Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

© ANP

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Aantal melkkoeien stijgt

Op 1 december 2013  waren er in Nederland 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna 3 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal melk- en kalfkoeien steeg met bijna 4 procent tot 1,6 miljoen dieren. Dit aantal komt overeen met de melkveestapel in 1996. Door de toename van het aantal melkkoeien steeg eveneens de hoeveelheid melk die aan zuivelfabrieken werd geleverd. In 2013 werd ruim 12,2 miljard kg melk geleverd. Dit is ruim 725 kilogram per inwoner en 4 procent meer dan in 2012. Ook steeg het aantal stuks jongvee voor de melkveehouderij.
Bij de runderen voor de vleesproductie was de verandering klein. Het aantal vleeskalveren was op 1 december 2013 nog geen procent hoger dan een jaar eerder.

Verschil aantal dieren, 1 december 2012 - 1 december 2013

2014-koe-varken-2013-g1

Varkensstapel stabiel

In december 2013 telde Nederland 12,0 miljoen varkens. Een jaar eerder waren dat er vrijwel evenveel (12,1 miljoen). Het aantal biggen bij de zeug steeg met 5 procent fors naar 1,97 miljoen dieren. Daarentegen daalde het aantal jonge varkens (gespeende biggen en varkens tot 50 kilogram)  eveneens fors (met 5 procent) naar 4,73 miljoen dieren. Bij de fokvarkens valt op dat op 1 december 2013 het aantal gedekte zeugen met 0,75 miljoen dieren hoog is en dat het aantal jonge zeugen laag is vergeleken met de 1 decemberstanden in vorige jaren. Verder waren er 4,21 miljoen vleesvarkens  vrijwel evenveel als een jaar eerder.

André Meurink

StatLinetabellen

Rundveestapel

Varkensstapel

Aanvoer melk