Minste cursusdeelnemers onder werkenden met een korte werkweek

Bijna de helft van de werkenden volgde in 2011 één of meer korte, werkgerelateerde cursussen. In de meeste gevallen bleek de werkgever voor deze cursus(sen) te betalen. Werknemers met een korte werkweek en werknemers die maximaal twee jaar werkzaam zijn in de huidige baan, volgden het minst vaak een dergelijke cursus. De meeste cursussen werden gevolgd op het gebied van handel, administratie en juridische ondersteuning.

Bijna helft werkzame beroepsbevolking volgt korte cursus voor werk 

In 2011 gaf 45,6 procent van mensen, met werk van minimaal 12 uur per week, aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden ten minste één korte, werkgerelateerde cursus hadden gevolgd of nog aan het volgen waren. In de meeste gevallen, 94 procent, betaalde de werkgever minstens één van deze cursussen. In de groep 55- tot 65-jarigen werden de minste werkgerelateerde cursussen gevolgd: ongeveer 36 procent. Zij kregen de cursus ook het minst vaak door hun werkgever betaald, namelijk in nog geen 9 op de 10 gevallen.

Aandeel deelnemers aan werkgerelateerde cursussen en aandeel met ten minste één cursus betaald door werkgever naar persoonskenmerken (geslacht en leeftijd), 2011
Aandeel deelnemers aan werkgerelateerde cursussen en aandeel met ten minste één cursus betaald door werkgever naar persoonskenmerken (geslacht en leeftijd), 2011

Laagste cursusdeelname bij korte werkweek en kort dienstverband   

Werkenden die gemiddeld 12 tot 20 uur per week werken, volgden in 2011 met bijna 35 procent het minst vaak een werkgerelateerde cursus. Wel betaalde de werkgever vrijwel altijd minimaal één cursus. Het aandeel cursusdeelnemers lag het hoogst onder werknemers met een gemiddelde werkweek van 29 tot 35 uur.

Aandeel deelnemers aan werkgerelateerde cursussen en aandeel met ten minste één cursus betaald door werkgever naar baankenmerken (arbeidsduur en anciënniteit), 2011
Aandeel deelnemers aan werkgerelateerde cursussen en aandeel met ten minste één cursus betaald door werkgever naar baankenmerken (arbeidsduur en anciënniteit), 2011

Werkenden die minder dan twee jaar bij een werkgever in dienst zijn, volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan werknemers met een al langer lopend dienstverband. Het hoogst is de cursusdeelname onder werknemers met een dienstverband van tussen de twee en vijf jaar: bijna de helft van hen nam in 2011 deel aan werkgerelateerde cursussen. De werkgever betaalt vaker ten minste één van de opleidingen naarmate een werknemer langer in dienst is: bij een dienstverband van minder dan twee jaar bedraagt dit bijna 89 procent, terwijl dit oploopt tot 95 procent of meer als een werknemer vijf jaar of langer in dienst is.

Cursussen in handel, administratie en juridische ondersteuning het meest gevolgd 

De cursussen werden vooral gevolgd op de terreinen handel, administratie en juridische ondersteuning. Bijna één op de vijf cursusdeelnemers volgt hierin een cursus, bijvoorbeeld Zakelijk schrijven of Fiscale wetgeving. Ruim één op de tien cursisten neemt deel aan een cursus in de sector Zorg en welzijn, waarvan Levensreddend handelen en Gedragsproblematiek voorbeelden zijn. Ook bijna 10 procent volgt een werkgerelateerde, korte opleiding op het gebied van persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid, zoals een cursus Klantintegriteit of Veilig werken langs de weg. Landbouw en dieren (waaronder diergeneeskunde en dierenverzorging) kwamen het minst vaak voor als cursusterrein. Dergelijke specifieke opleidingen worden waarschijnlijk vrijwel alleen gevolgd door werknemers met een beroep in deze richting; deze werknemers vormen maar een klein deel van de werkzame beroepsbevolking.

Voornaamste motivatie: werk beter doen of carrièrekansen verhogen     

Werknemers volgen een werkgerelateerde cursus om uiteenlopende redenen. Bijna een kwart van hen verwacht vooral het werk beter te kunnen doen of er betere carrièreperspectieven door te krijgen. Ruim 20 procent geeft aan met cursussen bij te willen blijven in het eigen vakgebied. Een kleiner aandeel cursisten volgt een werkgerelateerde cursus omdat hij of zij daartoe verplicht is.

Redenen voor deelname aan werkgerelateerde, korte opleiding, 2011
Redenen voor deelname aan werkgerelateerde, korte opleiding, 2011 

Astrid Pleijers en Paul de Winden

Bron: StatLine
Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011
Cursusdeelnemers; bedrijfstakken (SBI 2008), 2011