Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk

Van de volwassenen zegt 84 procent in 2012 dat ze gelukkig of erg gelukkig zijn. Veel factoren hangen hiermee samen, waaronder sociale contacten. Bij sociale contacten zijn zowel de frequentie als de kwaliteit hierbij van belang. Zo is het aandeel dat zich gelukkig voelt groot onder mensen die zichzelf niet geïsoleerd voelen, zich begrepen voelen door anderen, en deel uitmaken van een vriendengroep.

Met frequent contact vaker gelukkig

Een van de aspecten die samenhangen met het geluksgevoel is contact hebben met familie, vrienden of buren. Van de mensen die dagelijks contact met familie hebben, zegt 87 procent dat ze gelukkig zijn. Is het contact met familie minder dan 1 keer per maand, dan ligt dit aandeel lager, op 60 procent. Ook bij contact met vrienden of buren geldt dat personen met veel contact vaker gelukkig zijn dan degenen met weinig contact. De verschillen tussen deze groepen zijn echter kleiner dan bij contact met familie.

Aandeel gelukkige personen naar sociale contacten, 2012

Aandeel gelukkige personen naar sociale contacten, 2012

Ruim 70 procent van de mensen geeft aan bij een vriendengroep te horen. Negen op de tien personen met een vriendengroep zeggen gelukkig te zijn, zonder vriendengroep is dit zeven op de tien. Dit verschil geldt voor alle leeftijden. Daarnaast zegt ruim 50 procent van de mensen die zich geïsoleerd voelen,  gelukkig te zijn. Onder mensen die zich nooit of soms geïsoleerd voelen, ligt dit aandeel veel hoger, op 85 procent.

Aandeel gelukkige personen naar deelname aan een vriendengroep en een geïsoleerd gevoel, 2012

Aandeel gelukkige personen naar deelname aan een vriendengroep en een geïsoleerd gevoel, 2012

Hecht contact belangrijker dan vaak contact

Iemand hebben die je begrijpt, speelt een grotere rol bij het geluksgevoel dan regelmatig contact hebben met familie, vrienden of buren. Dit wijst erop dat niet alle sociale contacten even waardevol zijn voor het geluk. Van de mensen die niet altijd iemand hebben die hen echt begrijpt, is 66 procent gelukkig, tegenover 87 procent van degenen die wel zo’n persoon hebben. Het blijkt ook dat het aandeel dat geluk ervaart lager is onder mensen die hun contacten oppervlakkig vinden, dan onder mensen die dat niet vinden (respectievelijk 72 en 88 procent). Het is echter niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Enerzijds kan het zo zijn dat mensen gelukkiger worden door het hebben van goede sociale contacten, maar anderzijds kunnen ongelukkige mensen ook minder contact zoeken met anderen of door mensen gemeden worden.

Aandeel gelukkige personen naar kwaliteit van contact, 2012

Aandeel gelukkige personen naar kwaliteit van contact, 2012

Jacqueline van Beuningen

Bronnen: