van 2008 en 2015 nam het aantal personen met een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur per week) toe met 230 duizend. Ook het aantal personen met een kleine deeltijdbaan (minder dan 20 uur per week) nam iets toe. Het aantal personen dat voltijds (minstens 35 uur per week) werkt, nam de laatste jaren juist af. In het derde kwartaal van 2015 waren er bijna 340 duizend voltijders minder dan in het derde kwartaal van 2008. Wel is er in de tweede helft van vorig jaar een einde aan deze daling gekomen. In het derde kwartaal van 2015 waren er 18 duizend voltijders meer dan een jaar eerder. In het afgelopen jaar kwamen er echter vooral veel mensen met een deeltijdbaan bij. Zo nam het aantal mensen met een grote deeltijdbaan toe met 36 duizend en het aantal personen met een kleine deeltijdbaan met 27 duizend. Inmiddels heeft bijna de helft van alle werkenden een deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking, naar arbeidsduur