2e lijns geneeskundige GGZ

Geneeskundige GGZ betreft op genezing (herstel of stabilisering van de stoornis) gerichte GGZ voor jongeren met een psychische stoornis en wordt vanaf 2008 altijd gedurende het eerste jaar uit de Zvw gefinancierd. Daarna ook, tenzij men in een GGZ-instelling, verslavingsinstelling of psychiatrische afdeling van ziekenhuis (PAAZ) verblijft. Verblijft iemand langer dan een jaar in een instelling of PAAZ, dan neemt de AWBZ de financiering van de behandeling en het verblijf over.

Er kunnen meerdere vormen van GGZ worden onderscheiden. Ten eerste de eerstelijns GGZ, oftewel psychologische hulp aan patiënten met een laag tot matig risico en een enkelvoudig beeld met lage complexiteit. Daarnaast wordt tweedelijns GGZ onderscheiden. Dit betreft de behandeling van cliënten met complexe psychische stoornissen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zorg zonder verblijf en zorg met verblijf. Zorg zonder verblijf betreft zorg die men ontvangt zonder dat men in een instelling verblijft. Zorg met verblijf betreft zorg waarvoor een opname vereist is, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, een verslavingsinstelling of een PAAZ. Krijgt de verzekerde een voorschrift mee voor bijvoorbeeld een geneesmiddel, dan valt deze zorg buiten de GGZ maar onder de farmaceutische zorg.