Vut-fondsen kalven af

De afbouw van de vut zorgt voor een hogere arbeidsparticipatie van ouderen, en levert dame een bijdrage aan het bestrijden van de kosten van de vergrijzing. Het aantal VUT-fondsen is in 2011 gedaald naar 48. De premies en het balanstotaal laten een duidelijke daling zien in 2011, de uitkeringen zijn licht gestegen.